Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

SKD-melding

Representantordningen og advokaters opplysningsplikt

  • Publisert:
  • Avgitt 07.08.2013

Finansdepartementets forslag om endringer i representantordningen for utenlandske næringsdrivende og en utvidelse av advokaters mv. opplysningsplikt ble vedtatt ved lov 21. juni 2013.

Forslagene ble fremmet i Prop. 150 LS (2012-2013), jf. Innst. 475 L (2012-2013)

Endringen i representantreglene gjaldt fra 1. juli, mens endringene i reglene om advokaters opplysningsplikt trådte i kraft straks.

Klikk lenken nedenfor for å vise melding SKD 2013/07.