Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

SKD-melding

Formidling av finansielle tjenester – merverdiavgiftsloven § 3-6

  • Publisert:
  • Avgitt 26.03.2010

SKD-melding nr. 3/10, 26. mars 2010

Spørsmålet om rekkevidden av fritaket for formidling av finansielle tjenester har vært omtvistet i en rekke saker.

Høyesterett har i dom 22. desember 2009 behandlet spørsmålet om formidling av omsetning av finansielle instrumenter og lignende (meglertjenester) som er fritatt etter merverdiavgiftsloven 2009 § 3-6 (merverdiavgiftsloven 1969 § 5 b nr. 4) i forhold til avgiftspliktige tjenester av finansiell, økonomisk og juridisk art. Videre har Borgarting lagmannsrett i rettskraftig dom av 19. oktober 2009 behandlet spørsmålet om såkalte FSA-tjenester (Forvaltnings Service Avtale) ift. grensedragningen mellom avgiftsfri formidling av finansielle tjenester og avgiftspliktig rådgivning.

Finansdepartementet har videre i brev til Skattedirektoratet 10. november 2009 og til Finansieringsselskapenes forening 16. november 2009 tatt stilling til når forretningers formidling av lån og/eller forsikring ifm. varekjøp kan anses omfattet av fritaket i merverdiavgiftsloven § 3-6. Vi viser her også til Skattedirektoratets fellesskriv av 11. november 2009.

I SKD melding 3/10 omtales rettstilstanden på dette området med grunnlag i ovennevnte dommer samt uttalelse fra Finansdepartementet.