Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

SKD-melding

Merverdiavgift og bærbare PC-er i den videregående skolen

  • Avgitt 05.01.2011

Skattedirektoratets melding nr. 1/11, 5. januar 2011.

Videregående skoler som fra 1. juli 2007 er lovpålagt å holde elevene med digitale læremidler og digitalt utstyr skal ikke beregne merverdiavgift på egenandel som innbetales fra elev for å motta bærbar PC. Etter en endring av opplærings- og privatskoleloven er PC-tilgang blitt en lovfestet rettighet på linje med retten til videregående undervisning. Dersom skolen velger å oppfylle sin forpliktelse ved å tildele bærbar PC mot egenandel, antar direktoratet at PC-tildelingen vil falle inn under unntaket i mval § 3-5 annet ledd for varer eller tjenester som omsettes som et naturlig ledd i ytelsen av undervisningstjenester. Dette vil omfatte fylkeskommunale videregående skoler og offentlig godkjente private videregående skoler med rett til statstilskudd etter privatskoleloven. Innkjøp av PC-ene vil være kompensasjonsberettiget etter kompensasjonsloven.