Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

SKD-melding

Merverdiavgiftsreformen. Nye forskrifter, forskriftsendringer og fortolkningsuttalelser mv.

  • Publisert:
  • Avgitt 06.07.2001

Skattedirektoratets melding nr.13/01, 6. juli 2001.

I denne meldingen informeres om nye og endrede forskrifter som følge av merverdiavgiftsreformen. Videre omtales Finansdepartementets fortokningsuttalelser til enkelte av merverdiavgiftsunntakene samt departementets vedtak om enkelte lempinger fra plikten til å beregne uttaksmerverdiavgift. Nye forskrifter, forskrifter om endringer i tidligere forskrifter, fortolkningsuttalelsene samt § 70-vedtaket om lempinger i uttaksbestemmelsene er vedlagt meldingen.

Innhold

1 Ny forskrift om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for omsetning av helsetjenester

2 Ny forskrift om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for omsetning av sosiale tjenester

3 Ny forskrift om redusert sats på næringsmidler

4 Ny forskrift om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven

5 Ny forskrift om merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet

6 Endringer i andre forskrifter til merverdiavgiftsloven

7 Finansdepartementets tolking av merverdiavgiftsunntaket for omsetning av finansielle tjenester

8 Finansdepartementets tolking av merverdiavgiftsunntakene innenfor reiselivsnæringene

9 Finansdepartementet tolking av merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr. 3 – unntaket for undervisningstjenester

10 Finansdepartementets tolking av omsetningsbegrepet i merverdiavgiftsloven i forhold til forskningstjenester

11 Finansdepartementet vedtak med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 70 av 15. juni 2001 om enkelte lempinger i plikten til å beregne uttaksmerverdiavgift

Forskrift om endring av forskrift 23. februar 1970 nr. 1 vedrørende omsetning av varer og tjenester til bruk i utlandet mv. (nr. 24)

Forskrift om endring av forskrift 12. desember 1975 nr. 2 om beregning og oppkreving av merverdiavgift ved innførsel (nr. 12)

Forskrift om merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet (forskrift nr. 121)

Vedlegg 1: Forskrift av 15. juni 2001 om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for omsetning av helsetjenester

Vedlegg 2: Forskrift om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for omsetning av sosiale tjenester

Vedlegg 3: Forskrift 15. juni 2001 om redusert merverdiavgiftssats for næringsmidler

Vedlegg 4: Forskrift om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven

Vedlegg 5: Forskrift 15. juni 2001 om merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet

Vedlegg 6: Forskrift om gjeninnføring og endring av forskriftene nr. 1 og 2 Forskrift om endringer eller opphevelse av diverse forskrifter

Vedlegg 7: Finansdepartementets tolkingsuttalelse av 15. juni 2001 om merverdiavgiftsunntaket for omsetning av finansielle tjenester

Vedlegg 8: Finansdepartementets tolkingsuttalelse av 15. juni 2001 om merverdiavgiftsunntakene innenfor reiselivsnæringene

Vedlegg 9: Finansdepartementets tolkingsuttalelse av 15. juni 2001 om merverdiavgiftsloven § 5 B første ledd nr. 3 - unntaket for undervisningstjenester

Vedlegg 10: Finansdepartementets tolkingsuttalelse av 15. juni 2001 om omsetningsbegrepet i merverdiavgiftsloven i forhold til forskningstjenester

Vedlegg 11: Merverdiavgiftsloven § 70 - Uttaksbestemmelsene i merverdiavgiftsloven etter merverdiavgiftsreformen 2001