Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

SKD-melding

Merverdiavgiftsreformen. Nye forskrifter, forskriftsendringer og fortolkningsuttalelser mv.

  • Publisert:
  • Avgitt 06.07.2001

Skattedirektoratets melding nr.13/01, 6. juli 2001.

I denne meldingen informeres om nye og endrede forskrifter som følge av merverdiavgiftsreformen. Videre omtales Finansdepartementets fortokningsuttalelser til enkelte av merverdiavgiftsunntakene samt departementets vedtak om enkelte lempinger fra plikten til å beregne uttaksmerverdiavgift. Nye forskrifter, forskrifter om endringer i tidligere forskrifter, fortolkningsuttalelsene samt § 70-vedtaket om lempinger i uttaksbestemmelsene er vedlagt meldingen.

Innhold

1 Ny forskrift om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for omsetning av helsetjenester

2 Ny forskrift om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for omsetning av sosiale tjenester

3 Ny forskrift om redusert sats på næringsmidler

4 Ny forskrift om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven

5 Ny forskrift om merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet

6 Endringer i andre forskrifter til merverdiavgiftsloven

7 Finansdepartementets tolking av merverdiavgiftsunntaket for omsetning av finansielle tjenester

8 Finansdepartementets tolking av merverdiavgiftsunntakene innenfor reiselivsnæringene

9 Finansdepartementet tolking av merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr. 3 – unntaket for undervisningstjenester

10 Finansdepartementets tolking av omsetningsbegrepet i merverdiavgiftsloven i forhold til forskningstjenester

11 Finansdepartementet vedtak med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 70 av 15. juni 2001 om enkelte lempinger i plikten til å beregne uttaksmerverdiavgift

Forskrift om endring av forskrift 23. februar 1970 nr. 1 vedrørende omsetning av varer og tjenester til bruk i utlandet mv. (nr. 24)

Forskrift om endring av forskrift 12. desember 1975 nr. 2 om beregning og oppkreving av merverdiavgift ved innførsel (nr. 12)

Forskrift om merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet (forskrift nr. 121)

Vedlegg 1: Forskrift av 15. juni 2001 om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for omsetning av helsetjenester

Vedlegg 2: Forskrift om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for omsetning av sosiale tjenester

Vedlegg 3: Forskrift 15. juni 2001 om redusert merverdiavgiftssats for næringsmidler

Vedlegg 4: Forskrift om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven

Vedlegg 5: Forskrift 15. juni 2001 om merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet

Vedlegg 6: Forskrift om gjeninnføring og endring av forskriftene nr. 1 og 2 Forskrift om endringer eller opphevelse av diverse forskrifter

Vedlegg 7: Finansdepartementets tolkingsuttalelse av 15. juni 2001 om merverdiavgiftsunntaket for omsetning av finansielle tjenester

Vedlegg 8: Finansdepartementets tolkingsuttalelse av 15. juni 2001 om merverdiavgiftsunntakene innenfor reiselivsnæringene

Vedlegg 9: Finansdepartementets tolkingsuttalelse av 15. juni 2001 om merverdiavgiftsloven § 5 B første ledd nr. 3 - unntaket for undervisningstjenester

Vedlegg 10: Finansdepartementets tolkingsuttalelse av 15. juni 2001 om omsetningsbegrepet i merverdiavgiftsloven i forhold til forskningstjenester

Vedlegg 11: Merverdiavgiftsloven § 70 - Uttaksbestemmelsene i merverdiavgiftsloven etter merverdiavgiftsreformen 2001