Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Prinsipputtalelse

En presisering om Samdal-dommen

  • Publisert:

Direktoratet gir en utfyllende informasjon til kommentaren om Høyesteretts dom 20. november 2009 om fradragsrett for tap ved svindel.

Det bemerkes at siste avsnitt i domskommentaren til Samdal-dommen dreier seg om betydningen av dommens materielle innhold for andre skattytere i tilsvarende situasjon.
Når det gjelder spørsmålet om endring av tidligere års ligning, må det legges til grunn at det gjelder en treårsfrist. De aktuelle tapene ble lidt i inntektsårene 2004 og 2005. Dette innebærer at det kun er adgang til å hensynta dommen i verserende saker vedrørende dette spørsmål, og ikke i avsluttede saker.

SKDs kommentar til Høyesteretts dom om svindel av 20. november 2009.