Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Prinsipputtalelse

Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - undervisning

  • Publisert:
  • Avgitt 22.11.2018

I forbindelse med en sak som har versert for Sivilombudsmannen, har Finansdepartementet 10. oktober 2018 avgitt en ny uttalelse på undervisningsområdet når det gjelder tolkningen av kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c som omhandler private virksomheters rett til kompensasjon. Uttalelsen følger vedlagt dette brev.

Som følge av departementets uttalelse må det ses bort fra Skattedirektoratets grunnlag for å nekte kompensasjon i fellesskriv 25. januar 2016 side 2 nest siste avsnitt annet punktum hvor det heter: "Det er kun skolen ved dens undervisningspersonell som kan innfri elevers rettskrav på grunnskoleopplæring for barn etter opplæringsloven, med mindre den private virksomhet yter tjenester med hjemmel i vedtak om spesialopplæring etter opplæringsloven kapittel 5."

Med hilsen
Trond Skarbøvik seksjonssjef Rettsavdelingen, avgift Skattedirektoratet

Steinar Bergh

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg