Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Prinsipputtalelse

Salgsdokumentets innhold – merverdiavgift

  • Publisert:

Om forståelsen av bokføringsforskriften §§ 5-1-1 nr. 5 og 6, 5-1-5 og 5-1-2 tredje ledd.

Skattedirektoratet har fått følgende spørsmål vedrørende fakturering i utenlandsk valuta:

  • Er det tilstrekkelig at det i salgsdokumentet oppgis kurs på fakturatidspunktet i stedet for merverdiavgift i norske kroner?
  • Er det krav om at avgiftsgrunnlaget skal oppgis i norske kroner i salgsdokumentet?

Skattedirektoratet har også fått spørsmål om det er anledning til at organisasjonsnummeret etterfølges av bokstavene VAT i stedet for MVA, i tilfeller hvor salgsdokumentet for øvrig er utferdiget på engelsk språk.

Etter bokføringsforskriften § 5-1-1 nr. 5 og 6 skal vederlag og eventuell merverdiavgift angis i salgsdokumentet. Etter forskriften § 5-1-5 skal avgiftspliktig og avgiftsfritt salg, samt salg som faller utenfor bestemmelsene i merverdiavgiftsloven kapittel IV, fremgå hver for seg og summeres særskilt. Det samme gjelder dersom avgiftspliktig omsetning avgiftsberegnes med forskjellige satser.

Av bokføringsforskriften § 5-1-1 nr. 6 fremgår det uttrykkelig at merverdiavgift skal angis i norske kroner. Det er etter Skattedirektoratets vurdering ikke anledning til å erstatte angivelsen av merverdiavgift i norske kroner med kurs på fakturatidspunktet. Bokføringsforskriften §§ 5-1-1 nr. 5 og 5-1-5 krever ikke at vederlaget eller avgiftsgrunnlaget mv skal angis i norske kroner. I omsetningsoppgaven skal alle beløp som skal rapporteres, herunder avgiftsgrunnlaget og merverdiavgiften, innberettes i norske kroner til kursen på fakturatidspunktet. Dette må hensyntas i bokføringen. Også ved bokføring i utenlandsk valuta skal beløp som inngår i omsetningsoppgaven fastsettes (låses) i norske kroner til kursen på fakturatidspunktet, jf. bokføringsforskriften § 4-2 annet ledd. Det anbefales derfor at også avgiftsgrunnlaget spesifiseres i norske kroner i salgsdokumentet.

Etter bokføringsforskriften § 5-1-2 tredje ledd skal angivelse av selger minst omfatte selgerens navn og organisasjonsnummer. Dersom selger er registrert i merverdiavgiftsmanntallet, skal organisasjonsnummeret etterfølges av bokstavene MVA.

Skattedirektoratet legger til grunn at bokføringsforskriftens ordlyd gir et klart pålegg om å angi bokstavene MVA i salgsdokumentet, og at disse bokstavene må fremkomme uavhengig av om den bokføringspliktige utferdiger salgsdokumentet på norsk, svensk, dansk eller engelsk, jf. Skattedirektoratets uttalelse om kravet til språk i salgsdokumentasjon. Skattedirektoratet har imidlertid ingen innvendinger mot at organisasjonsnummeret angis etterfulgt av bokstavene MVA (VAT).