Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Klagenemnda for merverdiavgift

KMVA 5047

  • Publisert:
  • Avgitt 08.12.2003
Saksnummer KMVA 5047

Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003 .

Saken gjelder fylkesskattekontorets etterberegning av utgående avgift som følge av at klager ikke hadde beregnet utgående avgift ved omsetning av varetransporttjenester utført i Norge.

Fylkesskattekontoret la til grunn at varetransporttjenester i Norge som det er inngått særskilt avtale om ikke kan faktureres avgiftsfritt i henhold til merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34. Det ble videre lagt til grunn at et aksjeselskap som er registrert i norsk foretaksregister og med norsk forretningsadresse må være å anse som norsk selskap, uavhengig av hvem som eier aksjen i selskapet, og således ikke kan anses som ”utenlandsk speditør” i henhold til forskrift nr. 31 § 3 første setning.
Fritaket i forskrift nr. 31 § 3 annen setning er etter fylkesskattekontorets oppfatning begrenset til selve den grenseoverskridende transporten.
Tilleggsavgift er ikke ilagt.

Vedlegg