Tildelingsbrev og hovedinstruks fra Finansdepartementet til Skatteetaten

Når Stortinget har behandlet statsbudsjettet stiller Finansdepartementet bevilgningene til disposisjon for underliggende virksomheter. Sammen med blant annet rapporteringskrav, utgjør disse bevilgningene tildelingsbrevet.

I tildelingsbrevene fastsetter Finansdepartementet blant annet resultatmål for Skatteetaten, utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav. Tildelingsbrevene er en viktig del av Finansdepartementets virksomhetsstyring.

Skatteetaten mottar tildelingsbrevet i desember, etter at statsbudsjettet er vedtatt.

Hovedinstruksen

Finansdepartementet fastsetter instruks til direktøren i Skatteetaten innenfor rammen for økonomireglementet. Instruksens formål er å klargjøre myndighet og ansvar mellom Finansdepartementet og Skattedirektoratet.  Dagens hovedinstruks ble fastsatt i 2020.

Last ned hovedinstruksen (PDF)