Tildelingsbrev og hovedinstruks fra Finansdepartementet til Skatteetaten

Når Stortinget har behandlet statsbudsjettet stiller Finansdepartementet bevilgningene til disposisjon for underliggende virksomheter. Sammen med blant annet rapporteringskrav, utgjør disse bevilgningene tildelingsbrevet.

Last ned (PDF):

Tildelingsbrev 2024

Om tildelingsbrevet

I tildelingsbrevene fastsetter Finansdepartementet blant annet resultatmål for Skatteetaten, utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav. Tildelingsbrevene er en viktig del av Finansdepartementets virksomhetsstyring.

Skatteetaten mottar tildelingsbrevet i desember, etter at statsbudsjettet er vedtatt.

Hovedinstruksen

Finansdepartementet fastsetter instruks til Skatteetaten innenfor rammen for økonomireglementet. Instruksens formål er å klargjøre myndighet og ansvar mellom Finansdepartementet og Skatteetaten. Dagens hovedinstruks ble fastsatt i 2020.

Last ned hovedinstruksen (PDF)

Tidligere år