To utenlandske statsborgere som skal gifte seg i Norge

Dersom dere vil gifte dere i Norge, men ikke har permanent oppholdstillatelse her, må dere legge frem dokumentasjon for Skatteetaten.

Følgende dokumentasjon trengs:

  • Hver deres egenerklæring
  • Forlover-/vitneerklæring – må fylles ut av én forlover på hver side
  • Erklæring om skifte – dersom noen av dere har vært gift tidligere. Er det mindre enn 2 år siden skilsmissen ble innvilget, kan det søkes om skiftefritak hos fylkesmannen hvis siste felles adresse ikke var i Norge. Søknadskjema kan lastes ned på fylkesmannen.no Er det mer enn 2 år siden skilsmissen kan du benytte egenerklæringen i del III.
  • For personer som er skilt etter utenlandsk rett, må skilsmissen være anerkjent av fylkesmannen. Søknadsskjemaet kan lastes ned på fylkesmannen.no. Kravet om anerkjennelse gjelder ikke dersom skilsmissen ble gjennomført i et av de andre nordiske landene, forutsatt at begge ektefeller var bosatt og hadde statsborgerskap i et nordisk land på tidspunktet for skilsmissen.
  • Dokumentasjon på navn og alder, for eksempel pass og fødselsattest. Dokumentasjonen må være i original eller kopi bekreftet av norsk offentlig myndighet. Ved bruk av pass som dokumentasjon, ber vi deg sende inn kopi bekreftet av norsk offentlig myndighet, og ikke originalt pass. Fødselsattesten må være legalisert eller påført Apostillestempel.
  • En attest fra hjemlandet og, eventuelt siste bostedsland, som viser at det ikke er noe som hindrer at dere kan inngå ekteskap i Norge. Attesten må ikke være eldre enn fire måneder. Oversettelse kan være nødvendig med mindre attesten er skrevet på engelsk, dansk eller svensk. Attesten må være i original og må være legalisert/påført apostille.
  • Statsborgere fra land utenfor Norden, må legge frem dokumentasjon som viser at vedkommende har lovlig opphold i Norge. Dokumentasjonen må være i orginal eller kopi bekreftet av norsk offentlig myndighet.

Dokumentasjon fra land utenfor Norden må være legalisert eller påført et apostillestempel av myndighetene i det landet den er utstedt.

Dersom dere oppfyller kravene for å inngå ekteskap, mottar dere en prøvingsattest i posten. Behandlingstiden er 5-6 uker.

Hvor skal papirene sendes?

Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

Bigami er straffbart etter norsk rett. Det samme er ekteskap med noen under 16 år, eller å medvirke til dette. Et ekteskap som er inngått uten at begge parter var fysisk til stede under vielsen, er heller ikke lovlig.
 
Et ekteskap anerkjennes heller ikke dersom ekteskapet åpenbart virker støtende på norsk rettsorden.

Alt dette gjelder også hvis ekteskapet er inngått i utlandet og én eller begge har tilknytning til Norge.

Sjeldent med unntak

Etter begjæring fra begge parter, kan likevel ekteskapet anerkjennes dersom sterke grunner taler for det. Dette er en snever unntaksbestemmelse som praktiseres svært strengt. Derfor er det sjeldent at et slikt ekteskap gir grunnlag for familiegjenforening.

Eventuelle søknader om anerkjennelse sendes til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, som også gir veiledning på området.

For mer informasjon, les Regjeringens brosjyre om regler for å gifte seg i utlandet.