Nyhet

Nyttig informasjon om skattemeldingen

  • Publisert:

Skattemeldingen for 2018 blir tilgjengelig 4. april. Alle elektroniske brukere mottar varsel når skattemeldingen er klar. 

  • 4. april starter også utsendelsen av skattemeldingen på papir til de som ikke har registrert elektroniske kontaktopplysninger hos Skatteetaten.
  • Skattemeldingen innholder en foreløpig skatteberegning. Det endelige skatteoppgjøret er tidligst klart i juni, da får de fleste skatteoppgjøret sitt. Deretter blir det løpende skatteoppgjør frem til slutten av oktober. Det er viktig å sjekke skattemeldingen og kontrollere at opplysningene stemmer. Du skal endre skattemeldingen hvis det er feil i opplysningene som er forhåndsutfylt og fylle inn opplysninger som mangler, for eksempel opplysninger om inntekt eller formue i utlandet, eller inntekt fra utleie av eiendom. 
  • Fristen for å endre og levere skattemeldingen for privatpersoner er 30. april. Hvis du ikke har noen endringer, trenger du ikke å levere. 
  • For næringsdrivende er fristen for å levere skattemelding 31. mai. Næringsdrivende har ikke leveringsfritak og må levere skattemeldingen elektronisk.
  • Fristen for å søke om utsatt levering er samme dato som leveringsfristen.

Nytt i år

De viktigste endringene i skattemeldingen for formues- og inntektsskatt for lønnstakere og pensjonister er:

Korttidsutleie

I 2018 trådte nye skatteregler for korttidsutleie av bolig i kraft. Det er en ny post i skattemeldingen for rapportering av dette, post 2.8.6 Skattepliktig inntekt ved korttidsutleie av egen bolig

Leier du ut din egen bolig mindre enn 30 dager, vil inntekten være skattepliktig etter en sjablongmetode. (Sjablongmetoden innebærer at utleieinntekter inntil 10 000 kroner årlig er skattefri, og av det overskytende beløpet regnes 85 prosent som skattepliktig inntekt). Les mer om korttidsutle av bolig.

Merkostnader for kost ved arbeidsopphold utenfor hjemmet

Nye felt i post 3.2.7. Det er laget et nytt felt "Kostnader dekket av arbeidsgiver" for redusering av fradragsbeløpet etter sats når arbeidsgiveren har dekket deler av kostnadene.

Feltet for sats har fått nye valg for privat overnatting (kun tjenestereise), bolig med kokemuligheter (kun tjenestereise) og langtransportsjåfør.

Posten har fått nytt spørsmål om starttidspunkt for pendlerfradrag.

Aksjer og andre finansielle produkter

Det er et nytt skjema for gevinst, tap, utbytte, formue på aksjer og andre finansielle produkter, RF-1159 med egne poster for verdipapirfond aksjedel, norske aksjer og utenlandske aksjer.

Kontaktperson

Ny post: 1.5.13 Navn og e-postadresse til kontaktperson. Her kan du oppgi navn på din fullmektig/kontaktperson som du ønsker at vi tar kontakt med om dine skatteforhold.

Ny skattemelding

Skatteetaten utvikler nå en helt ny skattemelding. I 2020 vil mange lønnsmottakere og pensjonister etter planen få den nye skattemeldingen. Vi planlegger også for at noen skattepliktige får den nye skattemeldingen i 2019. Dette vil være et mindre utvalg personer med enkle skatteforhold, det vil si at de for eksempel ikke har aksjer og verdipapirer eller driver næringsvirksomhet.

Den nye skattemeldingen vil være forhåndsutfylt med opplysninger slik vi er vant til det, men har fått et nytt utseende. Postene slik vi kjenner dem fra tidligere er erstattet av temaer som grupperes etter hva som hører naturlig sammen, for eksempel "Bank og lån".

En annen endring er at du vil få mer aktiv veiledning i skattemeldingen ved at de i løsningen blir stilt relevante spørsmål, eller blir gjort oppmerksomme på forhold som må fylles ut. For eksempel vil du få en merknad hvis du legger inn renteutgifter som virker unaturlig høye i forhold til oppgitt gjeld. Dette skal hjelpe deg til å legge inn riktige opplysninger. Og hvis du endrer tall i et felt, blir oppsummering og skatteberegning oppdatert fortløpende.

Post 5.0 (merknadsfelt)

Det er viktig å føre inn inntekter, fradrag, formue og gjeld i de riktige postene i skattemeldingen.

Fra og med skattemeldingen for inntektsåret 2017 er det ikke et eget merknadsfelt (post 5.0) for å skrive inn fritekst. I den grad du har behov for å gi Skatteetaten utfyllende opplysninger utover å føre korrekt beløp i postene i skattemeldingen, har du mulighet til å sende et vedlegg til skattemeldingen.

Hvis du er usikker på hvordan noe skal føres i skattemeldingen, kan du finne nyttig informasjon her, eller ta kontakt med Skatteetaten på chat, facebook/skattenmin eller 800 80 000 for å få hjelp til å gjøre det riktig.

Nyttige verktøy for å regne ut riktig skattegrunnlag:

Tall for årets skattemelding kommer 4. april.

Skattemelding - totalproduserte

Skattemelding 2018 - Total produserte.PNG

Digital og papir

I fjor sendte Skatteetaten ut 878.000 skattemeldinger på papir. 
Alle får skattemeldingen digitalt, unntatt de ca 150.000 personene som har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon fra stat og kommune. Det er rundt 342.000 personlig næringsdrivende og alle må levere skattemeldingen elektronisk. Næringsdrivende kan verken motta eller levere skattemeldingen på papir.

Skattemelding 2018 - levering på papir.PNG

Språk og målform

Skattemeldingen sendes ut på flere språk og målformer:

Målform / År

2014

2015

2016

2017

Bokmål

4 074 253

4 096 424

4 133 508

4 181 989

Nynorsk

464 073

469 036

473 366

477 779

Samisk

185

189

188

199

Engelsk

153 054

176 474

202 013

229 505

Total

4 691 565

472 123

4 809 075

4 889 472

Andel med restskatt og skatt til gode

Tall for 2018 blir tilgjengelig på 4. april.

I fjor fikk rundt 4,3 millioner en foreløpig skatteberegning da skattemeldingen ble tilgjengelig 4. april. De som ikke får foreløpig skatteberegning er næringsdrivende med ektefeller og andre personer med mer komplekse skatteforhold. Det er også omlag 600.000 som enten har null i skatt eller har betalt hverken for mye eller for lite.

Da skattemeldingen for 2017 ble tilgjengelig i fjor hadde 2,8 millioner foreløpig skatt til gode og 780.000 hadde foreløpig restskatt. Det er viktig å huske at den foreløpig skatteberegningen i skattemeldingen ikke er det endelige skatteoppgjøret. Skatteetaten beregner endelig skatteoppgjør etter leveringsfristen for skattemeldingen. De fleste (9 av 10) mottar skatteoppgjøret i juni.

 

Leveringsfritak

Du kan bruke leveringsfritak hvis du ikke har noe å endre eller føre inn i den forhåndsutfylte skattemeldingen. Du trenger ikke å levere skattemeldingen, den regnes automatisk som levert med de opplysningene som er oppgitt ved leveringsfristen 30. april. Næringsdrivende kan ikke bruke leveringsfritak. Antall som har brukt leveringsfritak de siste årene:

Skattemelding 2018 - Leveringsfritak.PNG

Inntektsår

Antall personer

Andel

2017

3 200 000

71,0

2016

3 156 000

71,0

2015

3 029 000

69,3

2014

3 022 000

69,9

2013

3 139 000

72,8

2012

2 896 000

69,0

 

Åpner ikke skattemeldingen

Det er hvert år ca 400.000 personer som ikke åpner skattemeldingen elektronisk. Det er ni prosent av alle som mottok skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister. Tallet har vært stabilt de siste årene. Skatteetatens analyser viser at dette i hovedsak er unge uten skattepliktig inntekt (som tjener under frikortgrensen), og personer med enklere skatteforhold som har liten behov for å gjøre endringer i skattemeldingen. 

Les mer om Skatteetatens analyse.

Det er alltid mange som vil se skattemeldingen dagen den blir tilgjengelig. Når mange logger seg på samtidig kan det føre til økt trafikk og at noen må vente litt før de får tilgang, men de aller fleste kommer inn uten problemer.

De siste årene har åpningsdagen for skattemeldingen i all hovedsak gått bra. Når det er aller størst pågang kan enkelte få opp en melding om at det er mye trafikk. Da er det bare å vente litt og prøve igjen senere. Erfaringsmessig er det ekstra stor pågang mellom kl. 08 og kl. 09.

Det første døgnet i fjor (4. april 2018) var det 2,3 millioner personer som åpnet skattemeldingen. 1,1 millioner hadde åpnet skattemeldingen før kl.09.

Det er flere alternativer for å logge inn og se skattemeldingen. Du kan velge mellom MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides.

Tallene viser foreløpig skatteberegning for 2018. Både skattepliktige og Skatteetaten kan endre tall i skattemeldingen før skatteoppgjøret (første skatteoppgjør er 20. juni). Opplysninger i skattemeldingen er basert på grunnlagsdata levert av tredjeparter og kan inneholde feil.

Når kommer skattepengene?

Skattemeldingen i april er ikke den endelige beregningen.

Skattemeldingen inneholder en foreløpig beregning av om du har betalt for mye skatt (skatt til gode) eller for lite skatt (restskatt). Beregningen er basert på opplysninger som var registrert på deg per 31.desember 2018 (inntekt, gjeld, formue og fradrag). Du er selv ansvarlig for at skattemeldingen er riktig. Du må kontrollere opplysningene og korrigere eventuelle feil og mangler.

Etter leveringsfristen 30. april blir skattemeldingene behandlet fortløpende av saksbehandlere ved skattekontorene. Endelig skatteoppgjør blir tilgjengelig på skatteetaten.no eller sendt deg så snart det er klart. De fleste får skatteoppgjøret i juni. Neste mulighet er i august, og deretter blir det løpende oppgjør frem til slutten av oktober. Hvis du leverer skattemeldingen på papir får du skatteoppgjøret ditt tidligst i august.

Har du penger til gode, utbetales disse innen tre uker etter at skatteoppgjøret ditt er klart.

Gi andre tilgang til å endre og levere skattemeldingen din

Det blir stadig enklere å motta og sjekke skattemeldingen og de fleste gjør dette selv. Men i følge en undersøkelse Opinion utførte for Skatteetaten i 2017, opplyser en av tre at de får hjelp med skattemeldingen.

Du har mulighet til å gi et familiemedlem, en regnskapsfører eller andre du stoler på tilgang til å se, endre og levere skattemeldingen.

Se mer om hvordan du gir andre tilgang til å endre og levere skattemeldingen din.

Fri redaksjonell bruk. Fotokreditt: Skatteetaten.

Skattemelding mobil

Skattemelding mobil og lesebrett