Høring

Opplysningsplikt for digitale plattformer

  • Publisert:
  • Avgitt 01.07.2024

Høringen gjelder forslag om endringer i forskrift 23. november 2016 nr. 1360 til skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften) om opplysningsplikt for digitale plattformer. Forslaget følger opp Finansdepartementet sitt lovforslag i høringsnotat av 28. juni 2024 om å innføre nye regler i skatteforvaltningsloven § 7-11 om opplysningsplikt for digitale plattformer som formidler utleie av fast eiendom og transportmidler og salg av tjenester og varer.

Forslagene gjennomfører OECDs internasjonale standard for automatisk utveksling av opplysninger om inntekter opptjent gjennom digitale plattformer, «Digital Platform Information» (DPI) i norsk rett. Det innebærer at digitale plattformer skal rapportere tredjepartsopplysninger til skattemyndighetene om utleie av fast eiendom eller transportmidler og salg av tjenester eller varer som formidles gjennom plattformen. Opplysninger om skattepliktige bosatt i andre land vil bli utvekslet med det aktuelle landet.

Formålet med forslaget er å møte de skattemessige utfordringene knyttet til en økende grad av digitalisering av økonomien ved å styrke eksisterende regler om automatisk utveksling av opplysninger på skatteområdet og å legge til rette for rapportering av opplysninger om norske selgere, tjenesteytere og utleiere hos norske formidlingstjenester til bruk for nasjonale skatteformål.

Detaljene i opplysningsplikten foreslås regulert i forskrift. Det er i høringsnotatet foreslått å innta i skatteforvaltningsforskriften § 7-11 nærmere regler om hvem som skal gi opplysninger, hva det skal gis opplysninger om, leveringsfrist mv. Videre er det foreslått regler knyttet til plattformenes plikt til å identifisere selgerne og hvor de er skattemessig bosatt, såkalt selgergjennomgang. Det er også enkelte forslag til forskriftsendringer knyttet til at departementets forslag om å videreføre den gjeldende opplysningsplikten for ikke-digital formidling av utleie av fast eiendom og opplysningsplikten for formidlere av drosjetjenester.

Forslaget her bør ses i sammenheng med forslaget i Finansdepartementets høringsnotat.

Det foreslås at forskriftsendringene trer i kraft 1. januar 2026 og at første rapportering til skattemyndighetene skjer i 2027.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Fristen for å sende inn høringsuttalelse er 1. oktober 2024.

Høringsinnspillene sendes til: [email protected]

Vi ber om at vår referanse 24/2050 oppgis ved henvendelser i saken.

Skattedirektoratet
Juridisk avdeling – Seksjon forvaltning og innkreving

Høringsdokumenter