Kunngjøring

Skattekort - skattetrekk og forskuddsskatt for 2011

  • Publisert:

Skattekortet skal arbeidstaker levere til arbeidsgiver straks det er mottatt. Arbeidsgiver skal returnere skattekortet til arbeidstaker når arbeidsforholdet avsluttes. Skattyterne må kontrollere beløpene på vedlagte skjema. Ved endring av skattekort/forskuddsskatt bruk skatteetaten.no/skattekort eller vedlagte skjema. For mer informasjon, se baksiden av tilsendt ”Grunnlag skattekort 2011” og skatteetaten.no.

Beløpsgrense for frikort for skoleungdom er kr 39 950. Frikort kan en bestille på skatteetaten.no eller ved henvendelse til skattekontoret.

Det vil fremgå av grunnlaget for skattekortet om det er ny eller gammel ligningsverdi på boligeiendom som er benyttet ved forskuddsutskrivingen. I noen tilfeller vil ligningsverdier som er fastsatt etter tidligere regler, bli lagt til grunn ved forskuddsutskrivingen, selv om skattyter har innrapportert boligopplysninger innen fristen 15.10.2010. Dette gjelder bl.a. eiendommer som er omklassifisert fra fritidseiendommer til boligeiendommer. For å hensynta en forventet prisvekst i boligmarkedet for 2011 økes likningsverdiene med 10 prosent.

Skattereglene er endret for pensjonister. Det innføres et nytt skattefradrag for alderspensjonister og mottakere av AFP fra 1. januar 2011. Samtidig oppheves reglene om særfradrag for alder. Reglene om skattebegrensning for lav inntekt gjelder ikke lenger for de som mottar alderspensjon eller AFP. For uførepensjonister er det nye særfradragssatser og endringer i reglene om skattebegrensning. Det er tatt hensyn til de nye reglene ved utskrivingen av  skattekortet for 2011.

Arbeidsgiverne skal trekke skatt i samsvar med skattekortet. Leveres ikke skattekort, skal det trekkes 50 prosent av lønn, sykepenger, foreldrepenger, dagpenger under arbeidsløshet og arbeidsavklaringspenger, og 30 prosent av pensjons- og andre trygdeytelser. Arbeidstaker kan be arbeidsgiver trekke mer skatt enn skattekortet viser. Arbeidsgivere som får overført skattekortopplysninger maskinelt, skal også kreve at skattekortene blir levert inn. Dette er viktig for riktig gjennomføring av forskuddstrekket (bruk av tabellkort) og for påskrifter som skal gis på kortet ved tilbakelevering til arbeidstaker. I januar kan skattekortet for 2010 brukes hvis skattyteren ikke har kunnet levere nytt skattekort.

Minstegrensene for forskuddstrekk per oppgjørsperiode er kr 200 for trekkbeløp og kr 1 000 for trekkpliktige ytelser. Skattefrie selskap, foreninger og institusjoner kan la være å gjennomføre forskuddstrekk når samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke er over kr 4 000. Private arbeidsgivere kan la være å gjennomføre forskuddstrekk når samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke er over kr 4 000.

Trekktabellene ligger på skatteetaten.no

Ved tabelltrekk i pensjon skal månedstabell for pensjon benyttes. Ved andre trekkperioder enn månedlig skal tabellen brukes forholdsmessig.

For sjøfolk med krav på særskilt fradrag (sjømannsfradrag) i inntekten om bord, skal arbeidsgiveren trekke fra 29 prosent i bruttoinntekten, maksimalt kr 4 200 per måned, ved beregning av forskuddstrekket.

Se skatteetaten.no for trekktabeller, dokumentasjon og program for beregning av skattetrekket.

Oslo, 16. desember 2010