Prinsipputtalelse

Tolkningsuttalelse - avgift på elektrisk kraft - stortingsvedtaket § 1 "her i landet"

  • Publisert:
  • Avgitt 21.03.2018

Skattedirektoratet gir i denne uttalelsen en nærmere vurdering av forståelsen av Stortingets vedtak om avgift på elektrisk kraft § 1 første ledd. Den nærmere problemstillingen knytter seg til hvordan ordlyden "her i landet" skal forstås. 

Direktoratets uttalelse

Etter Stortingets årlige vedtak om avgift på elektrisk kraft § 1 første ledd skal det som utgangspunkt betales avgift til statskassen på all elektrisk kraft som leveres her i landet.

Bestemmelsen angir hovedregelen knyttet til avgiftsplikt på elektrisk kraft. Avgiftens saklige virkeområde er nærmere regulert i særavgiftsforskriften § 3-12-1, men bestemmelsen gir ingen definisjon av hva som skal forstås som "her i landet".

Etter en naturlig språklig forståelse av stortingsvedtakets ordlyd, må begrepet "her i landet" etter direktoratets syn tolkes dithen at det er snakk om kraft som leveres og forbrukes innenfor norsk territorium. Kraft som produseres på fastlandet, men forbrukes på sokkelen vil derfor ikke omfattes av avgiftsplikten. Motsetningsvis vil eksempelvis elektrisk kraft produsert på sokkelen og som eventuelt måtte bli levert innenfor norsk territorium være avgiftspliktig på vanlig måte. Avgjørende for avgiftsplikten etter stortingsvedtakets § 1 vil etter direktoratets syn derfor være hvor kraften som leveres blir forbrukt, herunder om det er innenfor eller utenfor norsk territorialgrense.

Direktoratet har etter dette kommet til at leveranser av kraft fra fastlandet til norsk sokkel ikke vil omfattes av avgiftsplikten etter stortingsvedtaket § 1.

Med hilsen

Arvid Stokke
underdirektør
Rettsavdelingen, særavgift
Skattedirektoratet

 

Severin Dahlen Lund 
seniorskattejurist

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer