Sats for:

Bil - satser for firmavarebiler klasse 2 og små lastebiler

Privat bruk av firmabil er en trekkpliktig og skattepliktig fordel og fordelen fastsettes vanligvis etter standardregler basert på bilens listepris som ny.

Har du benyttet arbeidsgivers yrkesbil til private reiser gjelder særlige regler for verdsettelse av fordelen. Med yrkesbil menes i denne sammenheng varebiler klasse 2 og lastebiler med totalvekt under 7 501 kg. 

Det er et vilkår for bruk av de særlige verdsettelsesreglene for yrkesbil at du har et tjenstlig behov for en slik bil. Har du ikke behov for f.eks. en varebil klasse 2 i yrket, skal fordelen ved privat bruk av varebil verdsettes etter standardreglene.

Det finnes to ulike alternativer for utregning av den skattemessige fordelen av den private bruken:


Sjablongmetoden (med bunnfradrag)

Den private fordelen ved bruk av yrkesbiler verdsettes etter sjablongmetoden for ordinære firmabiler, men med et særskilt bunnfradrag for å ta hensyn til at yrkesbiler i mindre grad enn ordinære firmabiler er egnet til privat bruk. Reduksjonen skal skje ved at listeprisen reduseres med 50 prosent, begrenset oppad til kr 150 000. 

Det gis ikke reduksjon for yrkeskjøring over 40 000 km i tillegg til bunnfradraget. Dette fremgår blant annet av Skatte-ABC under emnet Bil – privat bruk.

Kilometersats (individuell verdsettelse)

Verdsettelse av den private fordelen kan også gjøres basert på faktisk bruk (kilometersats). Fastsettelse basert på kilometersats forutsetter at det føres en elektronisk kjørebok som administreres av arbeidsgiver. Den elektroniske kjøreboken skal dokumentere total kjørelengde samt total lengde for yrkeskjøring, slik at differansen utgjør antall kilometer bilen er benyttet privat. Muligheten for å fastsette fordel etter kilometersats gjelder for all privatkjøring, og ikke bare reiser til og fra jobb.

Les mer om elektronisk kjørebok.

For 2024 er satsen for beregning av trekkpliktig privat fordel basert på faktisk bruk kr 3,40 pr. km uansett kjørelengde.

Regneeksempler

Eksempel 1:

Arbeidsgiver velger ordningen med elektronisk kjørebok. Den viser at du har kjørt 5 000 kilometer som ikke er yrkeskjøring. Det inkluderer privat kjøring og kjøring mellom hjemmet og fast arbeidssted. Kjøring mellom hjemmet og arbeidsoppdrag er derimot yrkeskjøring. Regnestykket blir 5000 km x kr 3,40 = kr 17 000. Da blir kr 17 000 lagt til inntekten din og beregnet skatt av.

Eksempel 2:

Arbeidsgiver velger ordningen med sjablongbeskatning. Du har et tjenstlig behov for å disponere en bil som har en listepris på 350 000 kr. Det skal trekkes fra et bunnfradrag på 50 prosent av listeprisen, men maks kr 150 000. Da blir regnestykket som følger:

Listepris:
kr 350 000 – kr 150 000 = kr 200 000
Skattepliktig inntekt:
kr 200 000 x 30 % = kr 60 000

Eksempel 3:

Du kjører 10 000 kilometer som ikke er yrkeskjøring og bilen har en listepris på kr 200 000. Dersom arbeidsgiver velger alternativet med elektronisk kjørebok, blir den skattepliktige inntekten kr 34 000. Dersom arbeidsgiver velger sjablongbeskatning basert på listepris, blir den skattepliktige inntekten kr 30 000 ((kr 200 000 x 50 %) x 30 %).

Eksempel 4:

Dersom du kjører 16 000 kilometer og bil er registrert 11.11.2013 og har en listepris på kr 400 000, blir den skattepliktige inntekten kr 54 400 dersom arbeidsgiver velger alternativet med elektronisk kjørebok.
Med sjablongbeskatning blir regnestykket:

Listepris:
kr 400 000 x 75 % = kr 300 000
kr 300 000 – 150 000 kr = kr 150 000
Skattepliktig inntekt:
kr 150 000 x 30 % = kr 45 000