Sats for:

Kost og losji - satser for trekk- og skattefri godtgjørelse

Overnatter du et annet sted enn hjemme på grunn av jobb, kan du i en periode ha krav på bl.a. utgiftsgodtgjørelse for merkostnader til mat (kost) og overnatting (losji) etter satsene under.

Er du på yrkes-/tjenestereise uten overnatting, har du også i visse tilfeller rett til skattefri utgiftsgodtgjørelse (etter sats) for merkostnader til kost på reisen.

Som pendler har du fradragsrett for merkostnader til kost (mat og drikke) når pendlerboligen ikke har kokemuligheter, og i maksimalt 24 måneder regnet fra det tidspunktet du først ble gitt fradrag for merkostnadene.

Tidsbegrensningen på 24 måneder gjelder også for losji, noe som betyr at fradragsretten for kost og losji stopper etter 24 måneder, regnet fra det tidspunktet fradraget først gis.

Reglene om maksimalt 24 måneder med fradrag hadde virkning fra og med inntektsåret 2020. Tidsbegrensningen på 24 måneder beregnes fra 1. januar 2018, slik at bortfallet av fradragsretten først skjedde fra 1. januar 2020.

Skifter du kommune for både arbeidssted og pendlerbolig, kan fradrag gis i en ny 24-månedersperiode.

Satsene bestemmer hva du kan få fradrag for etter sats når du selv dekker kostnader til kost og losji på reiser. 

Godtgjørelse

Kost (mat)

Skattedirektoratet fastsetter årlig satser for trekkfri kostgodtgjørelse, dvs. det som kan utbetales uten at det skal gjennomføres forskuddstrekk.

Satsen for trekkfri kostgodtgjørelse tilsvarer hva du kan motta som skattefri kostgodtgjørelse.

Er godtgjørelsen utbetalt med høyere beløp enn satsene under, vil merutbetalingen være trekk- og skattepliktig med mindre full kostnadsdokumentasjon framlegges. Med dokumentasjon menes kvittering, bilag og lignende.  

Losji

Dekning av losjikostnader gjennom godtgjørelse er ikke skattepliktig så fremt godtgjørelsen ikke gir overskudd eller dekker private utgifter.

Trenger du satser for 2019 eller tidligere, se sats for skattefri godtgjørelse og forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse.


For reiser uten overnatting gjelder følgende trekk- og skattefrie satser.

Skattedirektoratets satser for trekk- og skattefri kostgodtgjørelse
uten overnatting – innland og utland

Satser

6 til 12 timer

kr  200

Over 12 timer 

kr  400

Dersom ett eller flere måltider er dekket av arbeidsgiver, oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap, skal det foretas måltidstrekk. Den trekkfrie godtgjørelsen reduseres med 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag (beløpene avrundes til nærmeste hele krone).

I tillegg må særskilte legitimasjonskrav i skattebetalingsforskriften være oppfylt for at godtgjørelsen skal kunne utbetales trekkfritt og mottas som skattefri kostgodtgjørelse.

På reiser med overnatting er stedet der overnattingen skjer (type losji) avgjørende for hva du kan få utbetalt i trekk- og skattefri kostgodtgjørelse. I tillegg vil skillet mellom yrkesopphold og pendleropphold være av betydning dersom overnattingsstedet er privat eller på hybel/brakke med kokemuligheter.

Reiser på 6 timer eller mer inn i døgn uten overnatting (påbegynt døgn) godtgjøres etter døgndiettsats for type overnattingssted for siste overnatting. Måltidstrekk foretas etter døgndiettsats for type overnattingssted på reiser med overnatting. Måltidstrekk og overskuddsberegning foretas per døgn.

Har reisen ikke vart så lenge at arbeidstaker får kostgodtgjørelse for det påbegynte døgnet (under 6 timer), er det ikke noe å foreta måltidstrekk i. Arbeidsgiver kan da dekke måltider i det påbegynte døgnet direkte eller refundere legitimerte kostnader. Dette er en konsekvens av at overskudd og måltidstrekk skal beregnes per døgn, og gjelder uansett om man overnatter på hotell, pensjonat eller hybel/brakke/privat. Men, dette gjelder ikke i de tilfeller arbeidstaker overnatter på hotell hvor frokost er inkludert. Da skal det alltid foretas trekk for frokost, selv om arbeidstaker velger å spise frokosten senere (typisk i det påbegynte døgnet). Arbeidsgiver har da allerede dekket frokosten og arbeidstaker kan ikke få dekket dette måltidet to ganger.

I tillegg til at godtgjørelsen må være innenfor satsene nedenfor, må særskilte legitimasjonskrav i skattebetalingsforskriften være oppfylt for at godtgjørelsen i sin helhet kan utbetales trekkfritt og mottas som skattefri kostgodtgjørelse.

Ved overnatting på pensjonat, hybel/brakke/privat eller hotell finnes egne satser. Satsene gjelder både innland og utland. 

Sats for overnatting på hybel/brakke eller privat med kokemulighet gjelder ikke for arbeidstakere på pendleropphold.

Skattefri dekning fra arbeidsgiver til kost skal ikke begrenses etter 24-månedersregelen (en regel som begrenser pendleres rett til fradrag for kostnader til kost og losji etter to år). Det innebærer at arbeidsgiver kan yte skattefri dekning av merutgifter til kost og losji også etter perioden på 24 måneder.

Det er også en egen kostsats for langtransportsjåfører ved kjøring i Norge og i utlandet.

Skattedirektoratets satser for trekk- og skattefri kostgodtgjørelse med overnatting – innland og utland

Satser 
For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter kr 170
For arbeidstakere som er på yrkesreise/tjenestereise og som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat  kr  94
For arbeidstakere som bor på hotell  kr 609

For arbeidstaker som bor på hotell med inkl frokost reduseres hotellsats med 20 prosent.

Får arbeidstakeren i tillegg dekket ett eller flere måltider, må den trekkfrie godtgjørelsen reduseres med 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag (beløpene skal rundes opp eller ned til nærmeste hele krone). Se eksempel på hvordan satsene skal forstås. Måltidstrekk og overskuddsberegning foretas per døgn.

kr 487
For langtransportsjåfører  kr 300

 

Eksempel 1
En ansatt er på yrkesreise og bor på hotell for å delta i et møte. Vedkommende får frokost i møtet uten å betale for den. Den korrekte satsen er da kroner 487. (Redusert med 20 prosent for frokost). Hvis den ansatte derimot må betale for frokosten selv på møtestedet, vil den korrekte satsen være kroner 609.

Eksempel 2
En ansatt er på yrkesreise og bor på hotell for å delta på et kurs. Vedkommende får dekket frokost og lunsj. Den korrekte satsen som skal brukes i den forbindelse, vil være kroner 304 (609 kroner – 20 prosent for frokost – 30 prosent for lunsj).