Sats for:

Kost og losji - satser for trekk- og skattefri godtgjørelse

Overnatter du et annet sted enn hjemme på grunn av jobb, kan du i en periode ha krav på bl.a. utgiftsgodtgjørelse for merkostnader til mat (kost) og overnatting (losji) etter satsene under.

Er du på yrkes-/tjenestereise uten overnatting, har du også i visse tilfeller rett til skattefri utgiftsgodtgjørelse (etter sats) for merkostnader til kost på reisen.

Som pendler har du fradragsrett for merkostnader til kost (mat og drikke) når pendlerboligen ikke har kokemuligheter, og i maksimalt 24 måneder regnet fra det tidspunktet du først ble gitt fradrag for merkostnadene.

Tidsbegrensningen på 24 måneder gjelder også for losji, noe som betyr at fradragsretten for kost og losji stopper etter 24 måneder, regnet fra det tidspunktet fradraget først gis.

Reglene om maksimalt 24 måneder med fradrag hadde virkning fra og med inntektsåret 2020. Tidsbegrensningen på 24 måneder beregnes fra 1. januar 2018, slik at bortfallet av fradragsretten først skjedde fra 1. januar 2020.

Skifter du kommune for både arbeidssted og pendlerbolig, kan fradrag gis i en ny 24-månedersperiode.

Kari jobber i Trondheim og bor i Oslo med sin familie. Hun begynte å jobbe i Trondheim 01.01.2019 og hun krevde fradrag for husleie (losji) for sin pendlerbolig i Trondheim i skattemeldingen for 2019 og 2020.

24-månedersperioden utløp 31.12.2020

Kari kan ikke føre fradrag for sine utgifter til losji i skattemeldingen for 2021 eller senere, fordi 24-månedersperioden utløp 31.12.2020.

Ny jobb

Den 01.01.2023 fikk Kari jobb i Ålesund, hvor hun får seg en ny pendlerbolig. Fordi hun har byttet både arbeidssted og pendlerbolig til en ny kommune, kan hun i skattemeldingen for 2023 igjen kreve fradrag for husleie (losji).

Satsene bestemmer hva du kan få fradrag for etter sats når du selv dekker kostnader til kost og losji på reiser. 

Godtgjørelse

Kost (mat)

Skattedirektoratet fastsetter årlig satser for trekkfri kostgodtgjørelse, dvs. det som kan utbetales uten at det skal gjennomføres forskuddstrekk.

Satsen for trekkfri kostgodtgjørelse tilsvarer hva du kan motta som skattefri kostgodtgjørelse.

Er godtgjørelsen utbetalt med høyere beløp enn satsene under, vil merutbetalingen være trekk- og skattepliktig med mindre full kostnadsdokumentasjon framlegges. Med dokumentasjon menes kvittering, bilag og lignende.  

Losji

Dekning av losjikostnader gjennom godtgjørelse er ikke skattepliktig så fremt godtgjørelsen ikke gir overskudd eller dekker private utgifter.

Trenger du satser for 2019 eller tidligere, se sats for skattefri godtgjørelse og forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse.


For reiser uten overnatting gjelder følgende trekk- og skattefrie satser.

Skattedirektoratets satser for trekk- og skattefri kostgodtgjørelse
uten overnatting – innland og utland

Satser

6 til 12 timer

kr  200

Over 12 timer 

kr  400

Dersom ett eller flere måltider er dekket av arbeidsgiver, oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap, skal det foretas måltidstrekk. Den trekkfrie godtgjørelsen reduseres med 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag (beløpene avrundes til nærmeste hele krone).

I tillegg må særskilte legitimasjonskrav i skattebetalingsforskriften være oppfylt for at godtgjørelsen skal kunne utbetales trekkfritt og mottas som skattefri kostgodtgjørelse.

På reiser med overnatting er stedet der overnattingen skjer (type losji) avgjørende for hva du kan få utbetalt i trekk- og skattefri kostgodtgjørelse. I tillegg vil skillet mellom yrkesopphold og pendleropphold være av betydning dersom overnattingsstedet er privat eller på hybel med kokemuligheter.

Reiser på 6 timer eller mer inn i døgn uten overnatting (påbegynt døgn) godtgjøres etter døgndiettsats for type overnattingssted for siste overnatting. Måltidstrekk foretas etter døgndiettsats for type overnattingssted på reiser med overnatting. Måltidstrekk og overskuddsberegning foretas per døgn.

Har reisen ikke vart så lenge at arbeidstaker får kostgodtgjørelse for det påbegynte døgnet (under 6 timer), er det ikke noe å foreta måltidstrekk i. Arbeidsgiver kan da dekke måltider i det påbegynte døgnet direkte eller refundere legitimerte kostnader. Dette er en konsekvens av at overskudd og måltidstrekk skal beregnes per døgn, og gjelder uansett om man overnatter på hotell, pensjonat/brakke eller hybel/privat. Men, dette gjelder ikke i de tilfeller arbeidstaker overnatter på hotell hvor frokost er inkludert. Da skal det alltid foretas trekk for frokost, selv om arbeidstaker velger å spise frokosten senere (typisk i det påbegynte døgnet). Arbeidsgiver har da allerede dekket frokosten og arbeidstaker kan ikke få dekket dette måltidet to ganger.

I tillegg til at godtgjørelsen må være innenfor satsene nedenfor, må særskilte legitimasjonskrav i skattebetalingsforskriften være oppfylt for at godtgjørelsen i sin helhet kan utbetales trekkfritt og mottas som skattefri kostgodtgjørelse.

Ved overnatting på pensjonat/brakke, hybel med kokemulighet / privat, eller hotell finnes egne satser. Satsene gjelder både innland og utland.

Overnatting på pensjonat eller på brakke anses som bolig uten kokemulighet uavhengig av om det er mulig å tilberede mat i boligen. For overnatting på brakke gjelder dette fra og med 2023.

Sats for overnatting på hybel med kokemuligheter eller privat gjelder ikke for arbeidstakere på pendleropphold.

Skattefri dekning fra arbeidsgiver til kost skal ikke begrenses etter 24-månedersregelen (en regel som begrenser pendleres rett til fradrag for kostnader til kost og losji etter to år). Det innebærer at arbeidsgiver kan yte skattefri dekning av merutgifter til kost og losji også etter perioden på 24 måneder.

Det er også en egen kostsats for langtransportsjåfører ved kjøring i Norge og i utlandet.

Skattedirektoratets satser for trekk- og skattefri kostgodtgjørelse med overnatting – innland og utland

Satser 
For arbeidstakere som bor på hybel uten kokemuligheter eller pensjonat/brakke kr 400
For arbeidstakere som er på yrkesreise/tjenestereise og som bor på hybel med kokemuligheter eller har overnattet privat  kr  102
For arbeidstakere som bor på hotell  kr 658

For arbeidstaker som bor på hotell med inkludert frokost reduseres hotellsats med 20 prosent.

Får arbeidstakeren i tillegg dekket ett eller flere måltider, må den trekkfrie godtgjørelsen reduseres med 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag (beløpene skal rundes opp eller ned til nærmeste hele krone). Se eksempel på hvordan satsene skal forstås. Måltidstrekk og overskuddsberegning foretas per døgn.

kr 526
For langtransportsjåfører kr 400

 

Eksempel 1
En ansatt er på yrkesreise og bor på hotell for å delta i et møte. Vedkommende får frokost i møtet uten å betale for den. Den korrekte satsen er da kroner 526. (Redusert med 20 prosent for frokost). Hvis den ansatte derimot må betale for frokosten selv på møtestedet, vil den korrekte satsen være kroner 658.

Eksempel 2
En ansatt er på yrkesreise og bor på hotell for å delta på et kurs. Vedkommende får dekket frokost og lunsj. Den korrekte satsen som skal brukes i den forbindelse, vil være kroner 329 (658 kroner – 20 prosent for frokost – 30 prosent for lunsj).

Kostgodtgjørelse til dekning av merkostnader til kost på besøksreiser kan dekkes trekkfritt og skattefritt etter Skattedirektoratets sats når skattepliktig har:

  • fri kost på arbeidsstedet og
  • besøksreisen mellom hjemmet og stedet for arbeidsopphold ikke medfører overnatting, men reisen varer 6 timer eller mer

 

Sats hver vei

Kostgodtgjørelse på besøksreise uten overnatting når skattepliktig har fri kost på arbeidsstedet

110 kroner

Godtgjørelse for losji ved overnatting i egen brakke/campingvogn under arbeidsopphold utenfor hjemmet kan dekkes trekkfritt og skattefritt etter Skattedirektoratets sats. Dette gjelder brakke/campingvogn som ikke anses som driftsmiddel for skattepliktige.

Type losji

Sats per døgn

Overnatter i egen brakke/campingvogn

76 kroner per døgn