Skatteetaten og forskning

Skatteetaten har forvaltningsansvaret for skatt, avgift og folkeregistrering. Det innebærer også et ansvar for å stimulere forskning og undervisning på områdene.

I 2010 startet Skatteetaten et arbeid for å kartlegge skatteforskning i Norge.
Dette gjorde vi for å se hvordan etaten kunne støtte opp om en langsiktig satsing på forskning innenfor områdene skatteunndragelser og etterlevelse.

Konklusjonen var at forskningsfeltet skatt og etterlevelse er i ferd med å forvitre i Norge. Det ble et startskuddet for Skatteetatens arbeid med å reetablere skatt og etterlevelse som et forskningsfelt i Norge, og for i større grad involvere Skatteetaten i forskning og forskningsmiljø.

Det er sentralt i strategiene våre at Skatteetaten skal bevege seg fra tro til kunnskap. Vi er avhengig av stadig ny kunnskap om skatt og etterlevelse. I tillegg har vi behov for å dyrke frem nye generasjoner av forskere og andre fagfolk som kan bidra til å utvikle skattesystemet.

Kjernen i satsningen er:

Bygge forskningsmiljø

Vårt felles mål er å bygge et langsiktig, robust og flerfaglig forskningsmiljø som systematisk bygger kunnskap om skatt. Forskningsmiljøet vil samarbeide nært med Skatteetatens interne fagmiljøer, og de vil kunne trekke veksler på hverandres styrke.

Produsere kunnskap

Dette forskningsmiljøet kan på sikt bidra til å dekke Skatteetatens behov for kunnskap på våre kjerneområder, blant annet for å utvikle vår virksomhet, og forstå effekten av våre valg.

Formidle kunnskap

En kritisk suksessfaktor er evnen Skatteetaten har til å sikre et mottaksapparat som integrerer forskningsresultat i etatens ordinære drift.

Rekruttere

Forskningsmiljøet vil utvikle nye generasjoner av spesialister innen skatt og skattesystemets virkemåte, i tillegg til å være en viktig kilde for rekruttering både i og utenfor Skatteetaten.

Styrke omdømme

Skatteetaten forvalter et godt skattesystem som har tillit i samfunnet. Forskningsbasert kunnskap styrker etatens stilling og omdømme både som forvaltningsorgan og som arbeidsgiver.

footer/desktop/standard