Midlertidige regler om sykepenger ved innreiserestriksjoner og refusjon av arbeidsgiveravgift

Det er fastsatt nye midlertidige regler for sykepenger ved innreiserestriksjoner og refusjon av arbeidsgiveravgift.

16. april 2021 ble det innført rett til sykepenger for arbeidstakere ved innreiserestriksjoner som følge av covid-19-pandemien. Retten til sykepenger gjelder fra 29. januar 2021 og så lenge det foreligger innreiserestriksjoner for arbeidsreiser til Norge. Arbeidsgiver skal forskuttere sykepengene. Har arbeidsgiver utbetalt lønn slik at arbeidstaker ikke har tapt inntekt, kan arbeidsgiver kreve refusjon tilsvarende det arbeidstakeren ville hatt krav på i sykepenger.

Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift av sykepenger som arbeidsgiver har forskuttert til arbeidstaker. Fritaket gjelder så langt arbeidsgiver får refusjon for utbetalte sykepenger.

Ordningen med refusjon av arbeidsgiveravgift skal praktiseres på samme måte som når arbeidsgiver får refundert sykepenger, foreldrepenger mv. etter folketrygdloven, slik at du får et fradrag i grunnlaget for arbeidsgiveravgift når ytelsene faktisk blir refundert. Fradraget kan først gjøres gjeldende i den måneden refusjonen fra Arbeids- og velferdsetaten foreligger, se Arbeidsgiveravgift – avgiftsgrunnlag, punkt 3.

Se midlertidig forskrift av 20.03.2020 nr. 368 kap. 3A og midlertidig forskrift av 19.04.2021 nr. 1188.