Hva inngår i avgiftsgrunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift?

Du skal betale arbeidsgiveravgift av lønn, pensjon, ytelser og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold som du plikter å innberette.

Dette inngår i avgiftsgrunnlaget:

Lønn og annen godtgjørelse

I tillegg til ordinær lønn, herunder feriepenger, omfatter avgiftsplikten blant annet:

 • Honorarer
 • Tantieme (godtgjørelse/bonus)
 • Provisjon
 • Ventelønn som utbetales i forbindelse med nedbemanning mv.
 • Dagpenger under arbeidsledighet som forskutteres av arbeidsgiver
 • Sykepenger
 • Foreldrepenger

I tillegg omfattes følgende ytelser hvor avgiftsplikten ikke er knyttet til innberetningsplikten: 

 • Tilskudd til tjenestepensjonsordninger
 • Pensjon fra tidligere arbeidsgiver
 • Trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser
 • Trekkpliktige utgiftsrefusjoner
 • Trekkpliktige naturalytelser
 • Trekkpliktige drikkepenger

Pensjoner 

Arbeidsgiveravgift skal beregnes av arbeidsgivers og det offentliges tilskudd til livrente- og pensjonsordninger.

Dette gjelder tilskudd til kollektive tjenestepensjonsordninger i forsikringsselskap, tilskudd til pensjonskasse som er forsikringsteknisk oppbygget, tilskudd til offentlige pensjonsordninger som f.eks. Statens pensjonskasse og tilskudd og premier en arbeidsgiver betaler til en livrenteordning hvor arbeidstakerne er begunstiget.

Du plikter å betale arbeidsgiveravgift ved utbetaling av pensjoner som begynte å løpe i 1988 eller senere og hvor pensjonsutbetalingen foretas av eller gjennom deg som arbeidsgiver og belastes driftsregnskapet. Skattepliktig etterlønn regnes ikke som pensjon her.

Naturalytelser

Med naturalytelser menes enhver økonomisk fordel som ytes i annet enn kontanter, sjekker og lignende betalingsmidler, se skatteloven § 5-12 første ledd. Du skal betale betale arbeidsgiveravgift av naturalytelser i den utstrekning naturalytelsene skal tas med ved beregning av forskuddstrekk. Plikten til å betale arbeidsgiveravgift styres således av plikten til å beregne forskuddstrekk.

Utgiftsgodtgjørelser

Med utgiftsgodtgjørelser menes godtgjørelse som skal dekke utgifter i forbindelse med utførelse av arbeid, oppdrag eller verv som nevnt i skatteloven § 5-10 bokstavene a og b, se folketrygdloven § 23-2 tredje ledd. Du skal betale arbeidsgiveravgift av utgiftsgodtgjørelser i den utstrekning utgiftsgodtgjørelsene skal tas med ved beregning av forskuddstrekk. Plikten til å betale arbeidsgiveravgift styres derfor av plikten til å beregne forskuddstrekk.

Godtgjørelser til dekning av andre utgifter enn de som er pådratt i forbindelse med utførelsen av arbeid eller oppdrag, skal alltid tas med ved trekk- og avgiftsberegningen. Dette gjelder for eksempel godtgjørelser som skal dekke utgifter til daglig reise mellom hjem og arbeidssted, gruppelivsforsikring, arbeidstakerens andel av pensjonspremie og andre private utgifter.

Arbeidsgiver plikter å innrapportere ytelser fra tredjepart og betale arbeidsgiveravgift på disse. Dette gjelder f.eks. verdien av flybonuspoeng og hotellbonuspoeng som er opptjent på tjenestereiser/-opphold, og som i løpet av inntektsåret er benyttet privat. Det gjelder også rabatter mv. oppnådd hos arbeidsgivers forretningsforbindelser og samarbeidspartnere.

Tips/drikkepenger

Du skal betale arbeidsgiveravgift av tips /drikkepenger fra publikum til servitører i de tilfellene og i den utstrekning drikkepengene skal tas med ved beregningen av forskuddstrekk. Dette vil for tiden si drikkepenger til prosentlønnet serveringspersonale.

Styrehonorar og lignende godtgjørelse

Du skal alltid betale arbeidsgiveravgift av godtgjørelse til medlem av styre, representantskap, utvalg, råd o.l.

Dette gjelder selv om vervet er ledd i en virksomhet for mottakeren.

Unntak

Fra dette utgangspunktet er det imidlertid fastsatt en rekke presiseringer og unntak.

Blant annet skal du ikke gjøre fradrag i avgiftsgrunnlaget for fradrag i trekkgrunnlaget.

Plikten til å betale arbeidsgiveravgift gjelder selv om beløpet er fritatt for innberetningsplikt på grunn av beløpets størrelse, og det foreligger avgiftsplikt uavhengig av mottakers alder.

For nærmere presiseringer, unntak fra og begrensninger i avgiftsplikten se Skatte-ABC i kapittelet "Arbeidsgiveravgift – avgiftsplikt og grunnlag".