Organisasjonen som arbeidsgiver

Arbeidsgiver er ”Den som selv eller ved fullmektig utbetaler lønn eller annen godtgjørelse eller ytelse som det skal foretas forskuddstrekk eller utleggstrekk i”, jf. skattebetalingsloven § 4-1 første ledd bokstav c. En skattefri organisasjon har i utgangspunktet samme plikter som andre arbeidsgivere. Organisasjonen kan være arbeidsgiver selv om den ikke har noen ansatte. Utbetaling av styrehonorar og utgiftsgodtgjørelser til styremedlemmer, andre tillitsvalgte og aktive medlemmer, skal i utgangspunktet behandles etter samme regler som utbetaling av lønn mv. til ansatte.

Organisasjonen skal foreta og innbetale forskuddstrekk, og betale arbeidsgiveravgift av lønnsutbetalinger både fra skattefri og skattepliktig virksomhet som organisasjonen måtte drive. Den skal sende inn a-meldinger den 5. i måneden etter hver utbetaling.

Organisasjonen er ikke arbeidsgiver når vederlaget er næringsinntekt for den som har utført arbeidet eller oppdraget. Er det tvil om det utbetalte vederlaget skal anses som næringsinntekt eller arbeidsinntekt for mottaker, kan skattekontoret gi veiledning. Du kan også lese mer i Skatte-ABC emnet Virksomhet allment, punkt 3.1 og 3.2

Nedenfor følger en kort omtale av enkelte regler av særlig interesse for skattefrie organisasjoner som er arbeidsgivere.

Melding til Enhetsregisteret og NAV Aa-registeret

Som arbeidsgiver skal organisasjonen sende melding til Enhetsregisteret.

Registrering i Enhetsregisteret kan skje gjennom Altinn eller på papirblankett (Samordnet registermelding, BR-1010) som sendes til Enhetsregisteret. Det er laget en egen forenklet blankett for foreninger. Nærmere opplysninger hos Brønnøysundregistrene.

Arbeidsgiver- og arbeidstaker-registeret (Aa-registeret) er tilknyttet Enhetsregisteret og all informasjon om arbeidsgivere i Aa-registeret hentes herfra. Når arbeidsgivere registrerer seg i Enhetsregisteret, blir de tildelt et organisasjonsnummer. Organisasjonsnummeret er unikt for hvert enkelt foretak og brukes til å identifisere foretaket i de fleste offentlige sammenhenger.

I tillegg får arbeidsgiveren tildelt ett eller flere virksomhetsnummer som er nødvendig for å registrere ansatte. Eksempel: En arbeidsgiver som eier to butikker i et AS får tildelt to virksomhetsnummer. De ansatte registreres på nummeret som tilhører butikken de jobber i.

Arbeidsgivere har plikt til å melde fra til Enhetsregistret hvis det skjer endringer vedrørende foretaket. Dette kan være endringer av foretaksnavn, adresser, signaturberettigede eller styremedlemmer.

A-meldingen

A-meldingen er en digital, samordnet innrapportering av inntekts- og arbeidsforhold og skattetrekksopplysninger fra opplysningspliktige (primært arbeidsgivere) til NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten. Organisasjonsnummeret som er tildelt av Enhetsregisteret skal benyttes ved rapportering i a-meldingen.

A-meldingen skal leveres av alle som har ansatte eller utbetaler lønn eller andre ytelser. A-meldingen skal sendes elektronisk minst en gang i måneden og inneholder opplysninger om alle ansatte, status på deres arbeidsforhold, utbetalt lønn, med mer. A-meldingen gjør at arbeids- og inntektsopplysningene registreres hos det offentlige i samme takt som det genereres hos arbeidsgiverne.

Veldedige eller allmennyttige institusjoner eller organisasjoner som kan bruke den forenklede oppgjørsordningen (se nedenfor), skal ikke sende a-melding dersom de bruker den forenklede a-meldingen, men de skal registrere seg i Enhetsregisteret.

Forskuddstrekk

Som arbeidsgiver skal organisasjonen trekke skatt i lønn, styrehonorar og annen godtgjørelse for arbeid eller oppdrag for organisasjonen (om unntak se nedenfor). Arbeidsgiveren skal foreta trekk etter skattekortet til arbeidstakeren (tabell- eller prosenttrekk). Arbeidsgiver skal hente skattekortet til arbeidstakerne elektronisk fra skatteetaten. Har mottakeren ikke skattekort, må arbeidstakeren bestille dette hos skatteetaten. Dersom arbeidsgiver ikke har tilgang til opplysninger fra det siste beregnede skattekortet, skal arbeidsgiver foreta forskuddstrekk med 50 prosent.

Organisasjonene har som arbeidsgiver et ansvar for at det blir foretatt riktig skattetrekk.

Unntak fra trekkplikten

Utbetalinger og ytelser som ikke er trekkpliktige:

 • Ordinære feriepenger som utbetales i ferieåret (året etter opptjeningsåret)
 • Del av lønn før jul
 • Pensjon før jul
 • Tjenesteutgifter som organisasjonen har refundert f.eks. til tjenestereise, overnatting og kost. (Kostnadene skal være legitimert med bilag, eventuelt underskrevet reiseregning, som skal legges ved organisasjonens regnskaper.)
 • Utgiftsgodtgjørelse som er utbetalt i samsvar med bestemmelser i statlig regulativ eller tariffavtale og etter Skattedirektoratets forskuddssatser og legitimasjonskrav, når godtgjørelsen ikke dekker mer enn kostnadene gir grunnlag for, f.eks. diettgodtgjørelse utbetalt etter Skattedirektoratets forskuddssatser. For nattillegg gjelder spesielle bestemmelser.
 • Utgiftsgodtgjørelse etter utgiftsoppgave når organisasjonen ikke har grunn til å anta at godtgjørelsen gir overskudd
 • Naturalytelse i form av fri transport til og fra arrangementer (gjelder ikke fri bil), fri kost og losji ved slike, fritt utstyr mv., når det ytes i organisasjonens interesse
 • Andre trekkfrie naturalytelser

Minstegrenser for forskuddstrekk

Det skal ikke gjennomføres forskuddstrekk:

 • av lønn når samlet utbetaling ikke overstiger 10 000 kroner  til en person i løpet av året.
 • av verdien av kostbesparelse i hjemmet når samlet lønnsutbetaling mv., eksklusiv beregnet kostbesparelse til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger 10 000 kroner.
 • av samlede trekkpliktige ytelser til en person når ytelsene ikke overstiger 500 kroner i en kalendermåned
 • når samlet forskuddstrekk for en person ikke utgjør mer enn 100 kroner i en kalendermåned
 • Godtgjørelse for arbeid eller oppdrag som utføres som ledd i selvstendig næringsvirksomhet, skal det ikke foretas forskuddstrekk av. Er det tvil om vedkommende driver næringsvirksomhet, ta kontakt med skattekontoret. Se også "Rollen som arbeidsgiver".

Oppbevaring og innbetaling av forskuddstrekk

Når organisasjonen utbetaler lønn eller andre trekkpliktige ytelser skal det gjennomføres forskuddstrekk i utbetalingen. Forskuddstrekket skal settes inn på særskilt bankkonto (skattetrekkskonto), eller det kan stilles sikkerhet for beløpet.

Organisasjonen skal sende inn a-melding innen den 5. i måneden etter lønnsutbetaling og gi opplysninger om forskuddstrekk. Ved innsending i Altinn får arbeidsgiver en kvittering som inneholder kontonummer og KID som skal benyttes ved betaling. Hver 15. i månedene januar, mars, mai, juli, september og november (forfallsmånedene) skal organisasjonen sende skattetrekk for de foregående to månedene.

Veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon som kommer inn under reglene for fritak for plikten til å betale arbeidsgiveravgift (se nedenfor), kan benytte en forenklet oppgjørsordning ved lønnsutbetalinger. Dette innebærer særregler for enkelte plikter som organisasjonen har som arbeidsgiver. Dette gjelder blant annet reglene om melding til arbeidstakerregisteret og plikten til å oppbevare og innbetale forskuddstrekk. Selv om vilkårene for å benytte den forenklede ordningen er oppfylt, er ordningen frivillig. Den forenklede oppgjørsordningen er nærmere beskrevet nedenfor.

Arbeidsgiveravgift

Hovedregelen for skattefrie organisasjoner er plikt til å betale arbeidsgiveravgift.

Det skal betales arbeidsgiveravgift av all lønn eller annen godtgjørelse for arbeid eller oppdrag, herunder også av lønnsutbetalinger under 10 000 kroner  per lønnsmottaker i inntektsåret. Som lønn regnes også styrehonorar, overtidsgodtgjørelse, feriepenger, lønn under sykdom mv. Arbeidsgiveravgift beregnes også av trekkpliktig utgiftsgodtgjørelse, f.eks. godtgjørelse ut over Skattedirektoratets forskuddssatser. For naturalytelser skal det betales arbeidsgiveravgift når ytelsen er trekkpliktig , f.eks. ved fordel av fri bolig, av å bruke arbeidsgivers bil, og rentefordel ved rimelige lån i arbeidsforhold.

Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift av godtgjørelse for oppdrag som er utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet. Er organisasjonen i tvil om utbetalingen skal regnes som næringsinntekt eller lønnsinntekt, ta kontakt med skattekontoret. Se også "Rollen som arbeidsgiver".

Sonen for arbeidsgiveravgift bestemmes av arbeidsgivers registrerte adresse. 

Arbeidsgiveren skal selv beregne avgiften for hver kalendermåned. Etter utgangen av hver kalendermåned skal du sende inn a-melding hvor beregnet arbeidsgiveravgift fremgår. Fristen for å sende inn a-melding er den 5. i måneden etter kalendermåneden. Arbeidsgiveravgiften skal betales i seks terminer. En termin består av de to foregående kalendermåneder slik at januar og februar er termin 1, mars og april er termin 2 osv.  Fristen for å betale arbeidsgiveravgift er 15 dager etter terminens slutt. Beløp under 100 kroner for en oppgjørsperiode (termin) skal ikke betales.

Ved innsending av a-meldingen i Altinn får du en kvittering som inneholder kontonummer og KID som skal brukes ved betaling av arbeidsgiveravgift.

Unntak fra plikten til å betale arbeidsgiveravgift

Veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon skal ikke betale arbeidsgiveravgift for lønnet arbeid som ikke er knyttet til institusjonens eller organisasjonens skattepliktige næringsvirksomhet. Fritaket for arbeidsgiveravgift gjelder bare når institusjonens eller organisasjonens totale lønnsutgifter i denne delen av virksomheten ikke overstiger 800 000 kroner per år, og bare for lønnsutbetalinger som ikke overstiger 80 000 kroner per år per ansatt. Ved beregningen av grensebeløpet holdes lønnsutgifter i forbindelse med eventuell skattepliktig næringsvirksomhet utenfor.

Hver ansatt skal vurderes for seg i forhold til grensen på 80 000 kroner per ansatt. Utbetalinger til ansatte på 80 000 kroner eller mindre er fritatt for arbeidsgiveravgift når de totale lønnsutbetalingene ikke overstiger 800 000 kroner.

Er utbetalingene høyere enn 800 000 kroner, er hele den samlede lønnsutbetalingen arbeidsgiveravgiftspliktig. Overstiger lønnsutbetalingen 80 000 kroner for en ansatt, eller lønnsutgiftene utenfor næringsvirksomhet er høyere enn 800 000 kroner for hele organisasjonen i løpet av året, må det straks etterberegnes arbeidsgiveravgift av de tidligere utbetalte beløpene. Ved senere utbetalinger skal det beregnes avgift på vanlig måte etter ordinære frister.

I desember 2016 avga Skattedirektoratet en fortolkningsuttalelse som la til grunn at beløpsgrensene gjelder for hver selvstendige juridiske enhet som utgjør et selvstendig skattesubjekt. Dette innebar at underavdelinger eller -grupper til det selvstendige skattesubjektet ikke kunne nyttiggjøre seg hver sine grensebeløp.

I etterkant av uttalelsen har det vist seg at blant annet mange idrettslag i lengre tid har forstått og praktisert reglene slik at hver underavdeling/-gruppe med eget styre og eget regnskap kan benytte seg av hvert sitt grensebeløp. Denne praksisen kan videreføres inntil endrede regler er på plass, slik Finansdepartementet varsler i Prop 1 LS (2018-2019), kap. 26.

Ved utbetaling av lønn som er fritatt for arbeidsgiveravgift, skal beløpet ikke tas med i avgiftsgrunnlaget. Har institusjonen eller organisasjonen en eller flere utbetalinger det skal svares arbeidsgiveravgift av (dvs. utbetalinger til en person på mer enn 80 000 kroner i året og en eller flere utbetalinger det ikke skal svares avgift av, er det bare de utbetalingene det skal svares avgift av som skal tas med i beregningen.

Veldedige eller allmennyttige institusjoner eller organisasjoner som ikke oppfyller vilkårene for fritak for arbeidsgiveravgift, skal svare arbeidsgiveravgift etter de alminnelige reglene og vil ikke kunne benytte forenklet oppgjørsordningen ved lønnsutbetalinger.

Lønnsopplysningsplikt

A-melding

Organisasjoner som har betalt lønn, kontantytelser eller naturalytelser må levere a-melding for den perioden utbetalingen/ytelsen ble gitt. A-meldingen skal leveres elektronisk minst én gang for hver måned du har opplysningsplikt. A-meldingen sendes gjennom lønnssystem, regnskapsfører, eller ved direkte registrering i Altinn. Du skal sende inn a-meldingen senest den 5. i måneden etter utbetaling av lønn eller ytelser. Hvis du ikke har forhold som utløser opplysningsplikten, for eksempel lønnsutbetaling eller ansatte, trenger du ikke sende a-melding. 

Organisasjoner som benytter den forenklede oppgjørsordningen skal ikke sende inn ordinær a-melding.

Begrensninger i lønnsopplysningsplikten

Veldedige eller allmennyttige institusjoner eller organisasjoner er fritatt for lønnsopplysningsplikten for:

 • lønn når samlet utbetaling av lønn til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger 10 000 kroner.
 • trekkfri utgiftsgodtgjørelse til dekning av utgifter ved et medlems innsats eller opptreden for organisasjonen, som ikke overstiger 10 000 kroner i løpet av inntektsåret
 • trekkfri utgiftsgodtgjørelse utbetalt til en person i lønnet stilling i organisasjonen, til dekning av kostnader til transport til og fra arrangementer mv. hvor organisasjonen medvirker, som ikke overstiger 10 000 kroner i løpet av inntektsåret
 • godtgjørelse etter statens reiseregulativ, til dekning av kostnader til overnatting og kost, utbetalt til en person som ikke har lønnet stilling i organisasjonen, når mottakeren ikke har flere enn 50 reisedøgn eller reisedager i kalenderåret
 • naturalytelse i form av fri transport til og fra arrangementer (gjelder ikke fri bil), fri kost og losji ved slike tjenestereiser, fritt utstyr mv. når slikt ytes i organisasjonens interesse.

Den forenklede oppgjørsordningen

Veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon som kommer inn under grensene for fritak for arbeidsgiveravgift, kan benytte en forenklet oppgjørsordning. Ordningen passer godt når organisasjonen har enkeltutbetalinger til en eller flere personer. Det er utarbeidet en forenklet a-melding (A05) som skal brukes av dem som velger den forenklede oppgjørsmåten. Den forenklede a-meldingen kan du levere via Altinn. Når du leverer den i Altinn, kan du hente ut skattekort for lønnsmottakeren i samme skjema. Da får du hjelp til å beregne skattetrekket, basert på opplysninger fra skattekortet. Ved innsending gjennom Altinn får du en kvittering som bl.a. inneholder kontonummer og KID som du skal bruke ved innbetaling.

Den veldedige eller allmennyttige institusjonen eller organisasjonen skal foreta forskuddstrekk og straks betale inn beløpet til Skatteetaten. Trekket blir da innbetalt samtidig med lønnsutbetalingen. Organisasjonen blir ferdig med pliktene sine på lønningsdagen og fritas for avsetting til skattetrekkskonto. Organisasjonen fritas også for plikten til å sende melding til Arbeidstakerregisteret. Når den forenklede oppgjørsordningen benyttes, må det fylles ut en forenklet a-melding for hver enkelt arbeidstaker som det utbetales lønn til. Arbeidstakeren skal ha kopi av a-meldingen som sendes inn.

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon finnes på Altinn.no. Hvilken oppgjørsordning organisasjonen velger er uten betydning for fritaket for arbeidsgiveravgiften. Dersom du velger å ikke benytte den forenklede oppgjørsordningen eller vilkårene for å benytte den forenklede oppgjørsordningen ikke er oppfylt, gjelder de vanlige regler for arbeidsgivers plikter og ansvar.

Dersom en arbeidstaker i løpet av året passerer fritaksgrensen på 80 000 kroner for arbeidsgiveravgift eller organisasjonen totalt passerer grensen på 800 000 kroner skal det beregnes arbeidsgiveravgift. Det må da etterberegnes arbeidsgiveravgift av det som tidligere er utbetalt. For senere utbetalinger skal det beregnes arbeidsgiveravgift på vanlig måte. Organisasjonen kan i disse tilfellene fortsette å bruke den forenklede a-meldingen. Beregnet avgift må deretter betales til de frister som gjelder.

Viktig informasjon

Mer om skatt for frivillige og ideelle organisasjoner