Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Rettledning for utfylling og innlevering av tredjepartsopplysninger for utleie av fast eiendom fra formidlingsselskaper mv.

Revidert mai 2020.

1 Kort om

Alle virksomheter som formidler utleie av fast eiendom skal levere opplysninger om utleieinntekter til Skatteetaten. Det samme gjelder virksomheter som på vegne av utleier inngår kontrakt om utleie av fast eiendom. Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 1. februar etter inntektsåret. Rapporteringsplikten gjelder fra og med inntektsåret 2020.

2 Hvem skal levere opplysninger

2.1 Formidlingsselskaper

Virksomheter som driver formidling av utleie av fast eiendom og samtidig har oversikt over betalingen skal levere opplysninger. Vilkåret om at formidleren har oversikt over betalingen betyr at formidleren tar betalt for formidlingen av utleieeiendommen fra utleier til kunden.

Betalingen for formidlingen kan skje på forskjellige måter. Betalingen kan være et fast beløp for en gitt periode for antall utleieforhold (transaksjoner), eller betalingen kan være en andel av det enkelte oppgjøret. Hvordan betalingen til formidlingsselskapet skjer er uten betydning for opplysningsplikten når betalingen er knyttet til den faktiske utleietransaksjonen. Betalingen til formidleren kan derfor enten trekkes direkte i betalingen fra kunden eller som en andel av oppgjøret til utleieren.

Opplysningsplikten gjelder selv om det ikke er formidlingsselskapet som formidler selve betalingen, når betalingen til formidlingsselskapet er knyttet til den faktiske utleietransaksjonen. Det kan ofte være selvstendige aktører som håndterer betalingsstrømmer, selv om det utad kan fremstå som én samlet tjeneste. Det er tilstrekkelig at det er en forretningsmessig kobling mellom formidlingstjenesten og betalingstjenesten slik at betalingstjenesten utad fremstår som en del av formidlingstjenesten.

Opplysningsplikten gjelder uavhengig av om formidlingen skjer gjennom en digital formidlingstjeneste eller gjennom andre kanaler.

Opplysningsplikten gjelder også virksomheter som på vegne av utleier inngår kontrakt om utleie av fast eiendom. En formidler opptrer som selvstendig mellommann uten å være part i selve utleieforholdet. Opplysningsplikten gjelder imidlertid også i de tilfeller hvor en virksomhet er kontraktspart med den som eier eller disponerer utleieobjektet, for så å leie til neste leietaker.

Opplysningsplikten gjelder både for norske og utenlandske virksomheter som driver aktivitet i Norge.

2.2 Flere opplysningspliktige

Har flere opplysningspliktige opplysninger om samme leieforhold, kan de avtale at opplysningene skal gis av en av dem. Slik avtale fritar ikke for tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr dersom opplysningsplikten ikke blir oppfylt.

2.3 Unntak fra opplysningsplikten

Opplysningsplikten gjelder ikke formidlingsselskap som ikke tar betalt for den faktiske utleietransaksjonen. For eksempel gjelder dette tradisjonell formidling av rubrikkannonser. Formidlingsselskaper har i disse tilfellene ikke oversikt over betalingen, eller om det faktisk er gjennomført en utleietransaksjon.

Opplysningsplikten gjelder ikke for den som ikke driver virksomhet.

Opplysningsplikten gjelder ikke for utleie av eiendommer eiet av stat, fylkeskommune eller kommune. I disse tilfellene er inntektene skattefrie.

Opplysningsplikten gjelder ikke for den som utelukkende formidler utleie av rom, hytte, leilighet mv. i hoteller, pensjonater og lignende næringsvirksomhet. I disse tilfellene vil leieinntektene inngå i virksomheten som ordinære driftsinntekter og være omfattet av alminnelige dokumentasjonskrav.

Men, dersom det også formidles utleie fra private utleiere i tilknytning til hoteller, pensjonater og lignende næringsvirksomhet, er formidleren opplysningspliktig for alle slike private utleieforhold, uavhengig av utleierens forhold.

Eksempel - utleie av egne og andres leiligheter

Utleieleiligheter AS eier flere leiligheter som de leier ut. I perioder hvor det er stor pågang formidler de også utleie av private leiligheter i området.

Utleieleiligheter AS er opplysningspliktig for formidlingen av de private leilighetene, og skal rapportere disse utleieforholdene. Har de leid en privat leilighet i flere perioder, er hver periode (fra dato til dato) et utleieforhold.

Utleieleiligheter AS skal gi opplysninger om beløp per utleieforhold, dvs. avtalt leie mellom Utleieleiligheter AS og den enkelte eier av leiligheten. I tillegg skal Utleieleiligheter AS oppgi antall utleiedøgn per utleieforhold (fra dato til dato).

Hvis den som leier leiligheten skal betale gebyr for leien til Utleieleiligheter AS skal dette også oppgis.

Hvis eier av leiligheten skal betale provisjon til Utleieleiligheter AS skal denne også oppgis.

2.4 Roller og rettigheter i Altinn

Når du skal sende inn tredjepartsopplysninger via Altinn, må du ha en Altinn-rolle på vegne av virksomheten du skal rapportere for. For å logge inn på Altinn må du ha et norsk fødselsnummer eller d-nummer. 

For å fylle ut skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.

Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet, Utfyller/Innsender eller Regnskapsfører med signeringsrett.

Om selskapet er revisorpliktig kreves rollen Revisorrettighet eller Ansvarlig revisor.

Dersom du ikke har noen av disse rollene, må du få en annen person i virksomheten til å delegere den til deg. I Altinn kan man administrere roller og rettigheter ut over de delegeringer som allerede er gjennomført via Enhetsregisteret.

Dersom du ikke har et norsk fødselsnummer eller d-nummer, kan virksomhetssertifikat brukes. For å bruke virksomhetssertifikat kreves det et norsk organisasjonsnummer.

Ta kontakt med Altinn brukerstøtte dersom du har problemer med roller, rettigheter eller pålogging.

2.5 Oppdatering av kontaktopplysninger

Skatteetatens oppgavegiverregister henter den opplysningspliktiges organisasjonsnavn og adresse automatisk fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Det er derfor viktig at disse opplysningene er oppdaterte. Du sender inn oppdaterte opplysninger ved å fylle ut samordnet registermelding.

Skatteetaten sender ut informasjonsbrev og vedtak til opplysningspliktige elektronisk i Altinn. Alle som skal motta varsel om nye meldinger i Altinn på vegne av virksomheten, må ha registrert e-postadresse og mobilnummer for SMS i Altinn. Fyll ut "Din kontaktinformasjon for virksomheten" og "Varslingsadresser for virksomheten" under virksomhetens "profil" i Altinn.

Endring av kontaktopplysninger i Skatteetatens oppgavegiverregister sendes inn Altinn-skjema: RF-1312 Nye opplysninger til oppgavegiverregisteret – tredjepartsopplysninger. Dette gjelder opplysninger om navn og telefon-/mobilnummer og e-postadresse til kontaktperson i forbindelse med innsending av tredjepartsopplysninger, kvitteringer og feilmeldinger.

2.6 Ingen dispensasjonsadgang ved opplysningsplikt

Skatteetaten kan ikke gi deg dispensasjon fra opplysningsplikten. Er opplysningene ikke levert innen fristen kan du bli ilagt tvangsmulkt.

3 Hvilken informasjon skal du oppgi

3.1 Organisasjonsnummer og navn til opplysningspliktig

Alle opplysningspliktige som rapporterer tredjepartsopplysninger til Skatteetaten, skal bruke organisasjonsnummeret tildelt fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Dette gjelder også utenlandske opplysningspliktige.

Organisasjonsnummer er et ni-sifret registreringsnummer som tildeles av Enhetsregisteret ved Brønnøysundregistrene for en organisasjon (foretak, idrettslag og lignende). Nummeret brukes for å gi organisasjonen og juridiske personer en unik og entydig identifikator overfor offentlige myndigheter og andre organisasjoner.

Enhetsregisteret bør kontaktes dersom det er feil ved organisasjonsnummeret, organisasjonsnummeret skal endres eller dersom organisasjonsnummeret mangler.

Har du ikke juridisk organisasjonsnummer? Se Brønnøysundregisteret og på Altinn for mer informasjon og søknadsskjema.

Du skal også oppgi navn til opplysningspliktig.

3.2 Identifisering av utleier

3.2.1 Fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer

Bruk fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer for å angi hvem som er utleier.

Et norsk fødselsnummer er et unikt identitetsnummer. Det består av 11 siffer, hvor de seks første sifrene viser fødselsdato. Et D-nummer er et midlertidig identitetsnummer som kan tildeles utenlandske personer som i utgangspunktet skal oppholde seg i Norge mindre enn seks måneder. Det består av 11 siffer, hvor de seks første sifrene viser fødselsdato, men det første sifferet er økt med 4. Utenlandske personer som er skattepliktige til Norge må henvende seg til skattekontoret for å få D-nummer. Se mer om D-nummer.

Oppgaver som rapporteres uten fullstendig fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer anses som uidentifiserte, og oppgavene vil komme på feillisten som opplysningspliktig mottar sammen med tilbakemeldingen.

Du som opplysningspliktig kan kreve at den skattepliktige (utleier) oppgir sitt fødsels-, D- eller organisasjonsnummer.

Dersom du som opplysningspliktig har behov for å innhente fødselsnummer eller D-nummer fra andre enn eier, må du sende en skriftlig og begrunnet søknad til skattekontoret. Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 4 opplysninger per uke. Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene. Omfatter forespørselen mer enn 4 personer, skal den sendes til:

Skatteetaten
Postboks 9200Grønland
0134 Oslo

3.2.1.1 Bosatt/hjemmehørende i Norge:

Alle personer som er bosatt i Norge skal ha et elleve-sifret fødselsnummer eller D-nummer.

For personlig skattepliktige som driver selvstendig virksomhet (enkeltpersonforetak) skal oppgaven enten inneholde innehaverens fødselsnummer eller virksomhetens nisifrede organisasjonsnummer, tildelt av Enhetsregisteret i Brønnøysund. Et av disse numrene må alltid benyttes.

Oppgaver for upersonlige skattepliktige (aksjeselskap og lignende) skal rapporteres med ni-sifret organisasjonsnummer.

3.2.1.2 Ikke bosatt/hjemmehørende i Norge:

Dersom skattepliktig har norsk fødselsnummer eller er tildelt et D-nummer skal alltid dette benyttes.

D-nummer må innhentes dersom eier eller utleier av andel ikke er bosatt i Norge, og D-nummer ikke allerede er tildelt.

Dersom upersonlige skattepliktige har et norsk organisasjonsnummer skal dette alltid benyttes.

3.2.2 Navn og adresse

For personlig skattepliktig skal det oppgis fullstendig navn og bostedsadresse. Navnet oppgis på formen: fornavn, (mellomnavn) og etternavn i tilhørende felter i formatet. Dersom navn ikke er splittet opp kan fornavn, (mellomnavn) og etternavn oppgis i felt for etternavn.

Det er folkeregistrert adresse som skal oppgis. Når folkeregistrert adresse ikke er kjent kan faktisk bosteds- eller forretningsadresse registrert i opplysningspliktiges register oppgis.

For personer bosatt i utlandet skal i tillegg til fullstendig navn og adresse, også vedkommendes bostedsland oppgis. Bostedslandets landkode skal også fylles ut.

For upersonlig skattepliktig skal det oppgis fullstendig navn og adresse.

Opplysninger om navn og adresse kreves hvis opplysninger om fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer er ufullstendig.

3.3 Identifisering av mottaker av beløp

3.3.1 Kontonummer

For å kunne identifisere mottakeren av leiebetalingen skal det gis opplysninger om kontonummeret til den beløpet betales til. Er kontonummeret ikke kjent skal det gis annen informasjon som gir en entydig identifikasjon.

Godkjent annen informasjon er enten IBAN eller en ekstern identifikator sammen med tjenesteid (f.eks. [email protected] og paypal).

3.4 Det enkelte utleieforhold

Den opplysningspliktige skal gi opplysninger om hvert enkelt utleieforhold. Det er bare utleie av fast eiendom i Norge og på Svalbard som omfattes av opplysningsplikten.

Med utleieforhold menes enhver overnattingsmulighet i fast eiendom som genererer utleieinntekter, som for eksempel utleie av seng, rom, fritidseiendom, leilighet, hel eller delvis utleie av bolig osv.

Eksempel - utleie av boliger i Norge og i utlandet

Ferieleie AS formidler utleie av private boliger. Boligene ligger både i Norge og i Sverige.

Ferieleie AS er opplysningspliktig for formidlingen av de private boligene som ligger i Norge, og skal rapportere disse utleieforholdene.

Hver periode (fra dato til dato) de har formidlet utleie av en bolig er opplysningspliktig og er et utleieforhold.

Ferieleie AS skal gi opplysninger om beløp per utleieforhold, dvs. avtalt leie mellom Ferieleie AS og eier av boligen. I tillegg skal Ferieleie AS oppgi antall utleiedøgn per utleieforhold (fra dato til dato).

Hvis den som leier boligen skal betale gebyr for leien til Ferieleie AS skal dette også oppgis.

Hvis eier av boligen skal betale provisjon til Ferieleie AS skal denne også oppgis.

3.4.1 Tilleggstjenester

Eventuelle tilleggstjenester og aktiviteter som leveres i tillegg til leie av eiendommen omfattes ikke av opplysningsplikten, med unntak av avtalt betaling for enkle tilleggstjenester som er tett knyttet til utleien, f.eks. utvask, strøm, ved til fyring osv., behandles som en del av leieinntekten. Blir tilleggstjenesten levert av andre, f.eks. formidler, så omfattes ikke disse tilleggstjenestene av opplysningsplikten.

Eksempel - utleie av hytter med tilleggstjenester

Utleie AS tilbyr pakkeløsninger med hytte, tilleggstjenester og aktiviteter. Utleie AS leier hyttene av private eiere for ulike tidsperioder etter avtale med den enkelte hytteeier. Noen hytter leies på åremål, da hytteeierne ikke benytter hyttene selv.

Tilleggstjenester til hyttene som internett, rengjøring, utleie av sengetøy, bruk av fellesrom i servicesenter, opplevelser mv. tilbys i tillegg direkte fra Utleie AS.

Utleie AS er opplysningspliktig for leie av hyttene, og skal rapportere utleieforholdene knyttet til de ulike hyttene.

Utleie AS skal gi opplysninger om beløp per utleieforhold, dvs. avtalt leie mellom Utleie AS og den enkelte hytteeier. I tillegg skal Utleie AS oppgi antall utleiedøgn per utleieforhold (fra ankomstdato til avreisedato), dvs. perioden Utleie AS har leid hytten innenfor kalenderåret.

For hytter som er leid på åremål oppgir de 1.1-31.12 hvis de har leid hytta hele året, og leiesummen for den perioden.

Tilleggstjenestene som Utleie AS selv tilbyr er ikke en del av avtalen mellom Utleie AS og den enkelte hytteeier, og er ikke opplysningspliktig i denne ordningen.

3.4.2 Eiendommens adresse (utleieenhet)

Du skal gi opplysninger om eiendommens veiadresse, eller der det ikke finnes, matrikkeladressen.

Med veiadresse menes veinavn, husnummer, bokstav, postnummer og poststedsnavn, samt ev. bruksenhetsnummer.

Med matrikkeladresse menes boligens offisielle matrikkelnummer registrert i Matrikkelen. Dette nummeret består av gårdsnummer og bruksnummer, samt seksjonsnummer. I tillegg skal du oppgi kommunenummer. Ved innsending av eventuelle erstatningsoppgaver er det svært viktig at matrikkelnummeret samsvarer med opplysninger som er rapportert i hovedleveransen/ordinæroppgaven (se "Korrigere en oppgave").

Opplysningsplikten gjelder bare for eiendommer i Norge og på Svalbard.

3.4.3 Antall utleiedøgn per utleieforhold (fra dato og til dato)

Oppgi tidsrommet for hvert utleieforhold med fra dato og til dato. Bare datoer i perioden 1. januar til 31. desember i inntektsåret skal oppgis.

3.4.4 Beløp per utleieforhold

Oppgi brutto betalt leie ekskl. mva for hvert utleieforhold. Eventuell provisjon som belastes utleier skal inngå i beløpet som oppgis her.

Med brutto leie i denne forbindelse menes vederlaget for betalt leiesum. I tillegg skal også ev. annen avtalt betaling for enkle tilleggstjenester som er tett knyttet til utleien, f.eks. utvask, strøm, ved til fyring osv., behandles som en del av leieinntekten.

Har kunden (leietaker) betalt gebyr o.l. til formidler skal dette trekkes fra beløpet.

Eksempel – rapportering av beløp

Utleie AS formidler utleie av et hus i 14 dager fra 3. juli til 17. juli. Avtalt brutto leiesum ekskl. mva er 20 000 kroner med utleier. Av denne leiesummen tar formidleren 3 prosent i provisjon for formidlingen av boligen. I tillegg skal kunden betale et gebyr til formidleren Utleie AS på 5 prosent av leiesummen, her 1000 kroner ekskl. mva. Totalt betaler kunden 21 000 kroner ekskl. mva til formidleren.

Utleie AS rapporterer følgende:

Periode

03.07-17.07

Beløp per utleieforhold

20 000 kroner

Gebyr fra kunden

1 000 kroner

Provisjon fra utleier

600 kroner

 

3.4.5 Gebyr fra kunden (leietaker) til formidler per utleieforhold

Oppgi gebyr o.l.  som kunden (leietaker) har betalt til formidler. Beløpet oppgis ekskl. mva.

3.4.6 Provisjon fra utleier til formidleren per utleieforhold eller avregningsperiode

Oppgi provisjon ved hvert utleieforhold, eventuelt per år dersom provisjonen beregnes på annen måte enn som en andel av den enkelte leiebetalingen. Beløpet oppgis ekskl. mva.

3.4.7 Utleieforhold over et årsskifte

For utleieperioder som varer over et årsskifte skal bare datoer i inntektsåret benyttes.

Eksempel – utleie over årsskifte

Utleie AS har formidlet utleie av en leilighet i perioden 20. desember 2020 til 3. mars 2021.

Ved rapporteringen for inntektsåret 2020 skal Utleie AS oppgi antall utleiedøgn (dato fra og dato til) 20.12-31.12. Rapporteres 1. februar 2021.

Ved rapportering for inntektsåret 2021 skal Utleie AS oppgi antall utleiedøgn (dato fra og dato til) 01.01-03.03. Rapporteres 1. februar 2022.

I tillegg skal det gis opplysninger om leieforholdet varer over eller under 30 dager.

Tilsvarende skal beløpene som skal rapporteres deles opp per inntektsår. Bare leiebetaling for tidsrom i 2020 skal rapporteres for 2020.

3.4.8 Generelt om beløp som skal oppgis

Alle beløpspostene skal oppgis i hele norske kroner. Beløpet skal avrundes til nærmeste hele krone. Er beløpet utbetalt i annen valuta skal beløpet omregnes etter valutakursen på transaksjonstidspunktet, eller etter en årlig gjennomsnittskurs.

Valutakurser på Norges Bank hjemmesider

4 Når skal du rapportere

Du skal sende opplysningene elektronisk via Altinn til Skatteetaten innen 1. februar i skattefastsettingsåret. Det gis ikke utsettelse på innleveringsfristen.

Dersom du får problemer med å overholde innleveringsfristen må du ta kontakt med Skatteetaten på e-postadresse [email protected].

5 Hvordan skal du rapportere

5.1 Riktig identifisering av oppgaven

Hver oppgave må ha en unik identifikator (nøkkel). Den unike identifikatoren for en oppgave er satt sammen av:

 • Inntektsår
 • Oppgavegivers (formidlers) organisasjonsnummer
 • Oppgaveeiers (utleiers) organisasjonsnummer eller fødselsnummer/D-nummer

Det er viktig å rapportere nøyaktig på disse feltene. Trenger du senere å korrigere eller slette opplysninger på en tidligere rapportert oppgave, må den nye oppgaven ha samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven (se Korrigere opplysninger).

Den opplysningspliktige vil normalt oversende en oppgave for hver utleier hvert enkelt inntektsår. Oppgaven inneholder samtlige utleieforhold for samtlige utleieobjekter den opplysningspliktige har formidlet for denne utleieren.

5.2 Innsending i Altinn

Det er to måter å sende inn opplysninger på i Altinn:

 1. RF-1512 Melding om utleie av fast eiendom fra formidlingsselskaper.
  Dette er et manuelt utfyllingsskjema som er ment for deg som har få utleieforhold å rapportere.
 2. RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg

I dette skjemaet kan du laste opp en eller flere XML-filer med tredjepartsopplysninger og sende inn.

Du kan levere opplysningene elektronisk gjennom Altinn fra 2. januar i skattefastsettingsåret.

Opplysningene kan ikke leveres på papirblankett eller ved annet maskinlesbart medium.

5.3 Beskrivelse av filformatet

Formatbeskrivelsen viser hvordan en XML-fil for rapportering av tredjepartsopplysninger for utleie av fast eiendom fra formidlingsselskap skal bygges opp. Dokumentene finner du ved å følge denne lenken:

Formater og tekniske spesifikasjoner – Utleie av fast eiendom fra formidlingsselskap

Formatbeskrivelsen skal benyttes av opplysningspliktige som skal rapportere via Altinn-skjemaet RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

5.4 Testing

For å avdekke mulige feil slik at selve rapporteringen blir mest mulig korrekt, anbefaler Skatteetaten at opplysningspliktig sender inn testoppgaver. Les mer om innsending av testoppgaver her.

5.5 Kontaktinformasjon for leveransen

Du må oppgi kontaktinformasjon for leveransen. Oppgi navn og telefonnummer til kontaktperson for den spesifikke leveransen. I tillegg bør du oppgi en e-postadresse og et mobilnummer hvor varsel (SMS) om meldinger (kvitteringer/feilmeldinger) kan sendes.

5.6 Kontroll av innhold

Før innsending av tredjepartsopplysninger til Skatteetaten, må opplysningspliktig kontrollere at opplysningene i leveransen er korrekte. Tredjepartsopplysninger som ikke er korrekt utfylt vil bli avvist og ansett som ikke levert. Tvangsmulkt kan ilegges.

Sjekk at:

 • det er brukt riktig organisasjonsnummer for oppgavegiver (opplysningspliktig)
 • det er brukt riktig inntektsår
 • beløpet er avrundet til nærmeste hele krone (vanlige avrundingsregler)
 • det er brukt riktig fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer for oppgaveeier (utleier)
 • utleieenhetens adresse på den enkelte oppgaven er korrekt (se Eiendommens adresse (utleieenhet))
 • erstatningsoppgaver inneholder samme unike identifikator som hovedoppgaven du vil korrigere eller slette (se Rette feil nedenfor)
 • erstatningsoppgaver inneholder riktige beløp

5.7 Tilbakemelding fra Skatteetaten

Den opplysningspliktige får en tilbakemelding i innboksen i Altinn når Skatteetaten har behandlet opplysningene. Har du oppgitt mobilnummer eller e-post i innsendingen får du varsel på SMS/e-post når tilbakemeldingen har kommet.

Det er viktig at du kontrollerer tilbakemeldingen ved mottak, slik at eventuelle feil i de innleverte oppgavene kan rettes opp så fort som mulig.

Har du ikke mottatt tilbakemeldingen innen et par dager, må du kontakte oss på e-post: [email protected]

5.8 Feil på innsendte leveranser

Leveranser som er avvist vises på tilbakemelding og feilliste. Avviste leveranser kan skyldes at det er for mange feil eller avvik på innsendte opplysninger eller at oppgitt leveransetype på leveransen er feil eller mangler. Det er viktig at du setter deg inn i hvordan korreksjoner rapporteres. Ta kontakt for å avklare fremgangsmåte for å korrigere feil hvis du er usikker.

5.9 Annullering av leveranser

Dersom du har behov for å annullere en leveranse må du kontakte Skatteetaten på [email protected].

6 Rette feil

6.1 Korrigere opplysninger

Ønsker du å korrigere opplysningene i en oppgave må du sende inn oppgaven på nytt i en ny melding. Den nye oppgaven ha samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven. Vent med å sende inn korreksjoner til du har mottatt tilbakemelding i Altinn fra Skatteetaten på den forrige innsendingen.

Den unike identifikatoren for en oppgave er satt sammen av:

 • Inntektsår
 • Oppgavegivers (formidlers) organisasjonsnummer
 • Oppgaveeirs (utleiers) organisasjonsnummer eller fødselsnummer/D-nummer

Det er bare mulig å korrigere innenfor samme inntektsår.

Når meldingen mottas av Skatteetaten, vil oppgaven erstatte tidligere innsendt oppgave. Den siste oppgaven du sender inn blir altså da den gjeldende oppgaven.

For at skattepliktig skal få riktige beløp forhåndsutfylt i skattemeldingen, må Skatteetaten ha mottatt opplysningene senest innen 1. mars i skattefastsettingsåret.

6.2 Slette opplysninger med feil

Du kan sende en erstatningsoppgave med samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven, og alle beløp satt til 0. Øvrig informasjon i oppgaven er uvesentlig, men obligatoriske felter må fylles ut. Se Formater og tekniske spesifikasjoner – Utleie av fast eiendom fra formidlingsselskap

Hvis bare ett utleieobjektet i en tidligere leveranse likevel ikke var utleid, så må formidler sende ny oppgave der utleieobjektet ikke lenger er med. Eventuelle gamle utleieforhold for dette utleieobjektet blir da slettet.

Feil i den unike identifikatoren (nøkkelen) til en oppgave medfører alltid at innsendt oppgave må slettes, og at ny og fullstendig oppgave med korrekt identifikator må sendes inn dersom det skal rapporteres opplysninger om den aktuelle utleieren.

6.3 Eksempler på korrigering eller sletting av innsendte opplysninger

Med ny(e) og fullstendig oppgave(r) i eksemplene nedenfor menes at alle nødvendige opplysninger i den nye oppgaven må være fylt ut, i tillegg til den unike identifikatoren (nøkkelen) og korrigering av verdien i den eller de feltene som inneholdt feil verdi.

Eksempel 1 (feil beløp):

Første leveranse inneholder 1 000 oppgaver. Det avdekkes at det er levert feil beløp på 40 av oppgavene.

Ny innsending (korreksjon):

En ny leveranse bestående av 40 oppgaver med samme unike identifikator og korrigert beløp. De 40 korrigerte oppgavene erstatter de 40 opprinnelig innsendte oppgavene i sin helhet og totalt 1 000 oppgaver er oppgitt til Skatteetaten.

Eksempel 2 (forveksling):

En oppgave leveres med et fødselsnummer som tilhører feil person (forveksling).

Ny innsending (korreksjon):

Hele oppgaven for denne personen må slettes. Samtidig må det også leveres en ny og fullstendig oppgave med korrekt fødselsnummer og beløp.

Eksempel 3 (dublett):

Flere oppgaver i en leveranse inneholder samme unike identifikator (dubletter). Alle oppgavene med samme unike identifikator i en leveranse blir avvist i Skatteetatens system. Oppgaver som avvises i dublettkontroll fremkommer i tilbakemeldingen fra Skatteetaten (se Tilbakemelding fra Skatteetaten).

Ny innsending (korreksjon):

For å korrigere en skattepliktig som har blitt avvist i dublettkontrollen må det sendes inn en ny oppgave for den skattepliktige med korrekt totalbeløp.

Eksempel 4 (uidentifiserte tredjepartsopplysninger):

Dersom det blir levert oppgaver med ugyldig eller manglende fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer, vil disse bli avvist. Oppgavene må rapporteres på nytt med korrekt fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer (se Riktig identifisering av oppgaven, ovenfor).

Eksempel 5 (sletting):

Det er feilaktig sendt inn en oppgave på en person som ikke er utleier.

Du må sende inn sletteoppgaver slik at opplysningene ikke feilaktig kommer med på den forhåndsutfylte skattemeldingen. Det er ikke nok å sende inn en ny leveranse uten å ta med de oppgavene som ikke skulle vært sendt inn. Da vil disse oppgavene fremdeles være gyldige i våre systemer og kan komme med på den forhåndsutfylte skattemeldingen.

Ny innsending (sletting):

Hele oppgaven for denne personen må slettes. Se Slette opplysninger med feil.

Endringsbeløp

7 Tvangsmulkt

Opplysningspliktige som ikke har levert opplysninger innen fristen, kan ilegges tvangsmulkt.

Opplysninger anses ikke levert når de:

 • er helt uteblitt
 • er sendt eller levert til lokalt skattekontor
 • mangler 11-sifret fødselsnummer eller D-nummer for personlige skattepliktige
 • mangler 9-sifret organisasjonsnummer
 • mangler fullt navn, adresse og landkode til personer som ikke er tildelt fødsels- eller organisasjonsnummer
 • er levert på en måte som ikke følger Skatteetatens bestemmelser

Vedtak om tvangsmulkt sendes ut noen dager etter ordinær frist med orientering om at mulkt vil løpe fra en bestemt fremtidig dato hvis opplysningene ikke blir levert. Tvangsmulkten utgjør 1 rettsgebyr per dag opplysningene uteblir og opp til 50 rettsgebyr.

Du unngår tvangsmulkt ved å levere opplysningene innen den nye fristen som er gitt i vedtaket. Da starter ikke den varslede tvangsmulkten å løpe.

8 Hva bruker vi opplysningene til

Om leieinntekter er skattefrie eller skattepliktige avhenger av hva slags eiendom du leier ut, hvor mye du leier ut og hvordan du bruker eiendommen. Opplysningene som rapporteres benyttes til forhåndsutfylling av skattemeldingen eller til kontroll.

8.1 Egen bolig

Med egen bolig menes bolig som du selv bor i.

8.1.1 Korttidsutleie

Fra og med inntektsåret 2018 er skattefritaket for korte utleieforhold i egen bolig fjernet. Et leieforhold anses som kortvarig dersom utleieforholdet varer i mindre enn 30 dager. Inntekt fra korttidsutleie beskattes på samme måte som utleieinntekter fra fritidseiendom som eieren bruker selv. Ved slike utleieforhold regnes 85 prosent av utleieinntektene som overstiger 10 000 kroner, som skattepliktig inntekt. Skattepliktig overskudd føres i post 2.8.6 (tema bolig og eiendeler)

8.1.2 Langtidsutleie

Utleieinntekt fra egen bolig er skattefri dersom eieren benytter minst halvparten av boligen til egen bruk, regnet etter utleieverdi.

For utleie av hele eller mer enn halvparten av boligen, regnet etter utleieverdi, vil utleieinntekter inntil 20 000 kroner per inntektsår være skattefrie.

Beløpet er en terskelverdi, slik at hele inntekten blir skattepliktig dersom den overstiger 20 000 kroner. Dette medfører også at eventuelle utleieinntekter som skriver seg fra utleie av mindre enn halvparten av boligen i samme inntektsår, vil bli skattepliktige. Post 2.8.2/3.3.12 (tema bolig og eiendeler) og lever skjema for utleie

8.2 Fritidseiendom som du bruker selv

For fritidseiendom som har vært delvis utleid eller utleid deler av året, regnes 85 prosent av inntekten som overstiger 10 000 kroner, som inntekt. Beløpet er et bunnfradrag, slik at bare leieinntekter over 10 000 kroner skattlegges ved utleie av fritidseiendom. Fordi det er vanskelig å tilordne kostnader ved delvis utleie av en fritidsbolig som eieren også bruker selv, innrømmes fradrag for kostnader sjablongmessig. Skattepliktig overskudd føres i post 2.8.3 / 2.8.5 (for eiendommer i utlandet) (tema bolig og eiendeler)

Utleiehytter er ikke omfattet av denne regelen.

8.3 Annen bolig og fritidsbolig

Inntekter ved utleie av annen bolig eller fritidseiendom som du ikke selv bor i eller bruker i ferie eller fritid er skattepliktig som kapitalinntekt fullt ut. Post 2.8.2/3.3.12 (tema bolig og eiendeler) og lever skjema for utleie.

Hvis utleie av bolig skjer som ledd i virksomhet, er utleieinntektene også skattepliktige som personinntekt. Hvorvidt den skattepliktiges utleieaktivitet må anses som virksomhet, beror på en konkret helhetsvurdering der blant annet aktivitetens omfang, hyppighet og varighet er av betydning.

Les mer om utleie av bolig og eiendom 

9 Årsoppgave

Den skattepliktige skal ha kopi av de opplysningene som er sendt til Skatteetaten innen 15. februar i året etter inntektsåret.

Det er ikke gitt spesielle formkrav til årsoppgaven, men den er skal inneholde de samme opplysninger om identifikasjon og oppgitte beløp som er gitt til Skatteetaten.

Årsoppgaven skal inneholde:

 • navn og fødselsnummer/organisasjonsnummer på skattepliktig
 • navn og organisasjonsnummer på den opplysningspliktige
 • oversikt over rapporterte opplysninger om skattepliktig
 • melding om at opplysningene er sendt til Skatteetaten
 • post-/temahenvisning til skattemeldingen

10 Aktuelt regelverk

Skatteforvaltningsloven § 7-5, § 7-12, § 7-13, § 14-1 og § 14-7

Skatteforvaltningsforskriften § 7-5-2 til § 7-5-5 og § 7-12-1

Skatteloven § 5-1, § 5-20, § 7-2