Søk om godkjenning av organisasjoner

Det gis fradrag for gaver gitt til visse norske og utenlandske frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn. For å få fradraget må mottaker av gaven være godkjent av skattemyndighetene og ha rapportert gaven elektronisk til Skatteetaten.

Dette må søknaden inneholde

  • Redegjørelse for at man ikke har erverv til formål
  • Redegjørelse for hvilken type aktivitet organisasjonen driver, og at denne faller inn under godkjente formål i skatteloven § 6-50 alternativ a) til f)
  • Redegjørelse og dokumentasjon for at organisasjonen har nasjonalt omfang per 1. januar i året gaven mottas, f. eks. en beskrivelse av aktivitetens omfang og hvor aktiviteten utøves, antall medlemmer/givere og den geografisk utbredelse av disse
  • Dokumentasjon på at stiftelsen mottar offentlig støtte i det år gaven er mottatt
  • Vedtekter, herunder formålsbestemmelse samt en oppløsningsbestemmelse om at overskytende midler ved ev. oppløsning skal tilfalle tilsvarende godkjent formål
  • Årsregnskap og årsberetning

I kravet til nasjonalt omfang ligger det at aktiviteten må drives ut over det rent lokale, men det kreves ikke aktivitet i alle fylker. Antall medlemmer og den geografiske spredningen av disse vil også være indikasjoner på aktivitet og utbredelse av organisasjonen. Lokale organisasjoner tilknyttet en sentral sammenslutning som oppfyller vilkårene i skatteloven § 6-50, kan anses å ha nasjonalt omfang. Forutsetningen er at de lokale organisasjonene er bundet av den sentrale sammenslutningens vedtekter om formål. Det er videre en forutsetning at det er sammenslutningens sentrale ledd som fører regnskap over mottatte gaver og som gir de nødvendige opplysninger elektronisk til Skatteetaten.

Dersom det gjelder godkjenning av en stiftelse, skal det sendes inn dokumentasjon på at det mottas offentlig støtte.

Også tros- og livssynssamfunn må oppfylle kravet til nasjonalt omfang for å være omfattet av gavefradragsordningen.

Slik søker du

Send søknad om forhåndsgodkjenning til Skatteetaten.

Du kan

Språk

Send søknad på norsk, engelsk, dansk eller svensk.

Du kan sende melding til oss når du er logge inn, eller sende brev til:
Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Organisasjoner med sete i EØS-området kan godkjennes under gavefradragsordningen i skatteloven § 6-50. Vilkårene for fradragsrett for gaver til utenlandske organisasjoner er de samme som gjelder for fradrag for gaver til norske organisasjoner. 

Godkjenning og svar på søknaden

Det er skattekontoret som tar stilling til og vedtar om organisasjonen tilfredsstiller vilkårene for å motta gave med fradragsrett for giveren.

Kommer skattekontoret til at vilkårene er oppfylt, vil organisasjonen bli ført opp på listen over godkjente organisasjoner.

Et eventuelt avslag på søknad om godkjenning kan påklages til Skattedirektoratet.