Søk om godkjenning av organisasjoner

Det gis fradrag for gaver gitt til visse norske og utenlandske frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn. For å få fradraget, må mottakeren av gaven være godkjent av skattemyndighetene og ha rapportert gaven elektronisk til Skatteetaten.

Hvem kan bli godkjente organisasjoner

Organisasjonen kan ikke ha erverv til formål, og den må drive med 

 • omsorgs- og helsefremmende arbeid for barn eller ungdom, og for eldre, syke, funksjonshemmede eller andre svakstilte grupper 
 • barne- og ungdomsrettet arbeid innen musikk, teater, litteratur, dans, idrett, friluftsliv og lignende
 • religiøs eller annen livssynsrettet virksomhet  
 • virksomhet til vern om menneskerettigheter eller utviklingshjelp  
 • katastrofehjelp og virksomhet til forebygging av ulykker og skader, eller  
 • kulturvern, miljøvern, naturvern eller dyrevern 

Dette må søknaden inneholde

 • Redegjørelse for at man ikke har erverv til formål
 • Redegjørelse for hvilken type aktivitet organisasjonen driver, og at denne faller inn under godkjente formål i skatteloven som nevnt i lista over
 • Redegjørelse og dokumentasjon for at organisasjonen har nasjonalt omfang per 1. januar i året gaven mottas, for eksempel en beskrivelse av aktivitetens omfang og hvor aktiviteten utøves, antall medlemmer/givere og den geografisk utbredelsen av disse
 • Dokumentasjon på at stiftelsen mottar offentlig støtte i det året gaven er mottatt
 • Vedtekter, blant annet formålsbestemmelse og en oppløsningsbestemmelse om at overskytende midler ved en eventuell
 • oppløsning skal tilfalle tilsvarende godkjent formål
 • Årsregnskap og årsberetning

I kravet til nasjonalt omfang ligger det at aktiviteten må drives ut over det rent lokale, men det kreves ikke aktivitet i alle fylker. Antall medlemmer og den geografiske spredningen av disse vil også være indikasjoner på aktivitet og utbredelse av organisasjonen. Lokale organisasjoner tilknyttet en sentral sammenslutning som oppfyller vilkårene i skatteloven § 6-50, kan anses å ha nasjonalt omfang. Forutsetningen er at de lokale organisasjonene er bundet av den sentrale sammenslutningens vedtekter om formål. Det er videre en forutsetning at det er sammenslutningens sentrale ledd som fører regnskap over mottatte gaver og som gir de nødvendige opplysninger elektronisk til Skatteetaten.

Også tros- og livssynssamfunn må oppfylle kravet til nasjonalt omfang for å være omfattet av gavefradragsordningen.

Dersom det gjelder godkjenning av en stiftelse, skal det sendes inn dokumentasjon på at det mottas offentlig støtte. Kravet til nasjonalt omfang gjelder ikke for stiftelser.

Slik søker du

Send søknad om forhåndsgodkjenning til Skatteetaten.

Du kan

Språk

Send søknad på norsk, engelsk, dansk eller svensk.

Du kan sende melding til oss når du er logge inn, eller sende brev til:
Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Organisasjoner med sete i EØS-området kan godkjennes under gavefradragsordningen i skatteloven § 6-50. Vilkårene for fradragsrett for gaver til utenlandske organisasjoner er de samme som gjelder for fradrag for gaver til norske organisasjoner. 

Godkjenning og svar på søknaden

Det er skattekontoret som tar stilling til og vedtar om organisasjonen tilfredsstiller vilkårene for å motta gave med fradragsrett for giveren.

Kommer skattekontoret til at vilkårene er oppfylt, vil organisasjonen bli ført opp på listen over godkjente organisasjoner.

Et eventuelt avslag på søknad om godkjenning kan påklages til Skattedirektoratet.