Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Beregningskoder for arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiver skal av eget tiltak beregne arbeidsgiveravgift for hver kalendermåned, og gi opplysninger om beregnet avgift og grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift for hver kalendermåned etter reglene i a-opplysningsloven. Arbeidsgiveravgiften beregnes på grunnlag av et avgiftsgrunnlag og en avgiftssats. Avgiftssatsen avhenger av hvilken sone arbeidsgiver tilhører og hvilken type næring arbeidsgiver driver.

Soner

Virksomhetens plassering er avgjørende for hvilken sone arbeidsgiver tilhører. Se soneinndeling.

Den registrerte forretningsadressen i Enhetsregisteret er avgjørende for juridiske enheter, og eventuelle underenheters soneplassering.

Det er likevel gjort unntak fra denne regelen der arbeidstaker utfører hoveddelen av arbeidet i en annen sone med høyere sats enn der virksomheten er registrert, og det ikke er plikt til å registrere en underenhet i denne andre sonen (ambulerende virksomhet). Med hoveddelen av arbeidet menes her mer enn halvparten av antall arbeidsdager arbeidstakeren har gjennomført for arbeidsgiveren i løpet av en kalendermåned. Hver kalendermåned skal altså vurderes for seg. 

Opplysningene i Enhetsregisteret kan ikke alltid legges til grunn. Det kan være feilaktige opplysninger i registeret om virksomhetens plassering. Grunnen kan for eksempel være at en virksomhet har flyttet, uten at endringsmelding er sendt eller at sendt melding ikke er registrert. I disse tilfellene skal arbeidsgiver likevel benytte satsen for den sonen der foretaket skulle vært registrert. 
For private arbeidsgivere er soneplasseringen knyttet opp mot folkeregistrert adresse. 

For mer om soneplassering, se SKD-melding om arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2023.

Beregningskoder

Beregningskoden avhenger av hvilken næring virksomheten driver. For å avgjøre hvilken næring en arbeidsgiver driver med, er det avgjørende hvilken virksomhet arbeidsgiver faktisk driver og ikke nødvendigvis hvilken næringskode arbeidsgiver er registrert under i Enhetsregisteret.

Dersom virksomheten hører hjemme på Svalbard eller har ansatte som skattlegges etter svalbardskatteloven, skal beregningskoden Svalbard brukes uavhengig av hvilken næring som drives.

Det skal som hovedregel brukes samme beregningskode for hele året. Det gjelder likevel et unntak for arbeidsgivere med blandet virksomhet, hvor det må leveres ett sett med opplysninger for hver aktuelle beregningskode.

Det er også gjort unntak for foretak som kommer i økonomiske vanskeligheter i løpet av året, hvor foretaket må gå over til å benytte beregningskode "Økonomiske vanskeligheter" fra det tidspunkt de kommer i økonomiske vanskeligheter.

Det er ni forskjellige beregningskoder:

  • Generelle næringer
  • Helseforetak og deler av statsforvaltningen
  • Sektorunntatt aktivitet
  • Godstransport på vei
  • Jord- og skogbruk og fiskeri
  • Kun innberetning av forskuddstrekk
  • Lønnstrekk for Svalbard
  • Ekstra arbeidsgiveravgift 
  • Økonomiske vanskeligheter

Generelle næringer

Skal brukes av arbeidsgivere som ikke tilhører noen av unntakene spesifisert i de andre beregningskodene.

Arbeidsgivere innenfor de generelle næringene skal benytte følgende satser ved beregning av arbeidsgiveravgift:

Sone

 Sats

14,1 %

Ia 

10,6 % (fribeløp kr 500 000)*

II 

10,6 %

III

  6,4 %

IV

  5,1 %

IVa

  7,9 %

V

  0 %

Ekstra arbeidsgiveravgift på lønn over 750 000 kroner 

  5 %

*I sone Ia benyttes en sats på 14,1 % etter at fribeløpet er brukt opp.

At arbeidsgiver har et fribeløp i sone Ia innebærer at disse arbeidsgiverne kan benytte lav sats (10.6 %) i sone Ia inntil differansen mellom avgift beregnet etter en sats på 10,6 % og avgift beregnet etter den høye satsen på 14,1 % utgjør kr 500 000. Deretter skal høy sats benyttes for resten av året.

Arbeidsgiver kan beregne hvor høye lønnskostnadene kan være før satsen på 14,1 % skal benyttes, på følgende måte: 

Totale lønnskostnader for å benytte differensiert sats = 500 000*100/(14,1-10,6).

Det gjelder kun ett fribeløp per juridisk enhet. Dersom den juridiske enheten er del av et konsern, må likevel hele konsernet ses under ett i denne sammenheng.

Helseforetak og deler av statsforvaltningen

Skal brukes av foretak som omfattes av helseforetaksloven, og for de delene av statsforvaltningen som ikke er omfattet av ordningen med sentralt oppgjør. 

Arbeidsgiver som omfattes av denne beregningskoden skal benytte følgende satser ved beregning av arbeidsgiveravgift:

Sone

 Sats

14,1 %

Ia 

14,1 % 

II 

10,6 %

III

  6,4 %

IV

  5,1 %

IVa

  7,9 %

V

  0 %

Ekstra arbeidsgiveravgift på lønn over 750 000 kroner 

  5 %

Sektorunntatt aktivitet

Skal brukes av arbeidsgivere som driver med sektorunntatte aktiviteter, og foretak som kommer i økonomiske vanskeligheter. 

Arbeidsgivere som omfattes av denne beregningskode skal benytte følgende satser ved beregning av arbeidsgiveravgift:

Sone

 Sats

14,1 %

Ia 

10,6 % (fribeløp kr 500 000)

II 

10,6 % (fribeløp kr 500 000)

III

  6,4 % (fribeløp kr 500 000)

IV

  5,1 % (fribeløp kr 500 000)

IVa

  7,9 % (fribeløp kr 500 000)

V

  0 % (fribeløp kr 500 000)

Ekstra arbeidsgiveravgift på lønn over 750 000 kroner

  5 %

Omfattes arbeidsgiver av denne beregningskoden skal arbeidsgiveravgift i utgangspunktet beregnes etter høyeste sats (14,1 %) uavhengig av registreringssonen. Det gjelder likevel en fribeløpsordning som innebærer at det innenfor fribeløpet kan benyttes differensierte satser. Fribeløpet er på kr 500 000. Dette innebærer at arbeidsgiver for denne virksomheten kan benytte differensierte satser inntil differansen mellom avgift beregnet etter høyeste sats og avgift beregnet etter differensiert sats utgjør kr 500 000 i inntektsåret.

Arbeidsgiver kan beregne hvor høye lønnskostnadene kan være før satsen på 14,1 % skal benyttes, på følgende måte:

Totale lønnskostnader for å benytte differensiert sats = 500 000*100/(14,1-differensiert sats) 

Når fribeløpet er brukt opp må arbeidsgiver benytte satsen 14,1 % for resten av året. Det gjelder kun ett fribeløp per juridisk enhet. Dersom den juridiske enheten er del av et konsern, må likevel hele konsernet ses under ett i denne sammenheng.

Arbeidsgivere med aktiviteter innenfor følgende næringssektorer anses å drive med sektorunntatt aktivitet og skal anvende denne beregningskoden:

Stålsektoren

Aktiviteter knyttet til produksjon av stålprodukter som nevnt i Annex IV til ESAs retningslinjer for regionalstøtte 2022–2027

Kullsektoren

Aktiviteter innenfor kullsektoren, slik denne er definert i ESAs retningslinjer for regionalstøtte 2022–2027

Næringskoder, jf. Norsk standard for næringsgruppering (SN2007)

Finansierings- og forsikringsvirksomhet mv

64

Finansieringsvirksomhet

65

Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 

66

Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet

Hovedkontortjenester og visse rådgivningstjenester i konsern

70.10

Hovedkontortjenester, men bare for så vidt gjelder tjenester som ytes innenfor et konsern

70.22 

Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning, men bare for så vidt gjelder tjenester som ytes innenfor et konsern

 

Fra 2022 gjelder sektorunntaket for finansierings- og forsikringsvirksomhet og hovedkontortjenester mv. kun for arbeidsgivere som har disse aktivitetene som hovedvirksomhet.

Foretak som anses å være i økonomiske vanskeligheter etter ESAs retningslinjer om statsstøtte til foretak i vanskeligheter, skal også benytte beregningskode Sektorunntatt aktivitet fra og med det tidspunkt foretaket anses å være i økonomiske vanskeligheter. Det samme gjelder foretak med utestående krav på tilbakebetaling av ulovlig støtte.

Godstransport på vei

Arbeidsgiver som driver virksomhet innen godstransport på vei (Næringskode 49.41- Godstransport på vei, herunder utleie av lastebiler med fører) skal bruke denne beregningskoden.

Arbeidsgivere som omfattes av denne beregningskode skal benytte følgende satser ved beregning av arbeidsgiveravgift:

Sone

Sats

 I 

14,1 %

Ia

10,6 % (fribeløp kr 250 000)*

II

10,6 %  

III

  6,4 %    

IV

  5,1 %    

IVa

  7,9 %    

V

  0 %        

Ekstra arbeidsgiveravgift på lønn over 750 000 kroner

  5 %

* I sone Ia benyttes en sats på 14,1 % etter at fribeløpet på 250 000 kr er brukt opp.

At arbeidsgiver har et fribeløp i sone Ia innebærer at disse arbeidsgiverne kan benytte lav sats (10,6 %) i sone Ia inntil differansen mellom avgift beregnet etter en sats på 10,6 % og avgift beregnet etter den høye satsen på 14,1 % utgjør kr 250 000. Deretter skal høy sats benyttes for resten av året.

Arbeidsgiver kan beregne hvor høye lønnskostnadene kan være før satsen på 14,1 % skal benyttes, på følgende måte: 

Totale lønnskostnader for å benytte differensiert sats = 250 000*100/(14,1-10,6).

Det gjelder kun ett fribeløp per juridisk enhet. Dersom den juridiske enheten er del av et konsern, må likevel hele konsernet ses under ett i denne sammenheng.

Arbeidsgivere som omfattes av bestemmelsen om godstransport på vei, kan også drive med annen type virksomhet (blandet virksomhet). Det kan for eksempel forekomme kombinasjoner bestående av godstransport og annen transportvirksomhet som omfattes av beregningskode generelle næringer. Slike arbeidsgivere får i utgangspunktet kun beregne ett fribeløp på kr 250 000 i sone Ia. Dersom det opprettes et regnskapsmessig skille mellom de to ulike typene virksomhet, kan arbeidsgiver likevel få et fribeløp på kr 500 000, forutsatt at det ikke benyttes mer enn kr 250 000 på godstransportdelen av virksomheten.

Jord- og skogbruk og fiskeri

Skal brukes av arbeidsgivere hvis virksomhet er begrenset til å omfatte produkter som ikke faller inn under EØS-avtalen. 

Arbeidsgivere som omfattes av denne beregningskoden skal benytte følgende satser ved beregning av arbeidsgiveravgift:

Sone

Sats

I

14,1 %

Ia

10,6 %

II

10,6 %

III

  6,4 %

IV

  5,1 %

IVa

  5,1 %

V

  0 %

Ekstra arbeidsgiveravgift på lønn over 750 000 kroner

  5 %

Dette gjelder dersom arbeidsgiver driver virksomhet innen følgende næringskoder:

01.1-01.3     

Dyrking av ettårige vekster, flerårige vekster planteformering

01.4

Husdyrhold 

01.5  

Kombinert husdyrhold og planteproduksjon 

01.6

Tjenester tilknyttet jordbruk og etterbehandling av vekster etter  innhøsting

01.7  

Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell 

02.1- 02.3

Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter, avvirkning og innsamling av viltvoksende produkter og annet enn tre og del av  16.10 (produksjon av pæler)

02.40

Tjenester tilknyttet skogbruk, med unntak av tømmermåling

03.11-03.12

Hav- og kystfiske og fangst og ferskvannsfiske

03.21- 03.22

Hav- og kystbasert akvakultur og ferskvannsbasert akvakultur

10.11-10.13

Bearbeiding og konservering av kjøtt og fjørfekjøtt og produksjon av kjøtt- og fjørfevarer

10.20

Bearbeiding og konservering av fisk,skalldyr og bløtdyr

10.3

Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker 

10.4

Produksjon av vegetabilske og animalske oljer og fettstoffer 

10.5

Produksjon av meierivarer og iskrem

10.6 

Produksjon av kornvarer, stivelse og stivelsesprodukter,samt del  av 10.89 (produksjon av kunstig honning og karamell)

10.85 

Produksjon av ferdigmat

10.9 

Produksjon av fôrvarer

46.2 

Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr

46.31

Engroshandel med frukt og grønnsaker, samt del av 10.39 (produksjon av skrellede grønnsaker og blandede salater)

46.32 

Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer

46.33

Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og -fett 

46.381 

Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr

50.202

Innenriks sjøtransport med gods, men bare for så vidt gjelder drift av brønnbåter

52.10 

Lagring, men bare for så vidt gjelder drift av kornsiloer

Kun innberetning av forskuddstrekk

Dette gjelder foretak som ikke er pliktige til å betale arbeidsgiveravgift, eller som har sentralt oppgjør av arbeidsgiveravgift (statsforvaltningen), og som kun skal gi opplysninger forskuddstrekk. Skal det gis opplysninger om pensjon må det gjøres under beregningskode for generelle næringer.

Lønnstrekk for Svalbard

Skal brukes dersom arbeidsgiver skal innrapportere lønnstrekk etter svalbardskatteloven som skal innrapporteres under forskuddstrekk/lønnstrekk. 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift kan registreres, men gir ingen avgift siden satsen for Svalbard er 0.

Ekstra arbeidsgiveravgift 

Fra 2023 skal det betales ekstra arbeidsgiveravgift når samlede avgiftspliktige lønnsytelser fra en juridisk hovedenhet til en enkelt inntektsmottaker overstiger 750 000 kroner. 

Økonomiske vanskeligheter 

Foretak som er i økonomiske vanskeligheter etter ESAs retningslinjer om statsstøtte til foretak i vanskeligheter, må benytte høyeste sats i alle soner. Fra 2023 er det opprettet en egen beregningskode som skal benyttes av foretak som er i økonomiske vanskeligheter.