Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Rettledning for utfylling og innlevering av tredjepartsopplysninger over boligsparing for ungdom (BSU)

Tredjepartsopplysningene benyttes til produksjon av skattemeldingen. Revidert oktober 2019.

Innledning

Ordningen med boligsparing for ungdom (BSU) er hjemlet i Lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt og formue, samt forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 fastsatt av Finansdepartementet til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven.

Opplysningsplikten gjelder innenlandsk bank, samvirkelag og fast organisert spareforening som forvalter BSU-konti. Rrapporteringen fra disse forvalterne er en forutsetning for at skattepliktig skal få skattefradrag. Videre vil rapportering av sparebeløp og renter legges direkte til grunn i skatteberegningen.

Når det i teksten brukes ektefelle(r) menes også registrert(e) partner(e).

Fra og med 1. juli 2018 åpner boliglånsforskriften opp for at innestående på BSU-konto kan trekkes fra lånebeløpet ved beregning av belåningsgraden. Dette får kun betydning ved vurderingen av belåningsgraden og påvirker ikke reglene om BSU-fradrag, rapporteringsplikten for banker eller kravet om uttak til boligformål mv.

Opplysningsplikt

Innenlandsk bank, samvirkelag og fast organisert spareforening, som har til forvaltning konti for boligsparing for ungdom (BSU), plikter å levere tredjepartsopplysninger over slike konti.

Opplysningsplikten er regulert i skatteforvaltningsloven § 7-3, 2. ledd, jf. skatteforvaltningsforskriften §§ 7-3-3 til 7-3-5.

Hvilke opplysninger som skal rapporteres er oppramset i skatteforvaltningsforskriften § 7-3-4. Følgende innhold gjelder generelt;

 • opplysningspliktiges (banken mv.) navn, adresse, organisasjonsnummer
 • kontohaveres navn, adresse med landkode, fødselsdato fødsels-/D-nummer eller organisasjonsnummer, landkode
 • om produktet; hvilken type produkt opplysningen gjelder, kontonummer, saldo og renter

I skatteforvaltningsforskriften § 7-3-4, 6. ledd oppstilles spesielle opplysninger som gjelder for BSU-konti:

For boligsparing for ungdom (BSU) skal opplysningene også inneholde eventuelt bundet akkumulert sparebeløp og bundne akkumulerte renter, uttak fra konto, utover uttak av årets innbetalte innskudd. Det oppgis hvorvidt uttaket medfører brudd på vilkårene om boligsparing, samt en gjengivelse av innskyterens påstand om årsaken til uttaket. Overdragelse av konto til annen innskyter eller til annen spareinnretning siste år. Det oppgis hvorvidt overføringen medfører brudd på vilkårene om boligsparing, samt en gjengivelse av innskyterens påstand om årsaken til overføringen, og om kontoen er benyttet til frivillig sikkerhetsstillelse siste år.

Det skal rapporteres oppgaver over BSU-konti per 1. januar året etter inntektsåret. Oppgaven skal leveres uoppfordret, og skal inneholde fødselsnummer (elleve siffer).  

Generelt om rapporteringen av rente og saldoopplysningene, se informasjon om tredjepartsopplysninger over Innskudd, utlån og renter.

Ingen dispensasjonsadgang ved opplysningsplikt

Etter de lover og forskrifter som gjelder, har ikke Skatteetaten adgang til å gi den enkelte opplysningspliktig dispensasjon fra opplysningsplikten. Tredjepartsopplysninger som ikke er levert innen fristen kan som hovedregel ilegges tvangsmulkt.

Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver

Opplysningspliktige som ikke har levert oppgaver innen fristen, kan ilegges tvangsmulkt, jf. skatteforvaltningsloven § 14-1

En oppgave betraktes som ikke levert når den blant annet:

 • er helt uteblitt
 • er sendt eller levert til lokalt skattekontor
 • mangler 11-sifret fødselsnummer for personlige skattepliktige
 • mangler 9-sifret organisasjonsnummer
 • mangler fullt navn, adresse og landkode til personer som ikke er tildelt fødsels- eller organisasjonsnummer
 • er levert på en måte som ikke følger Skatteetatens bestemmelser

Vedtak om tvangsmulkt sendes ut noen dager etter ordinær frist med orientering om at mulkt vil løpe fra en bestemt fremtidig dato hvis oppgavene ikke blir levert. Tvangsmulkten utgjør 1 rettsgebyr pr. dag oppgavene uteblir og opp til 50 rettsgebyr..

Opplysningspliktig unngår tvangsmulkt ved å levere oppgavene innen den nye fristen som er gitt i vedtaket. Da starter ikke den varslede tvangsmulkten å løpe.

Oppdatering av kontaktopplysninger

Skatteetatens oppgavegiverregister henter opplysningspliktiges organisasjonsnavn og adresse automatisk fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Det er derfor viktig at disse opplysningene til enhver tid er oppdatert. Dette gjøres ved å fylle ut samordnet registermelding.

Skatteetaten sender ut informasjonsbrev og vedtak etc. til opplysningspliktige elektronisk i Altinn. Det er derfor svært viktig at den/de som skal motta varsel om nye meldinger på vegne av virksomheten, har registrert sin e-postadresse og mobilnummer for SMS i Altinn. Dette gjøres ved å fylle ut "Din kontaktinformasjon for virksomheten" og "Varslingsadresser for virksomheten" under virksomhetens "profil" i Altinn.

Eventuelle endringer i Skatteetatens oppgavegiverregister vedrørende kontaktinformasjon, dvs. navn og telefon-/mobilnummer og e-postadresse til kontaktperson i forbindelse med innsending av tredjepartsopplysninger, kvitteringer og feilmeldinger, må imidlertid meldes til oss via Altinn-skjema: RF-1312 Nye opplysninger til oppgavegiverregisteret – tredjepartsopplysninger.

Internasjonal rapportering

BSU-konti er unntatt fra rapportering av CRS/FATCA-opplysninger. Se informasjon om rapportering av CRS/FATCA-opplysninger.

Angrerett

Hvis skattepliktig benytter seg av sin rett til å angre på inngåelsen av en BSU-kontrakt i henhold til angrerettloven av 21. desember 2000 nr. 105, må opplysningspliktig påse at rapportering ikke foretas. Dersom skattepliktig har benyttet sin angrerett etter at opplysningspliktig har foretatt rapportering, må opplysningspliktig kontakte Skatteetaten skriftlig slik at BSU-oppgaven blir slettet. skattepliktig kan således inngå ny BSU-kontrakt på et senere tidspunkt.

Tredjepartsopplysningens innhold 

Hvem omfattes av BSU-ordningen?

Skattepliktig kan til og med det inntektsår han/hun fyller 33 år spare særskilt på BSU-konto, og få skattefradrag.

Det er ingen nedre aldersgrense for når det kan inngås en BSU-kontrakt. For å få skattefradrag for BSU-innskudd, må sparer ha inntekt. Barn som ikke har fylt 17 år ved utløpet av inntektsåret, skattefastsettes sammen med sine foreldre for all formue og inntekt, jf. sktl. § 2-14. Barn som fyller 13 år, eller er eldre i inntektsåret, skattefastsettes imidlertid særskilt for egen arbeidsinntekt.

Det frarådes derfor at det åpnes en BSU-konto for barn under 17 år som ikke har skattbar arbeidsinntekt.

Sparekontrakten

BSU-konto kan kun opprettes en gang for hver person. En skattepliktig kan derfor ikke ha to BSU-konti. Skattepliktig anses for å ha hatt en BSU-konto selv om innestående på avsluttet konto ikke ga skattefradrag.

Følgende unntak vil likevel gi rett til å opprette ny BSU-konto:

 • ved overføring av hele sparebeløpet til ektefelle ved separasjon eller skilsmisse
 • ved heving av innestående på konto i forbindelse med dekning av krav ved konkurs
 • hvis gjenlevende ektefelle overtar BSU-kontrakten

Kontrakt om sparing skal være individuell og lyde på kun ett navn. Det betyr at ektefeller må inngå hver sin kontrakt uansett hvordan skatten fastsettes. Maksimalt sparebeløp og vilkår for øvrig knyttes til den enkelte BSU-kontrakt.

Maksimalt sparebeløp

Årlig sparebeløp kan ikke overstige kr 25 000. Samlet innbetalt sparebeløp på kontoen kan ikke overstige kr 300 000. Hvis innbetaling overstiger beløpsgrensen, skal spareinnretningen returnere overskytende beløp til skattepliktig.

Renter av sparebeløpet kan ikke benyttes som en del av det årlige sparebeløpet, og regnes heller ikke med ved beregning av maksimalt sparebeløp. Renten kan ikke heves før sparebeløpet benyttes til boligformål, men skattepliktig kan heve renter som påløper fra og med det inntektsår han/hun fyller 34 år.

Det er ikke noe krav om at skattepliktig må spare hvert år. Det er heller ingen begrensning for antall spareår på kontrakten. Det er videre ikke adgang til å fortsette sparing fra og med det år skattepliktig fyller 34 år.

Fradrag i skatt

Fradraget for BSU-sparing skal være 20 prosent av årlig innbetalt sparebeløp, og gis som et fradrag i skatten.

I henhold til skatteloven § 16-10 fjerde ledd gis det ikke fradrag i skatt med høyere beløp enn summen av fastsatt inntektsskatt og trygdeavgift til folketrygden. Det gis ikke fradrag i formuesskatt.

Dersom skattepliktig ikke får benyttet skattefradrag ett år på grunn av lav skatt, er det ikke adgang til å overføre fradraget til et annet år.

Det gis ikke skattefradrag i uttaksåret.

Bruk av sparemidlene

Forutsetningen for skattefradrag er at det oppsparte beløpet, inklusiv påløpte renter til og med det inntektsår den skattepliktige fyller 33 år, anvendes til følgende formål:

 • Erverv av ny fast bolig til eget bruk, herunder kjøpesum for nødvendig tomt, utbetaling på nødvendig aksje, andel eller obligasjon. Påkostning/vedlikehold anses i henhold til skatteloven ikke som utgift til erverv av bolig selv om den er ny. Boligen må i utgangspunktet være ervervet og tilflyttet etter at kontrakt om sparing er inngått. Bolig som er tilflyttet før dette, men hvor eiendomsretten er ervervet etter at kontoen ble opprettet, regnes også som ny bolig. Det er ikke noe krav om at sparebeløpet skal benyttes til førstegangs boliganskaffelse.
 • Betaling av renter og avdrag på lån på eksisterende bolig, nødvendig aksje, andel eller obligasjon. Forutsetningen er at boligen mv. er anskaffet etter at BSU-kontrakt er inngått.
 • Erverv av garasje

Husbåt regnes ikke som fast bolig, da dette regnes som en mobil boenhet. Det samme vil gjelde for husvogner, modulhus og minihus, som blir levert med hjul.

Skattepliktig kan ikke heve sparebeløpet uten skattemessig virkning til annet formål enn nevnt ovenfor. Dette gjelder selv om skattepliktig har fylt 34 år, og ikke lenger har adgang til å fortsette BSU-sparingen.

For ektefeller må de ulike vilkårene vurderes individuelt.

Tillegg i skatt ved brudd på kontrakten

Ved brudd på vilkårene for BSU-sparing, skal det i det inntektsår vilkårene brytes, gis et tillegg i skatten tilsvarende det skattebeløpet som det tidligere er gitt fradrag for. Hvis en del av sparemidlene er brukt i samsvar med vilkårene, skal det bare gis tillegg i skatt for den delen av midlene som ikke er brukt til erverv av ny fast bolig.

Ved deluttak til bolig, vurderes vilkårene ved første gangs uttak.

Kontraktsopplysninger

Nedenfor følger noen viktige punkter om hva oppgaven skal inneholde. Opplysningspliktig må påse at alle opplysninger vedrørende skattepliktiges BSU-sparing blir korrekte. 

Innskudd som er gjort i løpet av inntektsåret samt påløpte renter, blir bundet som BSU-midler per 31. desember i inntektsåret.

BSU-oppgaven består av følgende opplysninger.

 • kontraktsopplysninger
 • spareopplysninger
 • hendelsesopplysninger

Følgende BSU-konti skal ikke rapporteres:

 • konti som er åpnet og avsluttet i samme år
 • konti som er åpnet, men hvor sparebeløp ikke er innbetalt i løpet av åpningsåret.

Kontoen skal først rapporteres fra og med det året sparingen starter.

Opplysningspliktiges navn og nummer

Oppgavegivernummeret vil være identisk med den opplysningspliktiges organisasjonsnummer i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Bruk alltid dette nummeret dersom du tar kontakt med Skatteetaten.

Kontonummer

Alle BSU-konti skal ha et kontonummer.

Startdato på BSU-konto

Alle BSU-konti skal registreres med en startdato, dvs. dato for tidspunktet skattepliktig opprettet kontoen. Opprinnelig startdato skal også følge BSU-kontoen ved en eventuell overføring mellom forvaltere (se pkt. Overføring mellom forvaltere).

Spareopplysninger

Årets sparebeløp

Sparebeløpet må være godskrevet BSU-kontoen innen 31.desember i inntektsåret og dermed inngå i saldoen per 1.januar kl 00.00 året etter.

Beløp som kun er registrert som uttak i en annen konto innen 31.desember og registrert som innskudd i BSU-kontoen i januar året etter, skal ikke regnes som årets sparebeløp.

Innbetalt sparebeløp blir bundet som BSU-midler etter 31. desember i inntektsåret. Uttak av årets innskudd skal ikke rapporteres. Beløp som oppgis skal være årets ”netto sparebeløp”.

Årlig innbetalt sparebeløp må ikke overstige kr 25 000,-. Hvis det blir betalt inn mer enn kr 25 000,- på BSU-kontoen, må opplysningspliktig returnere det overskytende beløpet til innskyter.

Påløpte renter regnes ikke som innbetalt sparebeløp.

Årets renter

På samme måte som årets sparebeløp, blir årets påløpte renter bundet som sparemidler etter 31. desember i inntektsåret.

Påløpte renter fra og med det inntektsår skattepliktig fyller 34 år kan heves fritt og skal ikke akkumuleres inn i "bundne akkumulerte renter". Årets renter skal alltid oppgis på BSU-oppgaven som blir rapportert til Skatteetaten.

Bundet sparebeløp

Samlet innbetalt sparebeløp på en BSU-konto kan ikke overstige kr 300 000,-. Siden påløpte renter ikke regnes som innbetalt sparebeløp, kan ikke bundet sparebeløp overstige kr 300 000,-. Skattepliktig har ikke anledning til å fortsette sparing på BSU-kontoen etter at maks sparebeløp er oppnådd eller etter det inntektsår den skattepliktige fyller 33 år.

Bundne renter

Samlet akkumulerte renter på BSU-kontoen vil utgjøre bundne renter.

Saldo på BSU-konto

Saldo på en BSU-konto utgjør samlet sparebeløp inklusivt totalt påløpte renter. Siden saldo på BSU-kontoen også inkluderer totalt påløpte renter, kan den overstige grensebeløpet på kr 300 000.

Kontrakts og spareopplysninger skal alltid fylles ut av opplysningspliktig ved rapporteringen av BSU-konti. Disse skal fylles ut med status per 1. januar etter aktuelt inntektsår.

Kontraktsopplysninger er:

 • opplysningspliktiges organisasjonsnummer
 • kontonummer
 • kontoeierens navn og fødselsnummer
 • startdato

Spareopplysninger er:

 • årets sparebeløp
 • årets renter
 • bundet akkumulert sparebeløp
 • bundet akkumulert renter
 • saldo på konto

Årets renter

På samme måte som årets sparebeløp, blir årets påløpte renter bundet som sparemidler etter 31. desember i inntektsåret.

Påløpte renter fra og med det inntektsår skattepliktig fyller 34 år kan heves fritt og skal ikke akkumuleres inn i ”bundne akkumulerte renter”. Årets renter skal alltid oppgis på BSU-oppgaven som blir rapportert til Skatteetaten.

Hendelsesopplysninger

Hendelser som uttak, brudd, dødsfall og konkurs som skjer til og med 31. desember, men som ikke blir registrert på konto før etterfølgende år, skal henføres til 31. desember. Dette skyldes at alle hendelser for et inntektsår må skje innen inntektsåret for å bli godkjent.

Uttak til bolig

Innskudd som er gjort i løpet av inntektsåret blir ikke bundet før etter 31. desember i inntektsåret. Hevet beløp må trekkes fra innskutt beløp for å avgjøre om det har skjedd et ”netto” innskudd eller uttak på kontoen. Uttak av beløp som er innskutt samme inntektsår skal ikke rapporteres.


Uttaksbeløpet skal oppgis som summen av de uttak som er gjort i løpet av inntektsåret.

Ved uttak til bolig skal følgende felter på oppgaven fylles ut:

 • uttaksdato bolig
 • uttaksbeløp bolig

Alle senere uttak til boligformål må rapporteres som uttak, slik at BSU- kontoen blir korrekt registrert. I motsatt fall vil kontoen bli meldt som brutt, og skattepliktig vil få tillegg i skatt.

Hvis det er gjort flere uttak i løpet av inntektsåret, er det datoen for første uttak som skal oppgis som uttaksdato.

Har skattepliktig startet boliguttak på sin BSU-konto, er det ikke anledning til å fortsette sparing. Det er fullt mulig å foreta flere boliguttak, inntil BSU-kontoen er avsluttet.

Ved avslutning av en BSU-konto må forvalterne kode hele beløpet som gjenstår som boliguttak.

Brudd av en BSU-kontralt

Forvaltere skal rapportere BSU-oppgaver til Skatteetaten til og med det inntektsåret kontoen brytes.

Forvaltere bør utarbeide egne rutiner som viser når en konti er brutt, slik at rapporteringen av BSU-kontoen avsluttes på korrekt måte.

Ved brudd skal følgende felter på oppgaven fylles ut:

 • dato for kontraktsbrudd
 • saldo på konto må være 0

Skattemyndighetene kan heve en BSU-kontrakt når de finner at vilkårene for boligsparing er brutt. Forvalter vil få melding om dette, idet kontoen feilmeldes ved neste års innsendelse av BSU-oppgaver.

Skattepliktig har ikke anledning til å opprette ny BSU-konto dersom tidligere konto er brutt.

Utlegg

Ved utlegg skal følgende felter på oppgaven fylles ut:

 • utleggsdato
 • samlet beløp for utlegg for året

Saldo på konto skal reduseres tilsvarende utlegget som er gjort, mens bundet sparebeløp skal oppgis inkludert utlegget, dvs. totalt sparebeløp på kontoen. Øvrige kontrakts- og spareopplysninger oppgis på vanlig måte. Se nedenfor om utlegg og sparing i samme inntektsår.

Tas det utlegg i BSU-kontoen anses dette ikke som brudd på boligsparingen og skattepliktig kan fortsette sparingen. Bundet sparebeløp som har vært gjenstand for utlegg kan ikke spares på nytt. Skattefradrag som er gitt tidligere år skal ikke tilbakebetales.

Rapportering av realisert utlegg skal imidlertid kun skje der realisert utlegg overstiger årets innbetalte sparebeløp ved inntektsårets slutt, dvs. der det ved årets slutt er klart at realisert utlegg må tas i bundet sparebeløp, og ikke kun i årets innbetalte sparebeløp. Dette kan illustreres ved hjelp av følgende eksempler:

 • Skattepliktig har spart et beløp på kr 10 000 i februar, det er realisert et utlegg på kr 20 000 i juni, og så spart et nytt beløp på kr 10 000 i november. I dette tilfellet skal det rapporteres kr 0 på utlegg og kr 0 på innbetalt sparebeløp (kr 10 000 – kr 20 000 + kr 10 000 = kr 0).
 • Skattepliktig har spart et beløp på kr 10 000 i februar, det er realisert et utlegg på kr 20 000 i juni, spart et nytt beløp på kr 10 000 i november, og så realisert enda et utlegg på kr 10 000 i desember. I dette tilfellet skal det rapporteres kr 10 000 på utlegg og kr 0 på innbetalt sparebeløp (kr 10 000 – kr 20 000 + kr 10 000 – kr 10 000 = - kr 10 000).
 • Det er realisert et utlegg på kr 20 000 i mars, skattepliktig har spart et beløp på kr 15 000 i juni, og så spart et nytt beløp på kr 10 000 i desember. I dette tilfellet skal det rapporteres kr 0 på utlegg og kr 5 000 på innbetalt sparebeløp (- kr 20 000 + kr 15 000 + kr 10 000 = kr 5 000).

Dødsfall

BSU-kontrakten anses bortfalt ved skattepliktiges død, hvilket innebærer at kontrakten ikke anses brutt. Dette innebærer at tidligere skattefradrag for utført sparing blir endelige og at investeringsforpliktelsene for det akkumulerte sparebeløpet bortfaller.

Konkurs

Ved dekning av krav ved konkurs skal følgende felt på oppgaven fylles ut:

 • dato for konkurs

Tidligere skattefradrag som en kontrakt har gitt, vil ikke bli gitt som tillegg i skatt.

Skattepliktig kan tegne en ny BSU-kontrakt og spare på nytt.

Sikkerhet

Dersom kontoen frivillig stilles som sikkerhet skal følgende felt på oppgaven fylles ut:

 • dato da kontoen ble stilt som sikkerhet 

Vilkårene anses brutt når BSU-kontoen frivillig stilles som sikkerhet. Skattepliktig vil da få et tillegg i skatten (se pkt. Tillegg i skatt ved brudd på kontrakten).

Skattepliktig kan ikke tegne ny kontrakt.

Tas det derimot utlegg, beslag mv. i BSU-kontoen anses dette ikke som brudd på boligsparingen.

Ved rapporteringen til Skatteetaten skal BSU-opplysningene oppgis på følgende måte:

 • Saldo på konto skal reduseres tilsvarende utlegget som er gjort, mens bundet sparebeløp skal oppgis inkludert utlegget, dvs totalt sparebeløp på kontoen. Øvrige kontrakts- og spareopplysninger oppgis på vanlig måte.

Overføring til ektefelle

Ved overføring til ektefelle ved separasjon/skilsmisse eller død, skal hele det totale bundne sparebeløpet og renter overføres til ektefelle. Kontrakten kan ikke deles uten at den brytes.

På oppgaven for "gammel" kontrakt skal følgende felter fylles ut:

 • dato for overført til ektefelle
 • overført til fødselsnummer

På oppgaven for "ny" kontrakt skal følgende felter fylles ut:

 • dato for overført fra ektefelle
 • overført fra fødselsnummer

Det er ingen øvre aldersgrense for overføring mellom ektefeller. De beløpene som skal overføres, akkumuleres inn i bundne akkumulerte sparebeløp og renter for ”ny” BSU-kontrakt. Hvis ektefelle, som kontrakten overføres fra, har spart på kontrakten i det år overføringen skjer, skal sparebeløpet tas med i årets sparebeløp på “ny” BSU-kontrakt.

Totalt sparebeløp skal likevel ikke overstige maksimumsgrensen på en BSU-kontrakt.

Hvis ektefelle, som mottar BSU-kontrakten ikke har en kontrakt fra før, opprettes en kontrakt med samme startdato som ”gammel” kontrakt. Hvis ektefelle har kontrakt fra før, skal overført sparebeløp og renter akkumuleres inn i eksisterende BSU-kontrakt. Startdato på eksisterende BSU-kontrakt endres ikke.

Hvis ektefellen har egen BSU-kontrakt, kan bundet akkumulert sparebeløp overstige maksimumsgrensen for det samlede sparebeløp på en kontrakt. I slike tilfeller gis det ikke fradrag for eventuelt innbetalt sparebeløp i overføringsåret. Det er heller ikke adgang til å fortsette sparingen.

Skattefradrag, som tidligere eier av BSU-kontrakten har fått, vil bli tatt hensyn til ved et eventuelt senere brudd. Dette innebærer at ektefellen, som overtar kontrakten får et tillegg i skatten tilsvarende dette skattefradraget dersom kontrakten brytes (se pkt. Tillegg i skatt ved brudd på kontrakten).

Ektefellen som har overført BSU-kontrakten, kan tegne en ny kontrakt.

Overføring mellom forvaltere

Hvis kontrakten overføres til en annen forvalter skal både ”gammel bank” (heretter benevnt avsenderbank) og ”ny bank” (heretter benevnt mottakerbank) sende inn oppgaver til Skatteetaten.


Avsenderbank må gjøre følgende ved overførsel:

 • Rapportere overførsel til ny bank (organisasjonsnummeret til mottakerbanken må oppgis).
 • Gi mottakerbank opplysninger (overføringsmelding) om startdato, beløp spart hittil i år, renter hittil i år, totalt bundet akkumulert sparebeløp og totalt bundne akkumulerte renter, (samt ”fødselsnummer-avsender” dersom overføringen også gjelder overføring mellom ektefeller).

På oppgaven fra avsenderbank skal følgende felter fylles ut:

 • dato for overført til forvalter
 • organisasjonsnummer til ny forvalter

Dette skal være den siste rapporteringen fra avsenderbank på aktuell BSU-kontrakt.

Avsenderbank skal ikke rapportere saldo og årets sparebeløp.

På oppgaven fra mottakerbank skal følgende felter fylles ut:

 • dato for overført fra forvalter
 • organisasjonsnummer fra avsender/forvalter. Startdato (som viser når BSU-kontoen opprinnelig ble opprettet, mottas fra avsenderbank), årets sparebeløp, årets renter, totalt akkumulert bundet sparebeløp, totalt akkumulert bundne renter og saldo

Skattepliktig har anledning til å overføre sin BSU-konto mellom innenlandske og utenlandske forvaltere. Da forvaltere i annen EØS-stat ikke er pålagt rapporteringsplikt av BSU-konti, vil det være dokumentasjon gitt av skattepliktig selv og rapportering fra innenlandsk forvalter som bidrar til en korrekt behandling av BSU-kontoen ved overførsel.

Ved overførsel av BSU-konto fra innenlandsk til utenlandsk forvalter

 • innenlandsk forvalter oppgir overførselsdato på oppgaven som blir sendt til Skatteetaten
 • feltet for Mottakers (ny forvalter) organisasjonsnummer oppgis med nuller

På bakgrunn av dokumentasjon gitt av skattepliktig som vedlegg til selvangivelsen, vil årets BSU-opplysninger bli oppdatert og hensyntatt.

Ved overførsel av BSU-konto fra utenlandsk til innenlandsk forvalter

Innenlandsk forvalter må ta kontakt med Skatteetaten, på epost [email protected], for nærmere veiledning rundt gjennomføringen av slik overførsel.

Overføring med påfølgende boliguttak

Skattepliktig kan overføre sin BSU-konto til en annen forvalter, og foreta et påfølgende uttak til boligformål. I slike tilfeller må mottakerbank rapportere BSU-kontoen både som mottatt, og med uttak til boligformål.

Mottakerbanken skal bestandig opprette ny kontrakt, sette pengene inn her for så å avslutte med uttak til bolig.

Overføring ved årsskiftet

Ved overførsel av BSU-konto ved årsskiftet, er det status per 31. desember som skal rapporteres til Skatteetaten. For at overførselen skal bli godkjent, må overførselen skje innen inntektsårets utgang.

Mottakerbank må påse at overførselen ikke blir tilbakedatert til foregående inntektsår. I slike tilfeller vil skattepliktig stå registrert med to BSU-konti, og dermed ikke få godkjent et eventuelt fradrag for spart beløp i mottakerbank.

Uttak til andre formål

Blir BSU-kontoen disponert til andre formål enn til bolig, overføring til ektefelle, utlegg, konkurs og sikkerhetsstillelse, som nevnt i foregående punkter, skal følgende felt på oppgaven fylles ut:

 • dato for kontraktsbrudd
 • saldo på konto

Ved brudd av BSU-kontoen har ikke skattepliktig anledning til å fortsette sparing fra og med det inntektsåret det ble foretatt uttak eller overføring som medførte brudd på vilkårene. I slike tilfeller vil skattepliktig ilegges et tillegg i skatt tilsvarende den del av uttaksbeløpet som ikke har gått til boligformål(se pkt. Tillegg i skatt ved brudd på kontrakt).

Flere hendelser

Det vil bare være mulig å rapportere flere BSU-oppgaver for samme skattepliktig, dersom flere hendelser inntreffer samme inntektsår.

Det kan kun forekomme en oppgave per skattepliktig per inntektsår i samme leveranse.

Flere oppgaver på samme skattepliktig forekommer kun dersom:

 • skattepliktig etter overføring av en kontrakt til ektefelle, eller etter uttak ved konkurs, tegner en ny kontrakt hos samme forvalter
 • opplysningspliktig foretar retting av feil, som er fremkommet på feilliste fra Skatteetaten (se pkt. Erstatningsoppgaver).

Normalt vil det forekomme kun en hendelse per BSU-oppgave per inntektsår. 

Flere hendelser i en BSU-konto forekommer kun dersom:

 • et ”deluttak” til boligformål er gjort samme år som en overføring, uttak ved konkurs, at kontrakten stilles som sikkerhet eller at kontrakten brytes av andre grunner
 • en overføring mellom ektefeller kan også medføre en overføring mellom forvaltere

Levering av tredjepartsopplysninger

Tredjepartsopplysninger skal leveres elektronisk via Altinn til Skatteetaten innen 20. januar i året etter inntektsåret.

Dersom opplysningspliktig får problemer med å overholde innleveringsfristen, skal Skatteetaten kontaktes på e-post [email protected].

Vi gjør oppmerksom på at det ikke blir gitt utsettelse på innleveringsfristen

Tredjepartsopplysninger via Altinn

Tredjepartsopplysninger over BSU skal sendes inn via Altinn på internett. Det er to måter å sende inn oppgaver på i Altinn:

 1. RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg
  • Når du åpner "RF-1301 tredjepartsopplysninger som vedlegg", velger du oppgavetype: "Boligsparing for ungdom" som type tredjepartsopplysning i hovedskjema. Deretter går du til fanen: "Oversikt – skjema og vedlegg". Der kan du laste opp en XML-fil (se "Beskrivelse av filformatet") med oppgaver for BSU og sende inn.
 2. RF-1360 Tredjepartsopplysninger – Boligsparing for ungdom
  • Dette er et tasteskjema som brukes til korrigering av et mindre antall oppgaver.

Tredjepartsopplysninger kan leveres via Altinn fra 2. januar året etter inntektsåret.

Unik identifikasjon av oppgave

En innlevert oppgave identifiseres unikt av inntektsår, opplysningspliktig, oppgaveeier som beskrevet under:

Opplysningspliktig (Bank eller annen forvalter)

 • Opplysningspliktig identifiseres ved organisasjonsnummer

Oppgaveeier (Person)

 • Oppgaveeier identifiseres ved fødselsnummer eller d-nummer

Korrigering av oppgaver

Ved korreksjon av en tidligere rapportert oppgave er kravet at den nye oppgaven har samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven. Grunnen til dette er at Skatteetatens systemer skal oppfatte dette som en korreksjon og ikke som en ny oppgave.

Se "Unik identifikasjon av oppgave"

Korrigere en oppgave

En tidligere innsendt oppgave korrigeres ved å sende inn en ny oppgave med de korrekte verdiene. Den nye oppgaven vil da erstatte den tidligere innsendte oppgaven.

Eksempler på feil som må korrigeres

Konto avvist, skattepliktig har BSU-konto fra før

Skattepliktig står registrert med to BSU-konti, og rapporteringen fra opplysningspliktig blir avvist. Dette kan skyldes at skattepliktig har overført sin BSU-konto fra en spareinnretning til en annen, uten at avsenderbank og mottakerbank har rapportert korrekte opplysninger vedrørende overføringen til Skatteetaten.

Avsenderbank og mottakerbank må sende inn erstatningsoppgave til Skatteetaten med korrekte opplysninger (se pkt. Overføring mellom forvaltere).

Sparebeløp overstiger kr 300 000

Skattepliktig står registrert med et samlet sparebeløp på sin BSU-konto som overstiger kr 300 000. Da det er en maksimum sparegrense ved kr 300 000 (renter er ikke medregnet i sparebeløpet), vil sparebeløpet bli avvist eller avkortet slik at det ikke overstiger den nevnte maksimumsgrensen.

Opplysningspliktig bør ha rutiner som oppdager BSU-konti med sparebeløp som overstiger kr 300 000. Opplysningspliktig må sende inn erstatningsoppgave dersom skattepliktig skulle vært registrert med et sparebeløp som medfører at maksimumsgrensen ikke overstiges.

Denne feilen kan også skyldes tidligere forhold ved skattepliktigs BSU-sparing som banken ikke kjenner til. Skattekontoret kan tidligere år ha gitt skattepliktig fradrag for BSU-sparing. Dette medfører at sparebeløpet avkortes dersom det overstiger kr 300 000.

Opplysningspliktig kan kontakte Skatteetaten som vil informere om årsaken til at feilen er oppstått, og hvordan den eventuelt kan korrigeres.

BSU-konto er feilaktig rapportert med brudd

Opplysningspliktig benytter feil kode ved rapportering av oppgaven til Skatteetaten, og skattepliktig står registrert med brudd på sin BSU-konto. Dette medfører at skattepliktig får tillegg i skatt (se pkt. Tillegg i skatt ved brudd på kontrakten). Korrekt avslutning av skattepliktiges BSU-konto skulle imidlertid vært uttak til boligformål.

Opplysningspliktig må sende inn erstatningsoppgave slik at uttak til boligformål blir korrekt registrert.

Eksempler på avviste oppgaver som ikke må korrigeres

Avvikskode 000144 Hendelse for avsluttet eller brutt BSU-kontrakt

Kontrakter som blir avsluttet med avvikskode 000176 "Det finnes en BSU-kontrakt som er avsluttet tidligere" får avvikskode 000144 i det året kontrakten avsluttes og skal være avvist.

Avvikskode 000145 Hendelse for skattyter uten BSU-kontrakt

Kontrakter som blir avsluttet med avvikskode 000167 "Kontrakt uten sparebeløp" vil komme med avvikskode 000145 i det året kontrakten avsluttes og skal være avvist.

Tips: Noter ned hvilke kontrakter som blir avsluttet etterhvert, slik at det ikke er nødvendig å bruke tid på å undersøke hvorfor kontraktene er avviste når de blir sendt inn og får avvikskode 000144/000145.

Beskrivelse av filformatet

Formatbeskrivelsen viser hvordan en XML-fil for rapportering av Tredjepartsopplysninger for BSU skal bygges opp. Dokumentene finner du ved å følge denne lenken:

Formater og tekniske spesifikasjoner – Boligsparing for ungdom

Formatbeskrivelsen skal benyttes av opplysningspliktige/innsendere som skal rapportere Tredjepartsopplysninger via Altinn-skjemaet RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Årsoppgave til skattepliktig

I følge skatteforvaltningsforskriften § 7-12-1 første ledd skal den enkelte skattepliktige ha kopi av de opplysninger som sendes skattemyndighetene innen 15. februar året etter inntektsåret. Det skal alltid fremgå av årsoppgaven at opplysningene også er sendt skattemyndighetene.

Årsoppgaven kan utformes slik den opplysningspliktige finner det hensiktsmessig, men det er en forutsetning at den er identisk med hensyn til identifikasjon og oppgitte beløp.

I 2020 vil de fleste motta en ny og modernisert skattemelding, hvor temaene ikke lenger er sortert i poster. I rettledningen er posthenvisningene til skattemeldingen erstattet av tabeller som viser hvilke temaer de ulike tredjepartsopplysningene vil fremkomme under. Tredjeparter med plikt til å utlevere årsoppgaver bør derfor ha henvisninger til nytt og gammelt skattemeldingsformat i disse.

Årsoppgaven skal inneholde:

 • navn og fødselsnummer/organisasjonsnummer på skattepliktig
 • navn og organisasjonsnummer på den opplysningspliktige
 • oversikt over rapporterte opplysninger om skattepliktig
 • melding om at likelydende opplysninger er sendt Skatteetaten
 • post/temahenvisning til skattemeldingen

Kontaktinformasjon for leveransen

Ved innsending må det oppgis kontaktinformasjon for leveransen, dvs. navn og telefonnummer for kontaktperson for den spesifikke leveransen. Det bør i tillegg oppgis en e-postadresse og et mobilnummer hvor varsel (SMS) om meldinger (kvitteringer/feilmeldinger) kan sendes.

Tilbakemelding fra Skatteetaten

Alle som rapporterer tredjepartsopplysninger vil få en tilbakemelding i sin innboks i Altinn når Skatteetaten har behandlet oppgavene. Har du oppgitt mobilnummer eller e-post i innsendingen, vil du få varsel på SMS/e-post når tilbakemeldingen har kommet.

Det er viktig at opplysningspliktig kontrollerer tilbakemeldingen ved mottak, slik at eventuelle feil i de innleverte oppgavene kan rettes opp snarest mulig.

Dersom tilbakemeldingen ikke er mottatt innen et par dager, må du kontakte oss via e-post: [email protected]

Feil på innsendte leveranser

Leveranser som er avvist vil vises på tilbakemelding og feilliste. Avviste leveranser kan skyldes at det er for mange feil eller avvik på innsendte oppgaver, at oppgitt leveransetype på leveransen er feil eller mangler. Det er derfor viktig at opplysningspliktig setter seg inn i hvordan korreksjoner rapporteres. Ved usikkerhet ta kontakt for å avklare fremgangsmåte for å korrigere feil.

Annullering av leveranser

Dersom opplysningspliktig har behov for å annullere en leveranse, må Skatteetaten kontaktes.

Testing

For å avdekke mulige feil slik at selve rapporteringen blir mest mulig korrekt, anbefaler Skatteetaten at opplysningspliktig sender inn testoppgaver. Les mer om innsending av testoppgaver her.

Roller og rettigheter i Altinn

Når du skal sende inn tredjepartsopplysninger via Altinn, må du ha en Altinn-rolle på vegne av virksomheten du skal rapportere for:

For å fylle ut skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.

Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet, Utfyller/Innsender eller Regnskapsfører med signeringsrett.

Om selskapet er revisorpliktig kreves rollen Revisorrettighet eller Ansvarlig revisor.

Dersom du ikke har noen av disse rollene, må du få en annen person i virksomheten til å delegere den til deg. I Altinn kan man administrere roller og rettigheter ut over de delegeringer som allerede er gjennomført via Enhetsregisteret.

Ta kontakt med Altinn brukerstøtte dersom du har problemer med roller, rettigheter eller pålogging.

Innhenting av fødsels- og organisasjonsnummer

Dersom du som opplysningspliktig har behov for å innhente fødselsnummer eller D-nummer fra andre enn eier, må du sende en skriftlig og begrunnet søknad til skattekontoret. Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 4 opplysninger per uke.

Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene. Omfatter forespørselen mer enn 4 personer, skal den sendes til:

Skattetaten, Grålum
Postboks 1073, Valaskjold
1705 Sarpsborg

Organisasjonsnummer kan innhentes hos:

Brønnøysundregistrene
Enhetsregisteret
Postboks 900
8910 Brønnøysund

www.brreg.no

Skatteetaten vil minne om at registrering av opplysninger om eier kan utløse meldeplikt til Datatilsynet.

Tildeling av D-nummer

Tildeling av D-nummer er regulert i forskrift 14. juli 2017 nr. 1201 til folkeregisterloven. Det fremgår av forskriften hvem som fysisk kan tildeles et D-nummer og hvem som kan rekvirere D-nummer, se § 2-2-3 og § 2-2-4 første ledd.

Skattepliktige som ikke har/kan få fødselsnummer skal ha D-nummer, jf. forskriften § 2-2-3 bokstav a. De skattepliktige kan henvende seg til spesifikke skattekontor for tildeling av D-nummer. For mer informasjon om fremgangsmåten for å rekvirere D-nummer, se her.

Dersom ikke annet er bestemt, skal rekvisisjonen skje på særskilt melding - RF-1450B Rekvisisjon av D-nummer. Av bestemmelsen fremgår det også hvilke krav som stilles til legitimasjon, jf. forskriften § 2-2-4 annet ledd.