Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Rettledning for utfylling og innlevering av tredjepartsopplysninger for individuelle pensjonsordninger

Tredjepartsopplysningene benyttes til produksjon av skattemeldingen. Revidert oktober 2019.

Innledning

Rettledningen er beregnet på institusjoner (heretter kalt opplysningspliktige) som er avtalepart i en individuell pensjonsavtale etter lov 27. juni 2008 nr. 62 om individuell pensjonsordning (IPS), og institusjoner som forvalter premiefondsmidler i premiefond eller på premiefondskonto som er opptjent i en individuell pensjonsavtale etter skatteloven (IPA).

Rettledningen er også beregnet på institusjoner som er avtalepart i en avtale om skattefavorisert individuell sparing til pensjon etter endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (FSFIN).

Den opplysningspliktige institusjonen vil alltid være den juridiske enhet som etter lov og forskrift er avtalepart. Dersom en bank mottar midler til direkte plassering i verdipapirfond, vil det være forvaltningsselskapet for verdipapirfond som er avtalepart og opplysningspliktig. Banken vil i denne sammenheng kun være en betalingsformidler. Det er ikke adgang til å ha midler plassert i f.eks. bank og selskap som forvalter verdipapirfond i samme avtale.

Ved brudd på opplysningsplikten kan Skatteetaten ilegge tvangsmulkt for å få opplysningspliktige til å levere pliktige oppgaver som mangler, jf. skatteforvaltningsloven § 14-1. Se mer om dette nedenfor, "Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver".

Opplysningsplikt

Opplysningsplikten følger av skatteforvaltningsloven § 7-3 første og annet ledd bokstav F og skatteforvaltningsforskriften § 7-3-4.

Ingen dispensasjonsadgang ved opplysningsplikt

Etter de lover og forskrifter som gjelder, har ikke Skatteetaten adgang til å gi den enkelte opplysningspliktig dispensasjon fra opplysningsplikten. Tredjepartsopplysninger som ikke er levert innen fristen kan som hovedregel ilegges tvangsmulkt.

Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver

Opplysningspliktige som ikke har levert oppgaver innen fristen, kan ilegges tvangsmulkt, jf. skatteforvaltningsloven § 14-1

En oppgave betraktes som ikke levert når den blant annet:

 • er helt uteblitt
 • er sendt eller levert til lokalt skattekontor
 • mangler 11-sifret fødselsnummer for personlige skattepliktige
 • mangler 9-sifret organisasjonsnummer
 • mangler fullt navn, adresse og landkode til personer som ikke er tildelt fødsels- eller organisasjonsnummer
 • er levert på en måte som ikke følger Skatteetatens bestemmelser

Vedtak om tvangsmulkt sendes ut noen dager etter ordinær frist med orientering om at mulkt vil løpe fra en bestemt fremtidig dato hvis oppgavene ikke blir levert. Tvangsmulkten utgjør 1 rettsgebyr pr. dag oppgavene uteblir og opp til 50 rettsgebyr..

Opplysningspliktig unngår tvangsmulkt ved å levere oppgavene innen den nye fristen som er gitt i vedtaket. Da starter ikke den varslede tvangsmulkten å løpe.

Oppdatering av kontaktopplysninger

Skatteetatens oppgavegiverregister henter opplysningspliktiges organisasjonsnavn og adresse automatisk fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Det er derfor viktig at disse opplysningene til enhver tid er oppdatert. Dette gjøres ved å fylle ut samordnet registermelding.

Skatteetaten sender ut informasjonsbrev og vedtak etc. til opplysningspliktige elektronisk i Altinn. Det er derfor svært viktig at den/de som skal motta varsel om nye meldinger på vegne av virksomheten, har registrert sin e-postadresse og mobilnummer for SMS i Altinn. Dette gjøres ved å fylle ut "Din kontaktinformasjon for virksomheten" og "Varslingsadresser for virksomheten" under virksomhetens "profil" i Altinn.

Eventuelle endringer i Skatteetatens oppgavegiverregister vedrørende kontaktinformasjon, dvs. navn og telefon-/mobilnummer og e-postadresse til kontaktperson i forbindelse med innsending av tredjepartsopplysninger, kvitteringer og feilmeldinger, må imidlertid meldes til oss via Altinn-skjema: RF-1312 Nye opplysninger til oppgavegiverregisteret – tredjepartsopplysninger.

Tredjepartsopplysningens innhold

Organisasjonsnummer

Alle opplysningspliktige til Skatteetaten, registreres med et organisasjonsnummer i Skatteetatens oppgavegiverregister.

Organisasjonsnummeret er normalt identisk med opplysningspliktiges organisasjonsnummer i Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Ved manglende eller feil i organisasjonsnummer skal Skatteetaten kontaktes, se ”Oppdatering av kontaktinformasjon".

Riktig identifisering av oppgaven

Bosatt/hjemmehørende i Norge:

Alle personer som er bosatt i Norge skal ha et elleve-sifret fødselsnummer eller D-nummer. 
D-nummer tildeles av Personregisteret, og er et identifikasjonsnummer på lik linje med fødselsnummer. Oppgaven skal inneholde enten fødselsnummer eller D-nummer.

For personlig skattepliktige som er eneinnehaver av virksomhet (enkeltmannsforetak) skal oppgaven inneholde innehaverens fødselsnummer.

Ikke bosatt/hjemmehørende i Norge:

Dersom skattepliktig har norsk fødselsnummer eller er tildelt et D-nummer skal alltid dette benyttes.

Oppgaver som rapporteres uten fullstendig fødselsnummer, eller D-nummer- vil alltid være uidentifiserte, og de vil fremkomme på feillisten opplysningspliktig mottar sammen med tilbakemeldingen.

Avtale om skattefavorisert individuell sparing til pensjon

Personlige skattepliktige kan inngå avtale om skattefavorisert individuell sparing til pensjon med pensjonsinnretning i samsvar med FSFIN forskrift til utfylling og gjennomføring av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 6-47 kap. A. Ordningen er avgrenset til pensjonsspareavtaler, men med mulighet til å knytte et forsikringselement til spareavtalene. Avtalen kan omfatte forsikring som gir rett til innskuddsfritak ved uførhet. Avtalen kan også omfatte forsikring for finansiell risiko knyttet til verdiutviklingen på alderspensjonskapitalen.

Forvaltningsselskaper for verdipapirfond kan tilby avtaler om individuell sparing til pensjon innenfor de rammer som verdipapirfondloven setter, noe som innebærer at det er kunden som står som eier av midlene på verdipapirkontoen. Også verdipapirforetak kan tilby avtaler om individuell sparing til pensjon, i tillegg til banker, livsforsikringsselskap og pensjonsforetak.

Avtalen skal angi om det er institusjonen eller kunden som velger hvilke eiendeler som skal inngå i porteføljen, kundens rett til å endre sammensetningen av porteføljen og vilkårene for slik endring. Pensjonskapitalen knyttet til avtalen om individuell sparing til pensjon kan bare utbetales som pensjon. Dette innebærer at midlene er bundet frem til tidspunktet når kunden starter uttak av pensjon. For avtaler hvor kunden selv bestemmer sammensetningen av porteføljen, betyr dette at kunden kan endre porteføljen og selge verdipapirer når kunden måtte ønske, men midlene som da frigjøres kan ikke tas ut fra kontoen.

Det gis fradrag for innskudd for inntil 40 000 kroner årlig.

Rapportering av sparebeløp

Samlet årlig innbetaling av innskudd, vederlag for eventuell forsikring knyttet til avtalen, vederlag for administrasjon av avtalen og vederlag for forvaltning av årets innskudd kan for hver person ikke overstige 40 000 kroner. Slik innbetaling kan ikke trekkes av pensjonskapital.

Sparebeløpet skal rapporteres som innbetalt beløp med oppgitt pensjonsavtaletype "pensjonsspareavtale", "skattefavorisert individuell sparing til pensjon"

Fradrag for innskudd i avtale om skattefavorisert individuell sparing til pensjon  samordnes med eventuelt fradrag for innskudd i individuell pensjonsavtale etter lov om individuell pensjonsordning (IPS), se nedenfor under" Individuell pensjonsavtale etter lov 27. juni 2008 nr. 62 om individuell pensjonsordning (IPS)". Fradrag for innskudd i avtale om skattefavorisert individuell sparing til pensjon blir redusert med innskudd i IPS-ordningen. Samlet fradrag kan ikke overstige 40 000 kroner per år. Innestående beløp i ordningen er unntatt fra formuesskatt og skal ikke rapporteres. Avkastningen skattlegges ikke løpende.

Rapportering av utbetalinger fra avtale om skattefavorisert individuell sparing til pensjon

Pensjonsavtalen skal gi kundens rett til alderspensjon. Pensjonskapitalen faller ikke bort ved kundens død. Ved kundens død skal pensjonskapital som forvaltes i avtale om individuell sparing til pensjon benyttes til barnepensjon eller i tilfelle til etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller samboer etter reglene i innskuddspensjonsloven § 7-7. Pensjonskapital som ikke benyttes til alderspensjon, barnepensjon eller etterlattepensjon, utbetales som et engangsbeløp til dødsboet. Etter forskriften kan en kunde som har rett til uføreytelser fra folketrygden, kreve å få starte utbetaling av pensjon fra avtalen om individuell sparing til pensjon. Slik utbetaling skal rapporteres med utbetalingstype alderspensjon.

Utbetalingene skattlegges som kapitalinntekt, jf. skatteloven § 5-20 annet ledd bokstav c. Dette innebærer at utbetalingene ikke skattlegges som personinntekt, med trinnskatt til staten og trygdeavgift, men bare som alminnelig inntekt.

Utbetalinger av alderspensjon, barnepensjon, etterlattepensjon og engangsbeløp til dødsboet skal rapporteres med pensjonsavtaletype " skattefavorisert individuell sparing til pensjon"

"PensjonUtbetalingstype"

"Alderspensjon"

"Barnepensjon"

"Etterlattepensjon"

"Engangsbeloep til doedsbo"

Individuell pensjonsavtale (IPA)

Rapportering av premiefond mv.

Innestående beløp i premiefond eller på premiefondskonto som er opptjent i en individuell pensjonsavtale etter skatteloven (IPA) ved inntektsårets utgang, skal innrapporteres. Beløpet skal være inklusiv renter for siste år. Innestående beløp på premiefond skal innrapporteres selv om det ikke har vært innbetalt noe i løpet av inntektsåret.).

Det er viktig å være oppmerksom på at pensjonsmidlene ikke er gjenstand for formuesbeskatning og skal derfor ikke innrapporteres. Det gjelder imidlertid ikke innestående midler på premiefond i tilknytning til pensjonsforsikringsavtale (IPA). Premiefondsmidler, enten de er plassert i samme selskap som har inngått forsikringsavtalen eller i annet selskap som kan inngå slik avtale eller i bank, er skattepliktig formue.

Renter på premiefond og ”Premiefondskonto”, er ikke gjenstand for løpende beskatning og skal ikke innrapporteres. Rentene vil bli beskattet som pensjon på utbetalingstidspunktet.

Individuell pensjonsavtale etter lov 27. juni 2008 nr. 62 om individuell pensjonsordning (IPS)

Det er ikke lenger mulig å inngå nye avtaler om individuell pensjonsspareavtale eller individuell pensjonsforsikringsavtale etter lov 27. juni 2008 nr. 62 om individuell pensjonsordning (IPS). Det kan fortsatt  innbetales premie eller innskudd  til avtaler inngått før 1. november 2017.  

Det gis fradrag for innbetalinger begrenset oppad til 15 000 kroner. 

Rapportering av sparebeløp, premie mv.

Samlet årlig innbetaling av innskudd, premie og vederlag for administrasjon av pensjonsavtalen, herunder vederlag for forvaltning av årets innskudd, kan for hver person ikke overstige 15 000 kroner.

Sparebeløpet skal rapporteres som innbetalt beløp med oppgitt "pensjonsavtaletype".

Den innbetalte premien skal rapporteres som innbetalt beløp med pensjonsavtaletype "pensjonsforsikringsavtale".

Premiefritak

Premiefritak skal ikke inntektsbeskattes og skal heller ikke rapporteres.

Retur av premie

Dersom det blir returnert premie for tidligere år, der det er gitt fradrag for premie, rapporteres dette som ”Retur av premie”. Inntekten skal begrenses til premie det tidligere er gitt fradrag for ved skattefastsettingen.

Utbetalinger

Alle utbetalinger fra individuelle pensjonsavtaler etter skatteloven (IPA) og individuelle pensjonsavtaler etter lov om individuell pensjonsordning (IPS) og engangsutbetalinger etter innskuddspensjonsloven skal rapporteres i a-meldingen.

Utbetalinger fra avtaler om skattefavorisert individuell sparing til pensjon skal rapporteres på formatet "individuelle pensjonsordninger", se ovenfor under "Avtale om skattefavorisert individuell sparing til pensjon".

Internasjonal rapportering – CRS/FATCA-opplysninger

Skattefavoriserte pensjonsordninger (jf. skatteloven § 6-45) er fritatt for rapportering, jf. skatteforvaltningsforskriften § 7-3-9 første ledd bokstav b.

Levering av tredjepartsopplysninger

Leveringssted og frist for innlevering av oppgaver

Tredjepartsopplysninger leveres på internett via Altinn ved å benytte skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg. Pass på at du har nødvendige utfyllings- og innsendingsrettigheter (se "Tredjepartsopplysninger via Altinn").

Tredjepartsopplysninger skal sendes via Altinn på internett til Skatteetaten innen 20. januar året etter inntektsåret.

Dersom opplysningspliktig får problemer med å overholde innleveringsfristen, skal Skatteetaten kontaktes via e-postadresse [email protected].

Vi gjør oppmerksom på at det ikke blir gitt utsettelse på innleveringsfristen (se "Ingen dispensasjonsadgang ved oppgaveplikt".

Tredjepartsopplysninger via Altinn

Oppgaver over individuelle pensjonsordninger skal sendes inn via Altinn.

Oppgaver sendes inn via Altinn-skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg

Når du åpner ”RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg”, velger du oppgavetype: ”Individuelle pensjonsordninger” som type tredjepartsopplysning i hovedskjema. Deretter går du til fanen: ”Oversikt – skjema og vedlegg”. Der kan du laste opp en XML-fil (se "Beskrivelse av filformatet") med oppgaver for individuelle pensjonsordninger og sende inn.

Tredjepartsopplysninger kan leveres via Altinn fra 2. januar året etter inntektsåret.

Unik identifikasjon av oppgave

En innlevert oppgave identifiseres unikt av inntektsår, opplysningspliktig, oppgaveeier og oppgavens avtalenummer.

Opplysningspliktig

 • Opplysningspliktig identifiseres ved organisasjonsnummer.

Oppgaveeier

 • Oppgaveeier identifiseres ved fødselsnummer eller D-nummer.

Avtalenummer

 • Oppgavens avtalenummer.

Korrigering av oppgaver

Ved korreksjon av en tidligere rapportert oppgave er kravet at den nye oppgaven har samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven. Grunnen til dette er at Skatteetatens systemer skal oppfatte dette som en korreksjon og ikke som en ny oppgave.

Se også "Unik identifikasjon av oppgavene"

Korrigere en oppgave

En tidligere innsendt oppgave korrigeres ved å sende inn en ny oppgave med de korrekte verdiene. Den nye oppgaven vil da erstatte den tidligere innsendte oppgaven.

Slette en oppgave med feil

Nullstilling av en tidligere innsendt oppgave gjøres ved å rapportere en oppgave med identiske identifikatorfelter som den oppgaven som skal slettes og der beløpsfeltene settes til 0.

Post- eller temahenvisning til skattemeldingen

Tredjepartsopplysningene brukes i produksjon av skattemeldingen. Skatteetaten lager nå en ny versjon av skattemeldingen, som mange skattepliktige vil få våren 2020. I den nye skattemeldingen vil dagens poster bli erstattet med såkalte temaer. Men fordi noen fortsatt vil motta dagens versjon av skattemeldingen, bør dere referere til både poster og temaer i årsoppgavene. 

Under er en oversikt over posthenvisninger for individuelle pensjonsordninger og hva de samme postene kan henvises til i den nye skattemeldingen:

Poster

Tema

Post 3.1.12 Retur av premie

Pensjon

Post 3.1.12 Utbetaling fra avtaler om individuell sparing til pensjon (alders-, barne- og etterlattepensjon og engangsbeløp til dødsboet fra ny ordning)

Pensjon

Post 4.5.1 Innestående på premiefond (IPA)

Pensjon

Post 3.3.5 Innbetaling til individuelle pensjonavtaler og avtaler om individuell sparing til pensjon – norsk og utenlandsk pensjonsordning

Pensjon

 

Beskrivelse av filformatet

Formatbeskrivelsen viser hvordan en XML-fil for rapportering av tredjepartsopplysninger for individuelle pensjonsordninger skal bygges opp. Dokumentene finner du ved å følge denne lenken:

Formater og tekniske spesifikasjoner – Individuelle pensjonsordninger

Formatbeskrivelsen skal benyttes av opplysningspliktige/innsendere som skal rapportere tredjepartsopplysninger via Altinn-skjemaet RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Årsoppgave til skattepliktig

I følge skatteforvaltningsforskriften § 7-12-1 første ledd skal den enkelte skattepliktige ha kopi av de opplysninger som sendes skattemyndighetene innen 15. februar året etter inntektsåret. Det skal alltid fremgå av årsoppgaven at opplysningene også er sendt skattemyndighetene.

Årsoppgaven kan utformes slik den opplysningspliktige finner det hensiktsmessig, men det er en forutsetning at den er identisk med hensyn til identifikasjon og oppgitte beløp.

I 2020 vil de fleste motta en ny og modernisert skattemelding, hvor temaene ikke lenger er sortert i poster. I rettledningen er posthenvisningene til skattemeldingen erstattet av tabeller som viser hvilke temaer de ulike tredjepartsopplysningene vil fremkomme under. Tredjeparter med plikt til å utlevere årsoppgaver bør derfor ha henvisninger til nytt og gammelt skattemeldingsformat i disse.

Årsoppgaven skal inneholde:

 • navn og fødselsnummer/organisasjonsnummer på skattepliktig
 • navn og organisasjonsnummer på den opplysningspliktige
 • oversikt over rapporterte opplysninger om skattepliktig
 • melding om at likelydende opplysninger er sendt Skatteetaten
 • post/temahenvisning til skattemeldingen

Kontaktinformasjon for leveransen

Ved innsending må det oppgis kontaktinformasjon for leveransen, dvs. navn og telefonnummer for kontaktperson for den spesifikke leveransen. Det bør i tillegg oppgis en e-postadresse og et mobilnummer hvor varsel (SMS) om meldinger (kvitteringer/feilmeldinger) kan sendes.

Tilbakemelding fra Skatteetaten

Alle som rapporterer tredjepartsopplysninger vil få en tilbakemelding i sin innboks i Altinn når Skatteetaten har behandlet oppgavene. Har du oppgitt mobilnummer eller e-post i innsendingen, vil du få varsel på SMS/e-post når tilbakemeldingen har kommet.

Det er viktig at opplysningspliktig kontrollerer tilbakemeldingen ved mottak, slik at eventuelle feil i de innleverte oppgavene kan rettes opp snarest mulig.

Dersom tilbakemeldingen ikke er mottatt innen et par dager, må du kontakte oss via e-post: [email protected]

Feil på innsendte leveranser

Leveranser som er avvist vil vises på tilbakemelding og feilliste. Avviste leveranser kan skyldes at det er for mange feil eller avvik på innsendte oppgaver, at oppgitt leveransetype på leveransen er feil eller mangler. Det er derfor viktig at opplysningspliktig setter seg inn i hvordan korreksjoner rapporteres. Ved usikkerhet ta kontakt for å avklare fremgangsmåte for å korrigere feil.

Annullering av leveranser

Dersom opplysningspliktig har behov for å annullere en leveranse, må Skatteetaten kontaktes.

Testing

For å avdekke mulige feil slik at selve rapporteringen blir mest mulig korrekt, anbefaler Skatteetaten at opplysningspliktig sender inn testoppgaver. Les mer om innsending av testoppgaver her.

Roller og rettigheter i Altinn

Når du skal sende inn tredjepartsopplysninger via Altinn, må du ha en Altinn-rolle på vegne av virksomheten du skal rapportere for:

For å fylle ut skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.

Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet, Utfyller/Innsender eller Regnskapsfører med signeringsrett.

Om selskapet er revisorpliktig kreves rollen Revisorrettighet eller Ansvarlig revisor.

Dersom du ikke har noen av disse rollene, må du få en annen person i virksomheten til å delegere den til deg. I Altinn kan man administrere roller og rettigheter ut over de delegeringer som allerede er gjennomført via Enhetsregisteret.

Ta kontakt med Altinn brukerstøtte dersom du har problemer med roller, rettigheter eller pålogging.

Innhenting av fødsels- og organisasjonsnummer

Dersom du som opplysningspliktig har behov for å innhente fødselsnummer eller D-nummer fra andre enn eier, må du sende en skriftlig og begrunnet søknad til skattekontoret. Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 4 opplysninger per uke.

Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene. Omfatter forespørselen mer enn 4 personer, skal den sendes til:

Skattetaten, Grålum
Postboks 1073, Valaskjold
1705 Sarpsborg

Organisasjonsnummer kan innhentes hos:

Brønnøysundregistrene
Enhetsregisteret
Postboks 900
8910 Brønnøysund

www.brreg.no

Skatteetaten vil minne om at registrering av opplysninger om eier kan utløse meldeplikt til Datatilsynet.

Tildeling av D-nummer

Tildeling av D-nummer er regulert i forskrift 14. juli 2017 nr. 1201 til folkeregisterloven. Det fremgår av forskriften hvem som fysisk kan tildeles et D-nummer og hvem som kan rekvirere D-nummer, se § 2-2-3 og § 2-2-4 første ledd.

Skattepliktige som ikke har/kan få fødselsnummer skal ha D-nummer, jf. forskriften § 2-2-3 bokstav a. De skattepliktige kan henvende seg til spesifikke skattekontor for tildeling av D-nummer. For mer informasjon om fremgangsmåten for å rekvirere D-nummer, se her.

Dersom ikke annet er bestemt, skal rekvisisjonen skje på særskilt melding - RF-1450B Rekvisisjon av D-nummer. Av bestemmelsen fremgår det også hvilke krav som stilles til legitimasjon, jf. forskriften § 2-2-4 annet ledd.