Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Rettledning for utfylling og innlevering av tredjepartsopplysninger for skadeforsikring

Tredjepartsopplysningene benyttes til produksjon av skattemeldingen. Revidert oktober 2019.

Innledning

Ved rapportering må skadeforsikringsselskapene forholde seg til oversikten "Kombinasjoner av forsikringstype og utbetalingstype", som viser gyldige kombinasjoner av forsikrings- og utbetalingstyper.

Opplysningsplikt for utbetalinger på skadeforsikring

Opplysningsplikt om utbetalinger på skadeforsikringer er regulert i skatteforvaltningsloven § 7-3 (1) e og skatteforvaltningsforskriften §§ 7-3-3 til 7-3-5. Opplysningsplikt om utbetalt skadeserstatning fra andre enn forsikringsselskaper er regulert i skatteforvaltningsloven § 7-5 (3) og skatteforvaltningsforskriften §§ 7-5-3 til 7-5-6. Ordningen brukes også for slike utbetalinger. Samt for erstatningsutbetaling fra offentlige myndigheter, jf. skatteforvaltningsloven § 10-5, jf. § 10-14.

Ved brudd på opplysningsplikten skal tvangsmulkt brukes av Skatteetaten for å få opplysningspliktige til å levere pliktige oppgaver som mangler, jf. skatteforvaltningsloven § 14-1.  (se overskriften "Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver").

Følgende skadeforsikringsselskaper og forsikringsutbetalinger er fritatt for rapportering:

 • garanti- og kredittforsikringsselskaper
 • reassuranseselskaper
 • skipskaskoforsikringer (tingskade)
 • P & I forsikringer
 • energiforsikringer

Dessuten kreves det ikke rapportering av:

 • utbetalinger til stat, kommune og fylkeskommune
 • direkte oppgjør mellom forsikringsselskapene

Utbetalinger til meglere, advokater mv. som bare mottar forsikringsbeløpet for videresendelse til den endelige mottaker (rapportering foretas i slike tilfeller på den egentlige mottakers navn og fødselsnummer). På den annen side skal det foretas rapportering av utbetalinger til personer eller selskaper som er uten noen form for tilknytning til Norge.

Ingen dispensasjonsadgang ved opplysningsplikt

Etter de lover og forskrifter som gjelder, har ikke Skatteetaten adgang til å gi den enkelte opplysningspliktig dispensasjon fra opplysningsplikten. Tredjepartsopplysninger som ikke er levert innen fristen kan som hovedregel ilegges tvangsmulkt.

Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver

Opplysningspliktige som ikke har levert oppgaver innen fristen, kan ilegges tvangsmulkt, jf. skatteforvaltningsloven § 14-1

En oppgave betraktes som ikke levert når den blant annet:

 • er helt uteblitt
 • er sendt eller levert til lokalt skattekontor
 • mangler 11-sifret fødselsnummer for personlige skattepliktige
 • mangler 9-sifret organisasjonsnummer
 • mangler fullt navn, adresse og landkode til personer som ikke er tildelt fødsels- eller organisasjonsnummer
 • er levert på en måte som ikke følger Skatteetatens bestemmelser

Vedtak om tvangsmulkt sendes ut noen dager etter ordinær frist med orientering om at mulkt vil løpe fra en bestemt fremtidig dato hvis oppgavene ikke blir levert. Tvangsmulkten utgjør 1 rettsgebyr pr. dag oppgavene uteblir og opp til 50 rettsgebyr..

Opplysningspliktig unngår tvangsmulkt ved å levere oppgavene innen den nye fristen som er gitt i vedtaket. Da starter ikke den varslede tvangsmulkten å løpe.

Oppdatering av kontaktopplysninger

Skatteetatens oppgavegiverregister henter opplysningspliktiges organisasjonsnavn og adresse automatisk fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Det er derfor viktig at disse opplysningene til enhver tid er oppdatert. Dette gjøres ved å fylle ut samordnet registermelding.

Skatteetaten sender ut informasjonsbrev og vedtak etc. til opplysningspliktige elektronisk i Altinn. Det er derfor svært viktig at den/de som skal motta varsel om nye meldinger på vegne av virksomheten, har registrert sin e-postadresse og mobilnummer for SMS i Altinn. Dette gjøres ved å fylle ut "Din kontaktinformasjon for virksomheten" og "Varslingsadresser for virksomheten" under virksomhetens "profil" i Altinn.

Eventuelle endringer i Skatteetatens oppgavegiverregister vedrørende kontaktinformasjon, dvs. navn og telefon-/mobilnummer og e-postadresse til kontaktperson i forbindelse med innsending av tredjepartsopplysninger, kvitteringer og feilmeldinger, må imidlertid meldes til oss via Altinn-skjema: RF-1312 Nye opplysninger til oppgavegiverregisteret – tredjepartsopplysninger.

Tredjepartsopplysningens innhold

Oppgavegivernummer

Oppgavegivernummeret vil være identisk med den opplysningspliktiges organisasjonsnummer i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Alle opplysningspliktige som rapporterer tredjepartsopplysninger til Skatteetaten blir registrert med et organisasjonsnummer i Skatteetatens oppgavegiverregister. Bruk alltid dette nummeret når du leverer tredjepartsopplysninger, også når du tar kontakt med Skatteetaten.

Skadenummer

Det er viktig at forsikringsselskapets skadenummer alltid blir oppgitt, og at nøyaktig samme skadenummer brukes ved en eventuell endringsoppgave. Skadenummeret vil kunne være til hjelp ved eventuell henvendelse til selskapet.

Dersom ikke skadenummer finnes, fordi det ikke har oppstått noen skade, må selskapets forsikringsnummer (polisenummer) oppgis. Dette kan være aktuelt ved rapportering av ”Retur av premie”. Dersom det gjelder retur av premie som omfatter flere forsikringsnummer, er det tilstrekkelig å rapportere ett av forsikringsnumrene.

Riktig identifisering av oppgaven

Bosatt/hjemmehørende i Norge:

Alle personer som er bosatt i Norge skal ha et elleve-sifret fødselsnummer eller D-nummer. D-nummer tildeles av Personregisteret, og er et identifikasjonsnummer på lik linje med fødselsnummer. Oppgaven skal inneholde enten fødselsnummer eller D-nummer.

For personlig skattepliktig som er eneinnehaver av virksomhet (enkeltmannsforetak) skal oppgaven enten inneholde innehaverens fødselsnummer eller virksomhetens ni-sifrede organisasjonsnummer, tildelt av Enhetsregisteret i Brønnøysund. Et av disse numrene må alltid benyttes.

Oppgaver for upersonlige skattepliktige (aksjeselskap og lignende) skal rapporteres med ni-sifret organisasjonsnummer.

Ikke bosatt/hjemmehørende i Norge:

Dersom skattepliktig har norsk fødselsnummer eller er tildelt et D-nummer skal alltid dette benyttes. Likeledes for upersonlige skattepliktige; dersom disse har et norsk organisasjonsnummer skal dette alltid benyttes. Dersom internasjonal identifikator f.eks. TIN er kjent, skal dette også oppgis.

Personlige skattepliktige som verken har norsk fødselsnummer eller har fått tildelt D-nummer, skal rapporteres på en av følgende måter:

 • Dersom fødselsdato er kjent, rapporteres denne, etterfulgt av fem nuller. Fullstendig navn og utenlandsk adresse skal rapporteres sammen med riktig landkode for bosted.
 • Ved ukjent fødselsdato, rapporteres elleve nuller. Fullstendig navn og utenlandsk adresse skal rapporteres sammen med riktig landkode for bosted.
 • Dersom internasjonal identifikator f.eks. TIN er kjent, skal dette også oppgis.

Upersonlige skattepliktige som ikke har norsk organisasjonsnummer rapporteres med ni nuller. Fullstendig navn og adresse skal rapporteres sammen med riktig landkode for bosted. Dersom internasjonal identifikator er kjent, skal dette også oppgis.

Oppgaver som rapporteres uten fullstendig fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer vil alltid være uidentifiserte, og de vil fremkomme på feillisten opplysningspliktig mottar sammen med leveransekvitteringen.

Norge er gjennom avtaler forpliktet til å utveksle opplysninger med andre lands skattemyndigheter. Selv om en oppgave er uidentifisert, kan den utveksles med annet land. Det er derfor viktig at det også for skattepliktige som ikke er bosatt i eller er hjemmehørende i Norge innhentes så fullstendige personopplysninger som mulig.

Hvilke typer forsikring oppgaven gjelder for

Oppgaven gjelder for to typer forsikringer:

 • personskade
 • tingskade

Med personskadeforsikring forstås all dekning som gjelder skade på person. Alle andre skadeforsikringer klassifiseres under tingskader. Dette medfører at forsikringstype kan variere innenfor ett og samme skadetilfelle. Retur av forsikringspremie kan enten tilhøre personskade eller tingskade, se "Kombinasjoner av forsikringstype og utbetalingstype".

Hvilke typer utbetaling oppgaven gjelder for

Oppgaven gjelder for følgende typer av utbetaling:

 • "Periodiske utbetalinger" Alle utbetalinger ved personskade som skal dekke lidt ervervstap frem til oppgjørstidspunktet, og for et fremtidig tidfestet tidsrom. Dessuten alle periodiske ytelser ved personskade (om dagpenger, se nedenfor).
 • "Renter av erstatning" Renter av alle utbetalinger
 • "Retur av premie" Retur av forsikringspremie
 • "Annen utbetaling" Andre utbetalinger

Type 'periodiske utbetalinger' gjelder skattepliktige utbetalinger ved personskade som lidt ervervstap frem til oppgjørstidspunktet, fremtidig ervervstap som gjelder et konkret avgrenset fremtidig tidsrom og alle periodiske ytelser. Periodiske ytelser vil som regel være erstatning for tap i fremtidig erverv, utmålt som terminvise beløp. Utbetaling som del av et utmålt engangsbeløp anses ikke som periodisk ytelse. Dagpenger som utbetales i henhold til privat syke- og ulykkesforsikring er skattepliktig dersom beløpsgrensen på kr 20 pr. dag overskrides.

Renter av erstatningen og retur av premie skal alltid skilles ut som egne utbetalingstyper (hhv. type 'renter av erstatning' og 'retur av premie').

Type 'annen utbetaling' ”Andre utbetalinger” defineres som alle andre utbetalingstyper enn de som er nevnt ovenfor, herunder terminutbetalinger av tingskade, for eksempel avsavnstap. Type 'annen utbetaling' omfatter videre for eksempel engangserstatning for fremtidig ervervstap ved personskader og forsørgertapserstatning ved dødsfall. Begge disse erstatningspostene er skattefrie.

Dersom utbetalingen omfatter flere utbetalingstyper, må det sendes oppgave (records) for hver type.

Når det i året bare er foretatt a-konto-utbetaling, skal beløpet rapporteres med den utbetalingstype som beløpet hører inn under. Om nødvendig skal beløpet splittes og spesifiseres, dersom det gjelder flere utbetalingstyper.

Dersom det i forbindelse med det endelige skatteoppgjøret viser seg at a-konto-utbetalingen som er foretatt tidligere år er fordelt og rapportert feil, må det sendes ny oppgave. Slik oppgave sendes i form av brev eller en blankett, direkte til skattekontoret i den kommunen mottaker av betalingen er bosatt.

Utbetalt beløp

For de to følgende punkter er det ingen nedre grense for beløp som skal rapporteres:

 • erstatning for personskade som skal dekke lidt ervervstap frem til oppgjørspunktet og for et tidfestet fremtidig tidsrom, samt periodiske ytelser ved personskade
 • renter på alle utbetalinger

Ved retur av forsikringspremie (ristornering) skal bare beløp som overstiger kr 25 000 per forsikringstaker rapporteres. Hele beløpet skal da rapporteres.

Ved alle andre utbetalinger i året skal bare beløp som overstiger kr 100 000 på en enkelt forsikring rapporteres. Hele beløpet skal da rapporteres. Ved rapporteringen er det samlet beløp, unntatt eventuell rentegodtgjørelse, som blir utbetalt til samme mottaker, for samme skadetilfelle, i samme kalenderår som skal legges til grunn.

Eksempel

Blir det utbetalt et beløp på kr 120 000 for reparasjon av bil til et bilverksted, og kr 20 000 for ødelagte klær og utstyr til forsikrede, skal det rapporteres kr 120 000 på bilverkstedet, og ikke noe på forsikrede.

Beløpet skal alltid rapporteres i norske kroner.

Som hovedregel legges til grunn at beløpet skal rapporteres på den som egentlig mottar beløpet. Som eksempler på egentlige mottakere kan, foruten den personlige forsikringstaker, nevnes:

 • bilforhandler
 • bilverksted
 • bilutleiefirma
 • faktoringselskap
 • panthaver

Ved privat skifte i dødsbo skal beløpet rapporteres på mottaker. Derimot betraktes ikke en megler eller en advokat, som skal bringe pengene videre til forsikrede, som mottaker. I slike tilfeller skal beløpet rapporteres på den utbetalingen egentlig tilkommer.

I tilfeller hvor utbetalingen skjer til en annen mottaker enn forsikringstaker, skal også navnet på forsikringstaker oppgis.

Eksempel 
Når en bank (panthaver) har tatt pant i bilen til en forsikringstaker, skal utbetalt beløp rapporteres på banken. I tillegg skal navnet på forsikringstaker oppgis.

Det er alle utbetalinger som er foretatt i kalenderåret som skal rapporteres.

Kombinasjoner av forsikringstype og utbetalingstype

Nedenfor følger en oversikt over hvilke forsikringstyper og utbetalingstyper som kan kombineres.

Kombinasjoner som kan eller ikke kan forekomme:

Forsikringstype

Utbetalingstype

Kan forekomme

Skattepliktig/skattefritt

personskade

<periodiskeUtbetalinger>

Ja

Skattepliktig, som hovedregel

personskade

 

<returAvPremie>

Ja

Kan være skattepliktig for næringsdrivende

personskade

 

<renterAvErstatning>

Ja

Skattepliktig

personskade

 

<annenUtbetaling>

Ja

Skattefritt

personskade

 

<dagpengerBarneforsikring>

Ja

Skattepliktig

tingskade

 

<periodiskeUtbetalinger>

Nei

 

tingskade

 

<returAvPremie>

Ja

Kan være skattepliktig for næringsdrivende

tingskade

 

<renterAvErstatning>

Ja

Skattepliktig

tingskade

 

<annenUtbetaling>

Ja

Kan være skattepliktig for næringsdrivende

tingskade

 

<dagpengerBarneforsikring>

Nei

 

 

Dagpenger fra barneforsikring

For å unngå at det ble beregnet personinntekt av dagpenger fra barneforsikring ble slik utbetaling rapportert som "personskade" – "renterAvErstatning" for inntektsåret 2018.

For inntektsåret 2019 skal imidlertid dagpenger rapporteres som "dagpengerBarneforsikring". 

Vi gjør oppmerksom på at sumDagpengerBarneforsikrig er et påkrevd felt i oppgaveoppsummeringen selv om dere ikke rapporterer denne utbetalingstypen, se Beskrivelse av filformatet.

Levering av tredjepartsopplysninger

Tredjepartsopplysninger via Altinn

Tredjepartsopplysninger over skadeforsikring sendes inn via Altinn, se www.altinn.no. Det er to måter å sende inn oppgaver på i Altinn:

1. RF-1322 Tredjepartsopplysninger - skadeforsikring

Manuelt utfyllingsskjema ment for opplysningspliktige som har få oppgaver å levere. På grunn av begrensninger i Altinn bør det ikke sendes inn flere enn ca. 50 oppgaver av gangen.

2. RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg

I dette skjemaet kan du laste opp en eller flere XML-filer med tredjepartsopplysninger og sende inn (se "Beskrivelse av filformatet").

Tredjepartsopplysninger kan leveres via Altinn fra 2. januar året etter inntektsåret.

Unik identifikasjon av oppgave

En innlevert oppgave identifiseres unikt av inntektsår, opplysningspliktig, oppgaveeier og skadenummer som beskrevet under:

Opplysningspliktig (Forsikringsselskapet)

 • opplysningspliktig identifiseres ved organisasjonsnummer

Oppgaveeier (Den som mottar utbetalingen)

 • oppgaveeier identifiseres ved fødselsnummer, d-nummer eller organisasjonsnummer

Internasjonal identifikator

 • internasjonale oppgaveeiere identifiseres med TIN-nummer

Skadenummer

 • forsikringsselskapets skadenummer, evt. selskapets forsikringsnummer (polisenummer).

Korrigering av oppgaver

Ved korreksjon av en tidligere rapportert oppgave er kravet at den nye oppgaven har samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven. Grunnen til dette er at Skatteetatens systemer skal oppfatte dette som en korreksjon og ikke som en ny oppgave.

Se "Unik identifikasjon av oppgave".

Korrigere en oppgave

En tidligere innsendt oppgave korrigeres ved å sende inn en ny oppgave med de korrekte verdiene. Den nye oppgaven vil da erstatte den tidligere innsendte oppgaven.

Korrigere en oppgave med feil i identifikator

Dersom det er feil i et eller flere av identifikatorfeltene i en tidligere innsendt oppgave, må denne oppgaven eksplisitt slettes. Det vil si at det  skal sendes inn en nullet oppgave for å slette den oppgaven som var feil, og en ny oppgave med korrekte verdier. Den nullede oppgaven må ha de samme identifikatorfeltene som oppgaven med feil identifikator. Se neste kapittel.

Slette en oppgave med feil

Sletting ("nullstilling") av en tidligere innsendt oppgave gjøres ved å rapportere en oppgave med identiske identifikatorfelter som den oppgaven som skal slettes og der beløpsfeltene settes til 0.

Post- eller temahenvisning

Tredjepartsopplysningene brukes i produksjon av skattemeldingen. Skatteetaten lager nå en ny versjon av skattemeldingen, som mange skattepliktige vil få våren 2020. I den nye skattemeldingen vil dagens poster bli erstattet med temaer. Men fordi noen fortsatt vil motta dagens versjon av skattemeldingen, bør dere referere til både poster og temaer i årsoppgavene. 

Under er en oversikt over posthenvisninger for skadeforsikring og hva de samme postene kan henvise til i den nye skattemeldingen:

Poster

Tema

Post 2.1.1 Utbetalt skadeforsikring

Bank, lån og forsikring

Post 3.1.2 Renter av skadeforsikring

Bank, lån og forsikring

 

Beskrivelse av filformatet

Formatbeskrivelsen viser hvordan en XML-fil for rapportering av tredjepartsopplysninger for skadeforsikring skal bygges opp. Dokumentene finner du ved å følge denne lenken:

Formater og tekniske spesifikasjoner – Skadeforsikring

Formatbeskrivelsen skal benyttes av opplysningspliktige/innsendere som skal rapportere tredjepartsopplysninger via Altinn-skjemaet RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Årsoppgave til skattepliktig

I følge skatteforvaltningsforskriften § 7-12-1 første ledd skal den enkelte skattepliktige ha kopi av de opplysninger som sendes skattemyndighetene innen 15. februar året etter inntektsåret. Det skal alltid fremgå av årsoppgaven at opplysningene også er sendt skattemyndighetene.

Årsoppgaven kan utformes slik den opplysningspliktige finner det hensiktsmessig, men det er en forutsetning at den er identisk med hensyn til identifikasjon og oppgitte beløp.

I 2020 vil de fleste motta en ny og modernisert skattemelding, hvor temaene ikke lenger er sortert i poster. I rettledningen er posthenvisningene til skattemeldingen erstattet av tabeller som viser hvilke temaer de ulike tredjepartsopplysningene vil fremkomme under. Tredjeparter med plikt til å utlevere årsoppgaver bør derfor ha henvisninger til nytt og gammelt skattemeldingsformat i disse.

Årsoppgaven skal inneholde:

 • navn og fødselsnummer/organisasjonsnummer på skattepliktig
 • navn og organisasjonsnummer på den opplysningspliktige
 • oversikt over rapporterte opplysninger om skattepliktig
 • melding om at likelydende opplysninger er sendt Skatteetaten
 • post/temahenvisning til skattemeldingen

Kontaktinformasjon for leveransen

Ved innsending må det oppgis kontaktinformasjon for leveransen, dvs. navn og telefonnummer for kontaktperson for den spesifikke leveransen. Det bør i tillegg oppgis en e-postadresse og et mobilnummer hvor varsel (SMS) om meldinger (kvitteringer/feilmeldinger) kan sendes.

Tilbakemelding fra Skatteetaten

Alle som rapporterer tredjepartsopplysninger vil få en tilbakemelding i sin innboks i Altinn når Skatteetaten har behandlet oppgavene. Har du oppgitt mobilnummer eller e-post i innsendingen, vil du få varsel på SMS/e-post når tilbakemeldingen har kommet.

Det er viktig at opplysningspliktig kontrollerer tilbakemeldingen ved mottak, slik at eventuelle feil i de innleverte oppgavene kan rettes opp snarest mulig.

Dersom tilbakemeldingen ikke er mottatt innen et par dager, må du kontakte oss via e-post: [email protected]

Feil på innsendte leveranser

Leveranser som er avvist vil vises på tilbakemelding og feilliste. Avviste leveranser kan skyldes at det er for mange feil eller avvik på innsendte oppgaver, at oppgitt leveransetype på leveransen er feil eller mangler. Det er derfor viktig at opplysningspliktig setter seg inn i hvordan korreksjoner rapporteres. Ved usikkerhet ta kontakt for å avklare fremgangsmåte for å korrigere feil.

Annullering av leveranser

Dersom opplysningspliktig har behov for å annullere en leveranse, må Skatteetaten kontaktes.

Testing

For å avdekke mulige feil slik at selve rapporteringen blir mest mulig korrekt, anbefaler Skatteetaten at opplysningspliktig sender inn testoppgaver. Les mer om innsending av testoppgaver her.

Roller og rettigheter i Altinn

Når du skal sende inn tredjepartsopplysninger via Altinn, må du ha en Altinn-rolle på vegne av virksomheten du skal rapportere for:

For å fylle ut skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.

Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet, Utfyller/Innsender eller Regnskapsfører med signeringsrett.

Om selskapet er revisorpliktig kreves rollen Revisorrettighet eller Ansvarlig revisor.

Dersom du ikke har noen av disse rollene, må du få en annen person i virksomheten til å delegere den til deg. I Altinn kan man administrere roller og rettigheter ut over de delegeringer som allerede er gjennomført via Enhetsregisteret.

Ta kontakt med Altinn brukerstøtte dersom du har problemer med roller, rettigheter eller pålogging.

Innhenting av fødsels- og organisasjonsnummer

Dersom du som opplysningspliktig har behov for å innhente fødselsnummer eller D-nummer fra andre enn eier, må du sende en skriftlig og begrunnet søknad til skattekontoret. Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 4 opplysninger per uke.

Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene. Omfatter forespørselen mer enn 4 personer, skal den sendes til:

Skattetaten, Grålum
Postboks 1073, Valaskjold
1705 Sarpsborg

Organisasjonsnummer kan innhentes hos:

Brønnøysundregistrene
Enhetsregisteret
Postboks 900
8910 Brønnøysund

www.brreg.no

Skatteetaten vil minne om at registrering av opplysninger om eier kan utløse meldeplikt til Datatilsynet.

Tildeling av D-nummer

Tildeling av D-nummer er regulert i forskrift 14. juli 2017 nr. 1201 til folkeregisterloven. Det fremgår av forskriften hvem som fysisk kan tildeles et D-nummer og hvem som kan rekvirere D-nummer, se § 2-2-3 og § 2-2-4 første ledd.

Skattepliktige som ikke har/kan få fødselsnummer skal ha D-nummer, jf. forskriften § 2-2-3 bokstav a. De skattepliktige kan henvende seg til spesifikke skattekontor for tildeling av D-nummer. For mer informasjon om fremgangsmåten for å rekvirere D-nummer, se her.

Dersom ikke annet er bestemt, skal rekvisisjonen skje på særskilt melding - RF-1450B Rekvisisjon av D-nummer. Av bestemmelsen fremgår det også hvilke krav som stilles til legitimasjon, jf. forskriften § 2-2-4 annet ledd.