Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Søknad om tilbakebetaling av engangsavgift ved eksport av kjøretøy

Du kan få refundert deler av engangsavgiften når du eksporterer et kjøretøy ut av Norge.

Logg inn og lever RF-1336:

Søk om tilbakebetaling

Hvor mye får jeg igjen?

Når bilen blir registrert første gang i Norge, betales en engangsavgift. Hvis du eksporterer bilen til utlandet, kan du få refundert deler av engangsavgiften. Dette beløpet tilsvarer engangsavgiften på tidspunktet kjøretøyet eksporteres til utlandet.

Refusjonen av engangsavgiften reduseres prosentvis etter hvor gammel bilen er. Dette kalles bruksfradrag. Det finnes to metoder for å beregne bruksfradraget og du velger selv hvilken du vil bruke.

Ønsker du å søke om alternativ beregning må dette gjøres samtidig som du søker om refusjon. Valget av alternativ beregning er bindende og kan ikke gjøres om. Ved valg av alternativ beregning av bruksfradrag, må kilometerstand på utførselstidspunktet dokumenteres. Kilometerstand påføres ved attestering av utførselsdeklarasjonen.

Det er eier av kjøretøyet på tidspunktet bilen tas ut av landet, som er berettiget refusjon.

Regn ut hvor mye du kan få igjen i kalkulator for refusjon av engangsavgift.

For å bruke refusjonsordningen er det flere vilkår og begrensninger:

  • Kjøretøyet må være førstegangsregistrert i Norge 26. juni 2014 eller senere
  • Gjelder kun kjøretøy som er nyere enn 10 år.
  • Eksport av kjøretøyet må som hovedregel dokumenteres med attestert utførselsdeklarasjon.
  • Kjøretøyet må ha gyldig EU-kontroll og det må ikke foreligge noen begjæringer om avskilting grunnet skyldig avgift eller tekniske mangler.
  • Kjøretøyet må være avregistrert i Norge før refusjonsbeløpet kan utbetales.
  • Refusjonsbeløpet kan ikke overstige den avgiften som ble innbetalt for kjøretøyet ved første gangs registrering.
  • Refusjonsbeløp under en minimumsgrense på 7 500 kroner utbetales ikke.
  • All nødvendig dokumentasjon slik at søknaden kan ferdigbehandles må være mottatt av Skatteetaten senest ett år etter at kjøretøyet er eksportert.

Skal du eksportere et kjøretøy fra Norge, og har til hensikt å søke om refusjon av engangsavgiften, må du alltid deklarere utførselen for Tolletaten.

Dersom kjøretøyet blir tatt ut av landet uten at utførselen er dokumentert gjennom slik deklarering, kan det ikke søkes om refusjon i ettertid.

Skal du deklarere kjøretøyet selv, må du kontakte ditt nærmeste tollkontor. De vil kunne gi nødvendig informasjon om deklarering av utførselen. Les mer om deklarering ved eksport hos Tolletaten

Attestering av utførselsdeklarasjon utføres av Tollvesenet eller av godkjent speditør. Utførselsdeklarasjonen skal da stemples og signeres i rubrikk B.

Har du bygget om et kjøretøy og fått endret avgiftsgruppe, får du beregnet refusjonsbeløpet i den avgiftsgruppen du har endret det til.

For kjøretøy med fritak/lettelser i engangsavgiften skal refusjonsbeløpet tilsvare det avgiften ville blitt ved første gangs registrering av et tilsvarende kjøretøy med de samme lettelser i engangsavgiften. 

Det stilles ikke krav om at kjøretøyet må avregistreres i Norge før det eksporteres. Dette fordi det skal være mulig å kjøre bilen til bestemmelsesstedet i utlandet uten å skaffe nye skilter (kjennemerker).

Husk likevel å avregistrere bilen så tidlig som mulig. Du skal betale trafikkforsikringsavgift så lenge du har ansvarsforsikring på ditt kjøretøy og du plikter å ha ansvarsforsikring så lenge du har skilter på kjøretøyet.