Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Merverdiavgift - salg av varer eller tjenester i forhold til delingsøkonomi

Den som driver med salg av varer eller tjenester i et visst omfang, skal beregne og betale merverdiavgift av salget.

Dette gjelder også innenfor delingsøkonomien, der privatpersoner driver med salg av tjenester, eksempelvis utleie av eiendeler (men se nedenfor om utleie av bolig).

For at merverdiavgift skal bli en aktuell problemstilling må virksomheten ha et slikt omfang at den kan kalles næringsvirksomhet. Kravet til næringsvirksomhet innebærer at aktiviteten må ha en viss varighet og et visst omfang, være egnet til å gi økonomisk overskudd i overskuelig framtid og drives for eierens egen regning og risiko.

Vurderingen har likhetstrekk med næringsvurderingen på skatteområdet, og den informasjon som er gitt for skatt, eksempelvis grensen mellom hobby og virksomhet, kan i utgangspunktet legges til grunn for vurderingen i forhold til merverdiavgift. Grensedragningen kan i enkelte tilfeller  være vanskelig å vurdere. Om du er usikker kan du kontakte oss. Du kan også lese mer om "Slik fungerer mva".

På et punkt skiller vurderingen for merverdiavgift seg fra skatt:

For merverdiavgift er det et krav om at omsetningen må ha oversteget 50 000 kroner iløpet av en periode på 12 måneder før plikten til registrering inntrer. For mer informasjon om hvordan denne grensen skal beregnes, se Registrering i merverdiavgiftsregisteret.

Utleie av bolig

Utleie av bolig (hus, leilighet, enkeltrom) anses som utleie av fast eiendom, og dette er en utleietjeneste som er unntatt fra plikten til å beregne og betale merverdiavgift.

Dette betyr at du kan leie ut bolig uten å tenke på plikten til å betale merverdiavgift, selv om du tjener mer enn 50 000 kroner iløpet av en 12-måneders periode.

Fra dette utgangspunktet gjelder et viktig unntak:

Hvis utleien har et omfang og er av en slik karakter at den ligner på hotellvirksomhet, eller gjelder utleie av fritidseiendom (hytter og ferieleiligheter), er det likevel plikt til å beregne merverdiavgift. Denne vurderingen kan være vanskelig, og vi anbefaler at du kontakter oss for mer informasjon.