OTP - Obligatorisk tenestepensjon - for deg som er tilsett

OTP (Obligatorisk tenestepensjon) er ei pensjonsordning som er betalt av arbeidsgivaren din. Arbeidsgivaren din pliktar å spare eit beløp tilsvarande minst to prosent av lønna di. Dei fleste arbeidsgivarar må opprette ei pensjonsordning for sine tilsette.

Du kan sjekke om du er med i pensjonsordninga hos Norsk Pensjon.

Rett til OTP når

Arbeidsgivaren din skal melde deg inn i pensjonsordninga til bedrifta frå første arbeidsdag.

For meir informasjon om du har rett til å vera medlem av pensjonsavtalen til bedrifta, kontakt pensjonsinnretningen arbeidsgivaren din har avtale med, eller Finanstilsynet.

Arbeidsgivaren din betaler eit beløp som utgjer minimum to prosent av lønna di til pensjonsordninga. Arbeidsgivaren kan velje ein høgare prosent, eller sats, innanfor rammene i pensjonslovene.

Pensjonsinnretninga reknar ut innskotet ut frå lønna arbeidsgivaren din har rapportert inn.

Ønskjer du meir informasjon om innhaldet i pensjonsavtalen, kontakt arbeidsgivaren din eller pensjonsinnretninga som arbeidsgivaren har avtale med.

Krav til arbeidsgivar

Arbeidsgivaren din har plikt til å ha pensjonsordning når minst eitt av desse vilkåra er oppfylt:

  • Føretaket har minst to tilsette som begge har arbeidstid og lønn som utgjer 75 prosent eller meir av ei full stilling.
  • Føretaket har minst ein tilsett utan eigarinteresser i føretaket og med arbeidstid og lønn som utgjer 75 prosent eller meir av full stilling.
  • Føretaket har tilsette, som kvar har arbeidstid og lønn som utgjer 20 prosent eller meir av full stilling, og som til saman utfører arbeid som svarar til minst to årsverk.

Logg inn i Mine inntekter og arbeidsforhold for å sjå kva pensjonsinnretning arbeidsgivaren din har oppgitt at dei har avtale om pensjonsordning med.

Dersom du meiner arbeidsgivaren din har plikt til å opprette pensjonsordning og ikkje har gjort det, kan du tipse Skatteetaten om dette.

Dersom arbeidsgivar ikkje har oppretta pensjonsordning

Dersom du meiner arbeidsgivaren din har plikt til å opprette pensjonsordning og ikkje har gjort det, kan du tipse Skatteetaten om dette. Du kan vere anonym.

Skatteetaten kan:

  • Avgjere om arbeidsgivaren din må ha ei pensjonsordning.
  • Påleggje arbeidsgivaren din å opprette pensjonsordning for sine tilsette. Pålegget kan berre gjelde framover i tid. Dersom arbeidsgivaren din ikkje har spart pensjon for deg tilbake i tid, er dette eit privatrettsleg krav mellom deg og arbeidsgivaren din. Dette er noko du sjølv må følgja opp med arbeidsgivaren din.

Arbeidsgivarar som ikkje oppfyller pliktene sine etter lov om obligatorisk tjenestepensjon når det gjeld å opprette eller betale innskott til tenestepensjon for sine tilsette, kan straffast med bøter eller fengsel i inntil 2 år.

Arbeidsgivaren din kan velje å opprette ei innskots-, føretaks- eller tenestepensjonsordning.

Innskotspensjon er den vanlegaste pensjonsordninga. Arbeidsgivaren din pliktar å informere deg om kva pensjonsordning du er innmeld i.

Kontakt arbeidsgivaren din eller den pensjonsinnretninga som arbeidsgivaren din har avtale med (det kan vere ein bank, livsforsikringsselskap, pensjonskasse, innskotspensjonsføretak eller forvaltningsselskap for verdipapirfond), om du ønskjer meir informasjon.

Dersom du jobbar i ei privat bedrift og har innskotspensjon, har du ein eigen pensjonskonto.

På pensjonskontoen din er pensjon frå noverande og tidlegare arbeidsforhold samla på ein konto. Dette gir deg god oversikt over pensjonssparinga frå arbeidsgivarane dine. 

Pensjonskontoen din blir oppretta hos den leverandøren arbeidsgivaren din har valt. Du kan sjølv velje å flytte pensjonskontoen til ein annan leverandør.

Du må vere definert som arbeidstakar for å bli med i pensjonsordninga. Sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar er i utgangspunktet ikkje definert som arbeidstakarar.

Utanlandsk selskap eller NUF

Dersom arbeidsgivaren din er eit utanlandsk selskap eller NUF (norsk avdeling av utanlandsk selskap), kan han ha fått fritak frå å opprette pensjonsordning i Noreg.

Dette gjeld om arbeidsgivaren din har ei utanlandsk pensjonsordning som er like god eller betre enn krava for ei norsk pensjonsordning.