Kjeldeskatt på pensjonar og uføreytingar

Pensjonar og uføreytingar som blir utbetalte frå Noreg til personar som ikkje er skattemessig busette i Noreg, er skattepliktige i Noreg.

Dette inneber at du er skattepliktig for norsk pensjonar og norske uføreytingar, sjølv om du er skattemessig emigrert frå Noreg, eller aldri har vore skattemessig busett i Noreg. Den som utbetaler pensjonen eller uføreytinga, skal trekkje 15 prosent skatt av brutto pensjon eller uføreyting. 

Kjeldeskatten på pensjonar og uføreytingar gjeld for

 • pensjon frå folketrygda
 • offentlege tenestepensjonar
 • private tenestepensjonar
 • andre private pensjonar
 • uføretrygd frå folketrygda
 • uføreytingar frå andre ordningar

Den som betalar ut pensjonen/uføreytinga, skal trekkje 15 prosent skatt av brutto pensjon/uføreytingar.

Unntak frå skatteplikta

Du skal ikkje betale skatt av pensjonar og uføreytingar når

 • ytinga er barnepensjon til barn under 17 år
 • ytinga er krigspensjon
 • du ikkje har tent opp pensjonspoeng i den norske folketrygda og berre mottar private pensjonar eller uføreytingar 

Rett til lågare sats

Du kan ha krav på heilt eller delvis skattefritak

Skattekort 

Når du byrjar å motta pensjon, kan du kontakte Skatteetaten for å avklare kva type skattekort du bør ha. Viss du ikkje kan kontakte oss elektronisk, kan du sende eit brev til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
NO – 0134 OSLO

Hugs å gi opp fødselsnummer eller d-nummer når du kontaktar Skatteetaten. 

Alderspensjon – krigspensjon – fritak etter skatteavtale

 • Får du berre krigspensjon, kan du søkje om frikort
 • Dersom du får alderspensjon i tillegg til krigspensjon, kan du søkje om eit skattekort med lågare trekk enn 15 prosent.  
 • Søkjer du om delvis eller fullt fritak etter ein skatteavtale, må du sende inn ei godkjend stadfesting frå rette myndighet i bustadlandet ditt på at du er busett der.

Skattemelding 

Viss du har fått eit skattekort med lågare trekk enn 15 prosent, må du sjekke skattemeldinga di.

Dersom du er busett i eit EØS-land og inntekta di i bustadlandet er for låg til at du får utnytta retten til personlege frådrag der, kan du søkje om utvida frådrag når du leverer skattemeldinga di.

Unngå å bli skattlagt dobbelt 

Dersom pensjonen eller uføreytinga er skattepliktig både i Noreg og i det landet der du er busett, er det bustadlandet som skal sørgje for at du ikkje blir skattlagt dobbelt. Skatteoppgjeret viser kor mykje skatt du har betalt i Noreg. Du kan bruke skatteoppgjeret som dokumentasjon overfor skattestyresmaktene i bustadlandet ditt.