Slik blir formueverdien av eigen bustad (primærbustad) rekna ut

Skatteetaten reknar ut ein bustadverdi (utrekna marknadsverdi for bustad) basert på statistiske opplysningar frå SSB om omsette bustader. Geografisk plassering, areal, byggjeår og type bustad blir teke omsyn til i utrekninga.

Bustadverdien er lik arealet til bustaden multiplisert med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsette bustader.

Utrekninga byggjer på opplysningar om geografisk plassering, areal, alder og type bustad.

Formuesverdien er ein gitt prosentdel av denne bustadverdien. Formuesverdien av primærbustader blir sett til 25 prosent av bustadverdien (90 prosent for sekundærbustader).

Opplysningar om areal, byggjeår og type bustad vil normalt sett gå fram av skattemeldinga. 

Du må likevel sjekke at opplysningane som er fylte ut om eigedommen din i skattemeldinga er korrekte. Viss du finn opplysningar som er feil eller ufullstendige, må du korrigere desse i skattemeldinga.

Dersom du ønskjer ein attest på allereie innmelde verdiar, kan du logge inn og bestille ein attest for formuesverdi av eigedom. Denne viser den samla formuesverdien for heile eigedommen.

Du kan sjølv rekne ut formuesverdien ved hjelp av bustadkalkulatoren.