Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kronikk

Kan vi beskytte oss bedre mot ID-tyveri?

  • Publisert:

Flere enn 100.000 nordmenn utsettes årlig for identitetstyveri. Kan vi leve med at det er så enkelt å utnytte andres identitet i Norge? Hvordan kan myndighetene i samarbeid sikre at alle med et norsk identitetsnummer ikke utsettes for ID-tyveri?

Av skattedirektør Hans Christian Holte (På trykk i flere aviser, blant annet Oppland Arbeiderblad 14. august 2018)

Skatteetaten og Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) gjør årlig en undersøkelse for å kartlegge omfanget av identitetstyveri i Norge. Den siste undersøkelsen viser at mer enn 100.000 som er bosatt i Norge mener seg utsatt for ID-tyveri, definert som identitetskrenkelse gjennom forsettlig bruk av stjålet eller fiktiv identitet.

Enhver bør ha rett til å beskytte sin egen identitet mot misbruk. Vi ser allikevel at det stadig dukker opp personer som skaffer seg rettigheter i Norge på falskt grunnlag ved å benytte identiteten til EU-borgere eller norske borgere.

Imposter – en som utgir seg for å være en annen

Ett eksempel: En EU-borger skaffer seg arbeid, midlertidig personnummer (d-nummer) og rett til sosiale ytelser i Norge. Året etter kommer en tredjelandsborger (statsborger utenfor EU/EØS-området) til Norge og settes i arbeid av en arbeidsgiver som har sikret seg tilgang til identiteten til den ekte EU-borgeren. Dermed er veien kort til skattekort og det som tilsynelatende er et lovlig arbeidsopphold i Norge.

EØS-avtalen og Schengen-samarbeidet gjør tilgangen til det norske arbeidsmarkedet og rett til ytelser betraktelig enklere, og ID-dokumenter fra EØS-land (både ekte og uekte) er derfor i større grad utsatt for misbruk.

Den ekte eieren av identiteten kommer tilbake til Norge og blir avvist, enten fordi en annen allerede har fått d-nummer på denne identiteten, eller blir avvist som svindler fordi den som brukte ID'en for å skaffe seg rettigheter har blitt avslørt og dermed blitt flagget i folkeregistret som falsk.

Imposteren kan under sitt opphold i Norge jobbe, enten lovlig eller svart. Jobber vedkommende lovlig opparbeides det velferdsgoder til den som er identitetens rette eier, blant annet i NAV. Hvis vedkommende ender opp som bakmann i et kriminelt nettverk, enten innenfor a-krim eller annen organisert kriminalitet, reduseres risikoen for at han eller hun blir tatt, fordi det er enkelt å skifte identitet.

Løser nye ID-kort problemet?

Jeg mener det er svært alvorlig at det fremdeles ikke finnes et godt nok system for å sikre at én person kun har én identitet i Norge. Vi har pass med innebygd biometri. Det betyr at det er relativt enkelt å bekrefte om en person som identifiserer seg ved hjelp av dette passet er rette vedkommende. Men for utenlandske statsborgere er det ingen krav til ID-dokumenter med biometri når vi tildeler fødsels- eller d-nummer. Det gjør det alt for enkelt å misbruke andres identitet.

Det jobbes nå med å innføre nasjonale ID-kort som skal supplere passene som godkjent ID-dokumentasjon. Skatteetaten mener det er nødvendig at alle som skal oppholde seg her i landet og derfor har fått et norsk ID-nummer tildelt av Folkeregistret også skal få et nasjonalt ID-kort, med tilknyttet biometri, enten i form av fingeravtrykk, eller høyoppløselige bilder. For å unngå at noen skaffer seg flere identiteter enn én eller at flere personer kan benytte seg av én identitet, må det være mulig å søke på tvers i et nasjonalt biometriregister, administrert av justissektoren.

Noe bør gjøres – og det haster

I vår årlige spørreundersøkelse sier 79 prosent av de spurte at de er positive til bruk av biometri for å sikre egen identitet. Dette tyder på at det ikke er stor motstand i befolkningen mot en sikrere ID-forvaltning.

En alternativ løsning til å inkludere alle når nasjonale ID-kort skal utstedes, er at det lages egne ID-bevis som dokumenterer ID-nummeret for andre enn de med rett til pass eller nasjonalt ID-kort.

Men det haster. Vi skylder de som utsettes for ID-tyverier å gjøre noe som stopper svindel med andres identiteter og vi skylder et seriøst arbeidsliv at vi vet hvem som er på arbeidsplassene.