Viktig informasjon

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kompensasjon av merverdiavgift

Siste publiserte om Kompensasjon av merverdiavgift

 1. Merverdiavgiftskompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 4 – Veiledning om økonomisk aktivitet og svømmeanlegg

 2. Merverdiavgiftskompensasjonsloven – dokumentasjonskrav for private virksomheter

 3. Merverdiavgiftskompensasjonsloven § 4 andre ledd nr 4 - skolekantiner

 4. Spørsmål om borettslags rett til kompensasjon

 5. Kompensasjon og kommunalt samarbeid

 6. Klageavgjørelse - fond for forvaltning av gevinst

 7. Klageavgjørelse - spørsmål om rett til kompensasjon på merverdiavgift på utgifter (revisjon mv.) pådratt i tid etter at virksomheten mistet sin godkjenning som friskole

 8. Spørsmål om rett til kompensasjon for rehabilitering av verneverdig bygg brukt til asylmottak av kommunen

 9. Klageavgjørelse - tilbakeføring av merverdiavgiftskompensasjon

 10. Klageavgjørelse - tilbakeføring av merverdiavgiftskompensasjon

 11. Kompensasjonsloven 4 - flyktningeboliger

 12. Klageavgjørelse - spørsmål om hvor sent en kommunes utgifter kan periodiseres

 13. Klageavgjørelse - lovpålagte helse- og omsorgstjenester

 14. Spørsmål om en privat virksomhets rett til kompensasjon ved salg av omsorgsboliger til kommunen og subsidiært kommunens justeringsrett

 15. Fellesskriv kompensasjon av mva kommuner

 16. Kompensasjon for merverdiavgift - dokumentasjonskrav i forbindelse med kommunesammenslåing

 17. Krav om tilbakebetaling av for mye fakturert og innbetalt merverdiavgift

 18. NAV-kontor - spørsmål om merverdiavgiftskompensasjon på kommunens andel av driftsutgifter

 19. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - undervisning

 20. Merverdiavgiftskompensasjonsloven § 2 annet ledd - borettslag og eierseksjonssameier

 21. Merverdiavgiftskompensasjons-loven - Forståelsen av lovens konkurransebegrensningsregel

 22. Kompensasjon av merverdiavgift - driftskostnader i borettslag

 23. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - dokumentasjon av krav

 24. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - dokumentasjon av krav

 25. Kompensasjon for merverdiavgift – revisorattest

 26. Kompensasjon for merverdiavgift - vederlag for sikkerhetstiltak og terrorberedskap i norske havner (ISPS-vederlag)

 27. Kompensasjonsloven § 2 bokstav c - døgnovernatting

 28. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - omsorgsbolig kombinert med hjemmebaserte tjenester

 29. Kompensasjon for merverdiavgift - havneavgifter

 30. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - HMS-senter

 31. Kompensasjonsloven § 14 - klage over korreksjon av kompensasjonsoppgave

 32. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - kompensasjon for tjenester etter barnevernloven § 4-4 annet ledd – praksisendring

 33. Kompensasjonsloven §§ 10 og 6 fjerde ledd – foreldelse av krav om justering

 34. Kompensasjonsloven §§ 10 tredje ledd og 6 fjerde ledd - foreldelse av kompensasjonskrav – Skattedirektoratets fellesskriv av 15. oktober 2015

 35. Kompensasjonsloven § 4 første ledd og annet ledd nr 3 og 4 - forholdsmessig rett til kompensasjon - Skattedirektoratets fellesskriv av 21. mai 2015

 36. Merverdiavgiftsloven § 3-2 og kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav a og § 4 annet ledd nr 4 - vaksinasjoner og smittevernråd knyttet til utenlandsreiser

 37. KMVA 8169

 38. Idrettsanlegg og kompensasjon

 39. Kompensasjon av merverdiavgift

 40. Boliger særskilt tilrettelagt for helseformål eller sosiale formål

 41. Korrigering av uriktig utbetalt merverdiavgiftskompensasjon

 42. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Spørsmål om rett til kompensasjon - Opplæringskontoret NN

 43. Merverdiavgiftskompensasjon og folkehøgskoler – Skattedirektoratets brev til Finansdepartementet 30. april 2008

 44. Merverdiavgiftskompensasjons-ordningen for kommuner – kontroll av kompensasjonsoppgaver – Finansdepartementets brev til Den norske revisorforeningen 8. mars 2012

 45. Foreldelse av kompensasjonskrav - endring av retningslinjer

 46. Foreldelse av kompensasjonskrav - endring av retningslinjer - fellesskriv

 47. Kompensasjonsloven § 4 tredje ledd, jf kompensasjonsforskriften § 7 - boliger særskilt tilrettelagt for helseformål eller sosiale formål

 48. Kompensasjon for merverdiavgift

 49. Kompensasjon av merverdiavgift - omklassifisering av riksvegnett

 50. Kompensasjon av merverdiavgift - omklassifisering av riksvegnett

 51. Kompensasjon for merverdiavgift ved en kommunes salg av tomt på avfallsdeponi

 52. Kompensasjonsloven §§ 4 og 16 - Miljøopprensning i NN havn

 53. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav d – barnehager og familiebarnehager

 54. Kompensasjon for merverdiavgift - krisesenter og lov om kommunale krisesentertilbud

 55. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav a og b – forurensningsaksjoner

 56. Innsending av kompensasjonsoppgaver - spørsmål om foreldelse etter kompensasjonsloven § 10

 57. Kompensasjon for merverdiavgift – private krisesenter og lov om kommunale krisesentertilbud

 58. Kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 3 - NAV-kontor, kommuner og kompensasjon for merverdiavgift

 59. Spørsmål om tilbakeføring av utbetalt kompensasjon for merverdiavgift - Sakskostnader, advokatutgifter i prosess

 60. Spørsmål om tilbakeføring av kompensasjon - advokatutgifter i prosess

 61. Kompensasjonsloven § 2 - spørsmål om rett til kompensasjon ved oppkreving av bompenger på fylkesveg

 62. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c – private virksomheter som utfører tjenester etter barnevernloven har ikke rett til kompensasjon

 63. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Privat fagskole ble ikke ansett omfattet

 64. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Tjenester med å utføre hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4 annet ledd omfattes ikke

 65. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Fosterhjem ble ikke omfattet

 66. Merverdiavgiftsloven § 2-3, jf. kompensasjonsloven § 4 annet ledd - NAV-kontor

 67. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Private eller ideelle virksomheters oppføring av boliger med helseformål eller sosiale formål

 68. Barnevern og rusomsorg - forståelsen av lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv § 2 bokstav c

 69. Merverdiavgiftskompensasjon for den offentlige tannhelsetjenesten mv.

 70. Merverdiavgiftskompensasjon for den offentlige tannhelsetjenesten mv.

 71. Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. – Vakt/-utrykningskjøretøyer

 72. Kompensasjonsordningen - forespørsel om økonomisk aktivitet

 73. ”Omsorgsboliger” – forståelsen av lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv § 2 bokstav c, jf § 4 tredje ledd

 74. Forståelsen av lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv § 4 annet ledd nr. 3

 75. Kompensasjon for merverdiavgift - kommunale småbåthavner

 76. Endringer i merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven

 77. Kompensasjonsordningen for merverdiavgift - servering

 78. Kompensasjon for merverdiavgift -skade på bil- forsikringsoppgjør

 79. Endringer i merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven

 80. Merverdiavgiftskompensasjon til kommuner, fylkeskommuner mm - oversendelse av fortolkingsuttalelse fra Finansdepartementet

 81. Fortolkingsuttalelser om merverdiavgiftskompensasjon

 82. Innføring av generell kompensasjonsordning for merverdiavgift

 83. Overføring av kompensasjonsordning til FRISAM

 84. Ny lov om kompensasjon av merverdiavgift

 85. Endringer i lov om merverdiavgift Ny lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.

 86. Momskompensasjon til frivillige organisasjonar

 87. Innføring av generell kompensasjonsordning for merverdiavgift

 88. Endringer i lov 17. februar 1995 nr. 9 om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner mv. Endring av forskrift 19. april 1995 nr. 370 om kompensasjon for merverdi-avgift til kommuner og fylkeskommuner mv. (Forskrift nr. 105)

 89. Forskrift om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner ved kjøp av visse tjenester fra registrerte næringsdrivende (nr. 105) - Endringsforskrift

 90. Endring i lov om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner m.v.