Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

This page is not available in English.

Kompensasjon av merverdiavgift

Last published on Kompensasjon av merverdiavgift

 1. Krav om tilbakebetaling av for mye fakturert og innbetalt merverdiavgift

 2. NAV-kontor - spørsmål om merverdiavgiftskompensasjon på kommunens andel av driftsutgifter

 3. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - undervisning

 4. Merverdiavgiftskompensasjonsloven § 2 annet ledd - borettslag og eierseksjonssameier

 5. Merverdiavgiftskompensasjons-loven - Forståelsen av lovens konkurransebegrensningsregel

 6. Kompensasjon av merverdiavgift - driftskostnader i borettslag

 7. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - dokumentasjon av krav

 8. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - dokumentasjon av krav

 9. Kompensasjon for merverdiavgift - vederlag for sikkerhetstiltak og terrorberedskap i norske havner (ISPS-vederlag)

 10. Kompensasjon for merverdiavgift – revisorattest

 11. Kompensasjonsloven § 2 bokstav c - døgnovernatting

 12. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - omsorgsbolig kombinert med hjemmebaserte tjenester

 13. Kompensasjon for merverdiavgift - havneavgifter

 14. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - HMS-senter

 15. Kompensasjonsloven § 14 - klage over korreksjon av kompensasjonsoppgave

 16. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - kompensasjon for tjenester etter barnevernloven § 4-4 annet ledd – praksisendring

 17. Kompensasjonsloven §§ 10 og 6 fjerde ledd – foreldelse av krav om justering

 18. Kompensasjonsloven §§ 10 tredje ledd og 6 fjerde ledd - foreldelse av kompensasjonskrav – Skattedirektoratets fellesskriv av 15. oktober 2015

 19. Kompensasjonsloven § 4 første ledd og annet ledd nr 3 og 4 - forholdsmessig rett til kompensasjon - Skattedirektoratets fellesskriv av 21. mai 2015

 20. Merverdiavgiftsloven § 3-2 og kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav a og § 4 annet ledd nr 4 - vaksinasjoner og smittevernråd knyttet til utenlandsreiser

 21. KMVA 8169

 22. Idrettsanlegg og kompensasjon

 23. Kompensasjon av merverdiavgift

 24. Boliger særskilt tilrettelagt for helseformål eller sosiale formål

 25. Korrigering av uriktig utbetalt merverdiavgiftskompensasjon

 26. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Spørsmål om rett til kompensasjon - Opplæringskontoret NN

 27. Merverdiavgiftskompensasjon og folkehøgskoler – Skattedirektoratets brev til Finansdepartementet 30. april 2008

 28. Merverdiavgiftskompensasjons-ordningen for kommuner – kontroll av kompensasjonsoppgaver – Finansdepartementets brev til Den norske revisorforeningen 8. mars 2012

 29. Foreldelse av kompensasjonskrav - endring av retningslinjer - fellesskriv

 30. Foreldelse av kompensasjonskrav - endring av retningslinjer

 31. Kompensasjonsloven § 4 tredje ledd, jf kompensasjonsforskriften § 7 - boliger særskilt tilrettelagt for helseformål eller sosiale formål

 32. Kompensasjon for merverdiavgift

 33. Kompensasjon av merverdiavgift - omklassifisering av riksvegnett

 34. Kompensasjon av merverdiavgift - omklassifisering av riksvegnett

 35. Kompensasjon for merverdiavgift ved en kommunes salg av tomt på avfallsdeponi

 36. Kompensasjonsloven §§ 4 og 16 - Miljøopprensning i NN havn

 37. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav d – barnehager og familiebarnehager

 38. Kompensasjon for merverdiavgift - krisesenter og lov om kommunale krisesentertilbud

 39. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav a og b – forurensningsaksjoner

 40. Innsending av kompensasjonsoppgaver - spørsmål om foreldelse etter kompensasjonsloven § 10

 41. Kompensasjon for merverdiavgift – private krisesenter og lov om kommunale krisesentertilbud

 42. Kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 3 - NAV-kontor, kommuner og kompensasjon for merverdiavgift

 43. Spørsmål om tilbakeføring av utbetalt kompensasjon for merverdiavgift - Sakskostnader, advokatutgifter i prosess

 44. Spørsmål om tilbakeføring av kompensasjon - advokatutgifter i prosess

 45. Kompensasjonsloven § 2 - spørsmål om rett til kompensasjon ved oppkreving av bompenger på fylkesveg

 46. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c – private virksomheter som utfører tjenester etter barnevernloven har ikke rett til kompensasjon

 47. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Privat fagskole ble ikke ansett omfattet

 48. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Fosterhjem ble ikke omfattet

 49. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Tjenester med å utføre hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4 annet ledd omfattes ikke

 50. Merverdiavgiftsloven § 2-3, jf. kompensasjonsloven § 4 annet ledd - NAV-kontor

 51. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Private eller ideelle virksomheters oppføring av boliger med helseformål eller sosiale formål

 52. Barnevern og rusomsorg - forståelsen av lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv § 2 bokstav c

 53. Merverdiavgiftskompensasjon for den offentlige tannhelsetjenesten mv.

 54. Merverdiavgiftskompensasjon for den offentlige tannhelsetjenesten mv.

 55. Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. – Vakt/-utrykningskjøretøyer

 56. Kompensasjonsordningen - forespørsel om økonomisk aktivitet

 57. ”Omsorgsboliger” – forståelsen av lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv § 2 bokstav c, jf § 4 tredje ledd

 58. Forståelsen av lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv § 4 annet ledd nr. 3

 59. Kompensasjon for merverdiavgift - kommunale småbåthavner

 60. Endringer i merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven

 61. Kompensasjonsordningen for merverdiavgift - servering

 62. Kompensasjon for merverdiavgift -skade på bil- forsikringsoppgjør

 63. Endringer i merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven

 64. Merverdiavgiftskompensasjon til kommuner, fylkeskommuner mm - oversendelse av fortolkingsuttalelse fra Finansdepartementet

 65. Fortolkingsuttalelser om merverdiavgiftskompensasjon

 66. Innføring av generell kompensasjonsordning for merverdiavgift

 67. Overføring av kompensasjonsordning til FRISAM

 68. Ny lov om kompensasjon av merverdiavgift

 69. Endringer i lov om merverdiavgift Ny lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.

 70. Momskompensasjon til frivillige organisasjonar

 71. Innføring av generell kompensasjonsordning for merverdiavgift

 72. Endringer i lov 17. februar 1995 nr. 9 om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner mv. Endring av forskrift 19. april 1995 nr. 370 om kompensasjon for merverdi-avgift til kommuner og fylkeskommuner mv. (Forskrift nr. 105)

 73. Forskrift om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner ved kjøp av visse tjenester fra registrerte næringsdrivende (nr. 105) - Endringsforskrift

 74. Endring i lov om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner m.v.