Viktig informasjon

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Kompensasjon av merverdiavgift

Siste publiserte rettskilder om Kompensasjon av merverdiavgift

 1. Merverdiavgiftskompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c – oppføring av omsorgsboliger

 2. Merverdiavgiftskompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 4 – forlik 16. mars 2023 i sak om økonomisk aktivitet og svømmeanlegg (Helgeland tingretts dom 14. oktober 2022)

 3. Kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 4. Kommunalt svømmeanlegg og spørsmål om økonomisk aktivitet.

 4. BFU - spørsmål om endring av registreringsform fra ordinær registrering til VOEC-registrering

 5. Merverdiavgiftskompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 4 – Veiledning om økonomisk aktivitet og svømmeanlegg

 6. Merverdiavgiftskompensasjonsloven – dokumentasjonskrav for private virksomheter

 7. Merverdiavgiftskompensasjonsloven § 4 andre ledd nr 4 - skolekantiner

 8. Spørsmål om borettslags rett til kompensasjon

 9. Kompensasjon og kommunalt samarbeid

 10. Klageavgjørelse - fond for forvaltning av gevinst

 11. Klageavgjørelse - spørsmål om rett til kompensasjon på merverdiavgift på utgifter (revisjon mv.) pådratt i tid etter at virksomheten mistet sin godkjenning som friskole

 12. Spørsmål om rett til kompensasjon for rehabilitering av verneverdig bygg brukt til asylmottak av kommunen

 13. Klageavgjørelse - tilbakeføring av merverdiavgiftskompensasjon

 14. Klageavgjørelse - tilbakeføring av merverdiavgiftskompensasjon

 15. Kompensasjonsloven 4 - flyktningeboliger

 16. Klageavgjørelse - spørsmål om hvor sent en kommunes utgifter kan periodiseres

 17. Klageavgjørelse - lovpålagte helse- og omsorgstjenester

 18. Spørsmål om en privat virksomhets rett til kompensasjon ved salg av omsorgsboliger til kommunen og subsidiært kommunens justeringsrett

 19. Fellesskriv kompensasjon av mva kommuner

 20. Kompensasjon for merverdiavgift - dokumentasjonskrav i forbindelse med kommunesammenslåing

 21. Krav om tilbakebetaling av for mye fakturert og innbetalt merverdiavgift

 22. NAV-kontor - spørsmål om merverdiavgiftskompensasjon på kommunens andel av driftsutgifter

 23. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - undervisning

 24. Merverdiavgiftskompensasjonsloven § 2 annet ledd - borettslag og eierseksjonssameier

 25. Merverdiavgiftskompensasjons-loven - Forståelsen av lovens konkurransebegrensningsregel

 26. Kompensasjon av merverdiavgift - driftskostnader i borettslag

 27. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - dokumentasjon av krav

 28. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - dokumentasjon av krav

 29. Kompensasjon for merverdiavgift - vederlag for sikkerhetstiltak og terrorberedskap i norske havner (ISPS-vederlag)

 30. Kompensasjon for merverdiavgift – revisorattest

 31. Kompensasjonsloven § 2 bokstav c - døgnovernatting

 32. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - omsorgsbolig kombinert med hjemmebaserte tjenester

 33. Kompensasjon for merverdiavgift - havneavgifter

 34. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - HMS-senter

 35. Kompensasjonsloven § 14 - klage over korreksjon av kompensasjonsoppgave

 36. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - kompensasjon for tjenester etter barnevernloven § 4-4 annet ledd – praksisendring

 37. Kompensasjonsloven §§ 10 og 6 fjerde ledd – foreldelse av krav om justering

 38. Kompensasjonsloven §§ 10 tredje ledd og 6 fjerde ledd - foreldelse av kompensasjonskrav – Skattedirektoratets fellesskriv av 15. oktober 2015

 39. Kompensasjonsloven § 4 første ledd og annet ledd nr 3 og 4 - forholdsmessig rett til kompensasjon - Skattedirektoratets fellesskriv av 21. mai 2015

 40. Merverdiavgiftsloven § 3-2 og kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav a og § 4 annet ledd nr 4 - vaksinasjoner og smittevernråd knyttet til utenlandsreiser

 41. KMVA 8169

 42. Idrettsanlegg og kompensasjon

 43. Kompensasjon av merverdiavgift

 44. Boliger særskilt tilrettelagt for helseformål eller sosiale formål

 45. Korrigering av uriktig utbetalt merverdiavgiftskompensasjon

 46. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Spørsmål om rett til kompensasjon - Opplæringskontoret NN

 47. Merverdiavgiftskompensasjon og folkehøgskoler – Skattedirektoratets brev til Finansdepartementet 30. april 2008

 48. Merverdiavgiftskompensasjons-ordningen for kommuner – kontroll av kompensasjonsoppgaver – Finansdepartementets brev til Den norske revisorforeningen 8. mars 2012

 49. Foreldelse av kompensasjonskrav - endring av retningslinjer

 50. Foreldelse av kompensasjonskrav - endring av retningslinjer - fellesskriv

 51. Kompensasjonsloven § 4 tredje ledd, jf kompensasjonsforskriften § 7 - boliger særskilt tilrettelagt for helseformål eller sosiale formål

 52. Kompensasjon for merverdiavgift

 53. Kompensasjon av merverdiavgift - omklassifisering av riksvegnett

 54. Kompensasjon av merverdiavgift - omklassifisering av riksvegnett

 55. Kompensasjon for merverdiavgift ved en kommunes salg av tomt på avfallsdeponi

 56. Kompensasjonsloven §§ 4 og 16 - Miljøopprensning i NN havn

 57. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav d – barnehager og familiebarnehager

 58. Kompensasjon for merverdiavgift - krisesenter og lov om kommunale krisesentertilbud

 59. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav a og b – forurensningsaksjoner

 60. Innsending av kompensasjonsoppgaver - spørsmål om foreldelse etter kompensasjonsloven § 10

 61. Kompensasjon for merverdiavgift – private krisesenter og lov om kommunale krisesentertilbud

 62. Kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 3 - NAV-kontor, kommuner og kompensasjon for merverdiavgift

 63. Spørsmål om tilbakeføring av utbetalt kompensasjon for merverdiavgift - Sakskostnader, advokatutgifter i prosess

 64. Spørsmål om tilbakeføring av kompensasjon - advokatutgifter i prosess

 65. Kompensasjonsloven § 2 - spørsmål om rett til kompensasjon ved oppkreving av bompenger på fylkesveg

 66. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c – private virksomheter som utfører tjenester etter barnevernloven har ikke rett til kompensasjon

 67. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Privat fagskole ble ikke ansett omfattet

 68. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Tjenester med å utføre hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4 annet ledd omfattes ikke

 69. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Fosterhjem ble ikke omfattet

 70. Merverdiavgiftsloven § 2-3, jf. kompensasjonsloven § 4 annet ledd - NAV-kontor

 71. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Private eller ideelle virksomheters oppføring av boliger med helseformål eller sosiale formål

 72. Barnevern og rusomsorg - forståelsen av lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv § 2 bokstav c

 73. Merverdiavgiftskompensasjon for den offentlige tannhelsetjenesten mv.

 74. Merverdiavgiftskompensasjon for den offentlige tannhelsetjenesten mv.

 75. Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. – Vakt/-utrykningskjøretøyer

 76. Kompensasjonsordningen - forespørsel om økonomisk aktivitet

 77. ”Omsorgsboliger” – forståelsen av lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv § 2 bokstav c, jf § 4 tredje ledd

 78. Forståelsen av lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv § 4 annet ledd nr. 3

 79. Kompensasjon for merverdiavgift - kommunale småbåthavner

 80. Endringer i merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven

 81. Kompensasjonsordningen for merverdiavgift - servering

 82. Kompensasjon for merverdiavgift -skade på bil- forsikringsoppgjør

 83. Endringer i merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven

 84. Merverdiavgiftskompensasjon til kommuner, fylkeskommuner mm - oversendelse av fortolkingsuttalelse fra Finansdepartementet

 85. Fortolkingsuttalelser om merverdiavgiftskompensasjon

 86. Innføring av generell kompensasjonsordning for merverdiavgift

 87. Overføring av kompensasjonsordning til FRISAM

 88. Ny lov om kompensasjon av merverdiavgift

 89. Endringer i lov om merverdiavgift Ny lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.

 90. Momskompensasjon til frivillige organisasjonar

 91. Innføring av generell kompensasjonsordning for merverdiavgift

 92. Endringer i lov 17. februar 1995 nr. 9 om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner mv. Endring av forskrift 19. april 1995 nr. 370 om kompensasjon for merverdi-avgift til kommuner og fylkeskommuner mv. (Forskrift nr. 105)

 93. Forskrift om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner ved kjøp av visse tjenester fra registrerte næringsdrivende (nr. 105) - Endringsforskrift

 94. Endring i lov om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner m.v.