Viktig informasjon

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Kompensasjon av merverdiavgift

Sist publiserte Kompensasjon av merverdiavgift

 1. Kompensasjon for merverdiavgift - dokumentasjonskrav i forbindelse med kommunesammenslåing

 2. Krav om tilbakebetaling av for mye fakturert og innbetalt merverdiavgift

 3. NAV-kontor - spørsmål om merverdiavgiftskompensasjon på kommunens andel av driftsutgifter

 4. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - undervisning

 5. Merverdiavgiftskompensasjonsloven § 2 annet ledd - borettslag og eierseksjonssameier

 6. Merverdiavgiftskompensasjons-loven - Forståelsen av lovens konkurransebegrensningsregel

 7. Kompensasjon av merverdiavgift - driftskostnader i borettslag

 8. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - dokumentasjon av krav

 9. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - dokumentasjon av krav

 10. Kompensasjon for merverdiavgift – revisorattest

 11. Kompensasjon for merverdiavgift - vederlag for sikkerhetstiltak og terrorberedskap i norske havner (ISPS-vederlag)

 12. Kompensasjonsloven § 2 bokstav c - døgnovernatting

 13. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - omsorgsbolig kombinert med hjemmebaserte tjenester

 14. Kompensasjon for merverdiavgift - havneavgifter

 15. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - HMS-senter

 16. Kompensasjonsloven § 14 - klage over korreksjon av kompensasjonsoppgave

 17. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - kompensasjon for tjenester etter barnevernloven § 4-4 annet ledd – praksisendring

 18. Kompensasjonsloven §§ 10 og 6 fjerde ledd – foreldelse av krav om justering

 19. Kompensasjonsloven §§ 10 tredje ledd og 6 fjerde ledd - foreldelse av kompensasjonskrav – Skattedirektoratets fellesskriv av 15. oktober 2015

 20. Kompensasjonsloven § 4 første ledd og annet ledd nr 3 og 4 - forholdsmessig rett til kompensasjon - Skattedirektoratets fellesskriv av 21. mai 2015

 21. Merverdiavgiftsloven § 3-2 og kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav a og § 4 annet ledd nr 4 - vaksinasjoner og smittevernråd knyttet til utenlandsreiser

 22. KMVA 8169

 23. Idrettsanlegg og kompensasjon

 24. Kompensasjon av merverdiavgift

 25. Boliger særskilt tilrettelagt for helseformål eller sosiale formål

 26. Korrigering av uriktig utbetalt merverdiavgiftskompensasjon

 27. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Spørsmål om rett til kompensasjon - Opplæringskontoret NN

 28. Merverdiavgiftskompensasjon og folkehøgskoler – Skattedirektoratets brev til Finansdepartementet 30. april 2008

 29. Merverdiavgiftskompensasjons-ordningen for kommuner – kontroll av kompensasjonsoppgaver – Finansdepartementets brev til Den norske revisorforeningen 8. mars 2012

 30. Foreldelse av kompensasjonskrav - endring av retningslinjer - fellesskriv

 31. Foreldelse av kompensasjonskrav - endring av retningslinjer

 32. Kompensasjonsloven § 4 tredje ledd, jf kompensasjonsforskriften § 7 - boliger særskilt tilrettelagt for helseformål eller sosiale formål

 33. Kompensasjon for merverdiavgift

 34. Kompensasjon av merverdiavgift - omklassifisering av riksvegnett

 35. Kompensasjon av merverdiavgift - omklassifisering av riksvegnett

 36. Kompensasjon for merverdiavgift ved en kommunes salg av tomt på avfallsdeponi

 37. Kompensasjonsloven §§ 4 og 16 - Miljøopprensning i NN havn

 38. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav d – barnehager og familiebarnehager

 39. Kompensasjon for merverdiavgift - krisesenter og lov om kommunale krisesentertilbud

 40. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav a og b – forurensningsaksjoner

 41. Innsending av kompensasjonsoppgaver - spørsmål om foreldelse etter kompensasjonsloven § 10

 42. Kompensasjon for merverdiavgift – private krisesenter og lov om kommunale krisesentertilbud

 43. Kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 3 - NAV-kontor, kommuner og kompensasjon for merverdiavgift

 44. Spørsmål om tilbakeføring av utbetalt kompensasjon for merverdiavgift - Sakskostnader, advokatutgifter i prosess

 45. Spørsmål om tilbakeføring av kompensasjon - advokatutgifter i prosess

 46. Kompensasjonsloven § 2 - spørsmål om rett til kompensasjon ved oppkreving av bompenger på fylkesveg

 47. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c – private virksomheter som utfører tjenester etter barnevernloven har ikke rett til kompensasjon

 48. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Fosterhjem ble ikke omfattet

 49. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Privat fagskole ble ikke ansett omfattet

 50. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Tjenester med å utføre hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4 annet ledd omfattes ikke

 51. Merverdiavgiftsloven § 2-3, jf. kompensasjonsloven § 4 annet ledd - NAV-kontor

 52. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Private eller ideelle virksomheters oppføring av boliger med helseformål eller sosiale formål

 53. Barnevern og rusomsorg - forståelsen av lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv § 2 bokstav c

 54. Merverdiavgiftskompensasjon for den offentlige tannhelsetjenesten mv.

 55. Merverdiavgiftskompensasjon for den offentlige tannhelsetjenesten mv.

 56. Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. – Vakt/-utrykningskjøretøyer

 57. Kompensasjonsordningen - forespørsel om økonomisk aktivitet

 58. ”Omsorgsboliger” – forståelsen av lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv § 2 bokstav c, jf § 4 tredje ledd

 59. Forståelsen av lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv § 4 annet ledd nr. 3

 60. Kompensasjon for merverdiavgift - kommunale småbåthavner

 61. Endringer i merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven

 62. Kompensasjonsordningen for merverdiavgift - servering

 63. Kompensasjon for merverdiavgift -skade på bil- forsikringsoppgjør

 64. Endringer i merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven

 65. Merverdiavgiftskompensasjon til kommuner, fylkeskommuner mm - oversendelse av fortolkingsuttalelse fra Finansdepartementet

 66. Fortolkingsuttalelser om merverdiavgiftskompensasjon

 67. Innføring av generell kompensasjonsordning for merverdiavgift

 68. Overføring av kompensasjonsordning til FRISAM

 69. Ny lov om kompensasjon av merverdiavgift

 70. Endringer i lov om merverdiavgift Ny lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.

 71. Momskompensasjon til frivillige organisasjonar

 72. Innføring av generell kompensasjonsordning for merverdiavgift

 73. Endringer i lov 17. februar 1995 nr. 9 om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner mv. Endring av forskrift 19. april 1995 nr. 370 om kompensasjon for merverdi-avgift til kommuner og fylkeskommuner mv. (Forskrift nr. 105)

 74. Forskrift om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner ved kjøp av visse tjenester fra registrerte næringsdrivende (nr. 105) - Endringsforskrift

 75. Endring i lov om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner m.v.