Viktig informasjon

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Kompensasjon av merverdiavgift

Siste publiserte rettskilder om Kompensasjon av merverdiavgift

 1. Spørsmål om borettslags rett til kompensasjon

 2. Kompensasjon og kommunalt samarbeid

 3. Klageavgjørelse - fond for forvaltning av gevinst

 4. Klageavgjørelse - spørsmål om rett til kompensasjon på merverdiavgift på utgifter (revisjon mv.) pådratt i tid etter at virksomheten mistet sin godkjenning som friskole

 5. Spørsmål om rett til kompensasjon for rehabilitering av verneverdig bygg brukt til asylmottak av kommunen

 6. Klageavgjørelse - tilbakeføring av merverdiavgiftskompensasjon

 7. Klageavgjørelse - tilbakeføring av merverdiavgiftskompensasjon

 8. Kompensasjonsloven 4 - flyktningeboliger

 9. Klageavgjørelse - spørsmål om hvor sent en kommunes utgifter kan periodiseres

 10. Klageavgjørelse - lovpålagte helse- og omsorgstjenester

 11. Spørsmål om en privat virksomhets rett til kompensasjon ved salg av omsorgsboliger til kommunen og subsidiært kommunens justeringsrett

 12. Fellesskriv kompensasjon av mva kommuner

 13. Kompensasjon for merverdiavgift - dokumentasjonskrav i forbindelse med kommunesammenslåing

 14. Krav om tilbakebetaling av for mye fakturert og innbetalt merverdiavgift

 15. NAV-kontor - spørsmål om merverdiavgiftskompensasjon på kommunens andel av driftsutgifter

 16. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - undervisning

 17. Merverdiavgiftskompensasjonsloven § 2 annet ledd - borettslag og eierseksjonssameier

 18. Merverdiavgiftskompensasjons-loven - Forståelsen av lovens konkurransebegrensningsregel

 19. Kompensasjon av merverdiavgift - driftskostnader i borettslag

 20. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - dokumentasjon av krav

 21. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - dokumentasjon av krav

 22. Kompensasjon for merverdiavgift - vederlag for sikkerhetstiltak og terrorberedskap i norske havner (ISPS-vederlag)

 23. Kompensasjon for merverdiavgift – revisorattest

 24. Kompensasjonsloven § 2 bokstav c - døgnovernatting

 25. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - omsorgsbolig kombinert med hjemmebaserte tjenester

 26. Kompensasjon for merverdiavgift - havneavgifter

 27. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - HMS-senter

 28. Kompensasjonsloven § 14 - klage over korreksjon av kompensasjonsoppgave

 29. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - kompensasjon for tjenester etter barnevernloven § 4-4 annet ledd – praksisendring

 30. Kompensasjonsloven §§ 10 og 6 fjerde ledd – foreldelse av krav om justering

 31. Kompensasjonsloven §§ 10 tredje ledd og 6 fjerde ledd - foreldelse av kompensasjonskrav – Skattedirektoratets fellesskriv av 15. oktober 2015

 32. Kompensasjonsloven § 4 første ledd og annet ledd nr 3 og 4 - forholdsmessig rett til kompensasjon - Skattedirektoratets fellesskriv av 21. mai 2015

 33. Merverdiavgiftsloven § 3-2 og kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav a og § 4 annet ledd nr 4 - vaksinasjoner og smittevernråd knyttet til utenlandsreiser

 34. KMVA 8169

 35. Idrettsanlegg og kompensasjon

 36. Kompensasjon av merverdiavgift

 37. Boliger særskilt tilrettelagt for helseformål eller sosiale formål

 38. Korrigering av uriktig utbetalt merverdiavgiftskompensasjon

 39. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Spørsmål om rett til kompensasjon - Opplæringskontoret NN

 40. Merverdiavgiftskompensasjon og folkehøgskoler – Skattedirektoratets brev til Finansdepartementet 30. april 2008

 41. Merverdiavgiftskompensasjons-ordningen for kommuner – kontroll av kompensasjonsoppgaver – Finansdepartementets brev til Den norske revisorforeningen 8. mars 2012

 42. Foreldelse av kompensasjonskrav - endring av retningslinjer - fellesskriv

 43. Foreldelse av kompensasjonskrav - endring av retningslinjer

 44. Kompensasjonsloven § 4 tredje ledd, jf kompensasjonsforskriften § 7 - boliger særskilt tilrettelagt for helseformål eller sosiale formål

 45. Kompensasjon for merverdiavgift

 46. Kompensasjon av merverdiavgift - omklassifisering av riksvegnett

 47. Kompensasjon av merverdiavgift - omklassifisering av riksvegnett

 48. Kompensasjon for merverdiavgift ved en kommunes salg av tomt på avfallsdeponi

 49. Kompensasjonsloven §§ 4 og 16 - Miljøopprensning i NN havn

 50. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav d – barnehager og familiebarnehager

 51. Kompensasjon for merverdiavgift - krisesenter og lov om kommunale krisesentertilbud

 52. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav a og b – forurensningsaksjoner

 53. Innsending av kompensasjonsoppgaver - spørsmål om foreldelse etter kompensasjonsloven § 10

 54. Kompensasjon for merverdiavgift – private krisesenter og lov om kommunale krisesentertilbud

 55. Kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 3 - NAV-kontor, kommuner og kompensasjon for merverdiavgift

 56. Spørsmål om tilbakeføring av utbetalt kompensasjon for merverdiavgift - Sakskostnader, advokatutgifter i prosess

 57. Spørsmål om tilbakeføring av kompensasjon - advokatutgifter i prosess

 58. Kompensasjonsloven § 2 - spørsmål om rett til kompensasjon ved oppkreving av bompenger på fylkesveg

 59. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c – private virksomheter som utfører tjenester etter barnevernloven har ikke rett til kompensasjon

 60. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Fosterhjem ble ikke omfattet

 61. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Privat fagskole ble ikke ansett omfattet

 62. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Tjenester med å utføre hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4 annet ledd omfattes ikke

 63. Merverdiavgiftsloven § 2-3, jf. kompensasjonsloven § 4 annet ledd - NAV-kontor

 64. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Private eller ideelle virksomheters oppføring av boliger med helseformål eller sosiale formål

 65. Barnevern og rusomsorg - forståelsen av lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv § 2 bokstav c

 66. Merverdiavgiftskompensasjon for den offentlige tannhelsetjenesten mv.

 67. Merverdiavgiftskompensasjon for den offentlige tannhelsetjenesten mv.

 68. Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. – Vakt/-utrykningskjøretøyer

 69. Kompensasjonsordningen - forespørsel om økonomisk aktivitet

 70. ”Omsorgsboliger” – forståelsen av lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv § 2 bokstav c, jf § 4 tredje ledd

 71. Forståelsen av lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv § 4 annet ledd nr. 3

 72. Kompensasjon for merverdiavgift - kommunale småbåthavner

 73. Endringer i merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven

 74. Kompensasjonsordningen for merverdiavgift - servering

 75. Kompensasjon for merverdiavgift -skade på bil- forsikringsoppgjør

 76. Endringer i merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven

 77. Merverdiavgiftskompensasjon til kommuner, fylkeskommuner mm - oversendelse av fortolkingsuttalelse fra Finansdepartementet

 78. Fortolkingsuttalelser om merverdiavgiftskompensasjon

 79. Innføring av generell kompensasjonsordning for merverdiavgift

 80. Overføring av kompensasjonsordning til FRISAM

 81. Ny lov om kompensasjon av merverdiavgift

 82. Endringer i lov om merverdiavgift Ny lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.

 83. Momskompensasjon til frivillige organisasjonar

 84. Innføring av generell kompensasjonsordning for merverdiavgift

 85. Endringer i lov 17. februar 1995 nr. 9 om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner mv. Endring av forskrift 19. april 1995 nr. 370 om kompensasjon for merverdi-avgift til kommuner og fylkeskommuner mv. (Forskrift nr. 105)

 86. Forskrift om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner ved kjøp av visse tjenester fra registrerte næringsdrivende (nr. 105) - Endringsforskrift

 87. Endring i lov om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner m.v.