Viktig informasjon

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Kompensasjon av merverdiavgift

Siste publiserte rettskilder om Kompensasjon av merverdiavgift

 1. BFU - spørsmål om endring av registreringsform fra ordinær registrering til VOEC-registrering

 2. Merverdiavgiftskompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 4 – Veiledning om økonomisk aktivitet og svømmeanlegg

 3. Merverdiavgiftskompensasjonsloven – dokumentasjonskrav for private virksomheter

 4. Merverdiavgiftskompensasjonsloven § 4 andre ledd nr 4 - skolekantiner

 5. Spørsmål om borettslags rett til kompensasjon

 6. Kompensasjon og kommunalt samarbeid

 7. Klageavgjørelse - fond for forvaltning av gevinst

 8. Klageavgjørelse - spørsmål om rett til kompensasjon på merverdiavgift på utgifter (revisjon mv.) pådratt i tid etter at virksomheten mistet sin godkjenning som friskole

 9. Spørsmål om rett til kompensasjon for rehabilitering av verneverdig bygg brukt til asylmottak av kommunen

 10. Klageavgjørelse - tilbakeføring av merverdiavgiftskompensasjon

 11. Klageavgjørelse - tilbakeføring av merverdiavgiftskompensasjon

 12. Kompensasjonsloven 4 - flyktningeboliger

 13. Klageavgjørelse - spørsmål om hvor sent en kommunes utgifter kan periodiseres

 14. Klageavgjørelse - lovpålagte helse- og omsorgstjenester

 15. Spørsmål om en privat virksomhets rett til kompensasjon ved salg av omsorgsboliger til kommunen og subsidiært kommunens justeringsrett

 16. Fellesskriv kompensasjon av mva kommuner

 17. Kompensasjon for merverdiavgift - dokumentasjonskrav i forbindelse med kommunesammenslåing

 18. Krav om tilbakebetaling av for mye fakturert og innbetalt merverdiavgift

 19. NAV-kontor - spørsmål om merverdiavgiftskompensasjon på kommunens andel av driftsutgifter

 20. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - undervisning

 21. Merverdiavgiftskompensasjonsloven § 2 annet ledd - borettslag og eierseksjonssameier

 22. Merverdiavgiftskompensasjons-loven - Forståelsen av lovens konkurransebegrensningsregel

 23. Kompensasjon av merverdiavgift - driftskostnader i borettslag

 24. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - dokumentasjon av krav

 25. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - dokumentasjon av krav

 26. Kompensasjon for merverdiavgift – revisorattest

 27. Kompensasjon for merverdiavgift - vederlag for sikkerhetstiltak og terrorberedskap i norske havner (ISPS-vederlag)

 28. Kompensasjonsloven § 2 bokstav c - døgnovernatting

 29. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - omsorgsbolig kombinert med hjemmebaserte tjenester

 30. Kompensasjon for merverdiavgift - havneavgifter

 31. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - HMS-senter

 32. Kompensasjonsloven § 14 - klage over korreksjon av kompensasjonsoppgave

 33. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - kompensasjon for tjenester etter barnevernloven § 4-4 annet ledd – praksisendring

 34. Kompensasjonsloven §§ 10 og 6 fjerde ledd – foreldelse av krav om justering

 35. Kompensasjonsloven §§ 10 tredje ledd og 6 fjerde ledd - foreldelse av kompensasjonskrav – Skattedirektoratets fellesskriv av 15. oktober 2015

 36. Kompensasjonsloven § 4 første ledd og annet ledd nr 3 og 4 - forholdsmessig rett til kompensasjon - Skattedirektoratets fellesskriv av 21. mai 2015

 37. Merverdiavgiftsloven § 3-2 og kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav a og § 4 annet ledd nr 4 - vaksinasjoner og smittevernråd knyttet til utenlandsreiser

 38. KMVA 8169

 39. Idrettsanlegg og kompensasjon

 40. Kompensasjon av merverdiavgift

 41. Boliger særskilt tilrettelagt for helseformål eller sosiale formål

 42. Korrigering av uriktig utbetalt merverdiavgiftskompensasjon

 43. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Spørsmål om rett til kompensasjon - Opplæringskontoret NN

 44. Merverdiavgiftskompensasjon og folkehøgskoler – Skattedirektoratets brev til Finansdepartementet 30. april 2008

 45. Merverdiavgiftskompensasjons-ordningen for kommuner – kontroll av kompensasjonsoppgaver – Finansdepartementets brev til Den norske revisorforeningen 8. mars 2012

 46. Foreldelse av kompensasjonskrav - endring av retningslinjer

 47. Foreldelse av kompensasjonskrav - endring av retningslinjer - fellesskriv

 48. Kompensasjonsloven § 4 tredje ledd, jf kompensasjonsforskriften § 7 - boliger særskilt tilrettelagt for helseformål eller sosiale formål

 49. Kompensasjon for merverdiavgift

 50. Kompensasjon av merverdiavgift - omklassifisering av riksvegnett

 51. Kompensasjon av merverdiavgift - omklassifisering av riksvegnett

 52. Kompensasjon for merverdiavgift ved en kommunes salg av tomt på avfallsdeponi

 53. Kompensasjonsloven §§ 4 og 16 - Miljøopprensning i NN havn

 54. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav d – barnehager og familiebarnehager

 55. Kompensasjon for merverdiavgift - krisesenter og lov om kommunale krisesentertilbud

 56. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav a og b – forurensningsaksjoner

 57. Innsending av kompensasjonsoppgaver - spørsmål om foreldelse etter kompensasjonsloven § 10

 58. Kompensasjon for merverdiavgift – private krisesenter og lov om kommunale krisesentertilbud

 59. Kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 3 - NAV-kontor, kommuner og kompensasjon for merverdiavgift

 60. Spørsmål om tilbakeføring av utbetalt kompensasjon for merverdiavgift - Sakskostnader, advokatutgifter i prosess

 61. Spørsmål om tilbakeføring av kompensasjon - advokatutgifter i prosess

 62. Kompensasjonsloven § 2 - spørsmål om rett til kompensasjon ved oppkreving av bompenger på fylkesveg

 63. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c – private virksomheter som utfører tjenester etter barnevernloven har ikke rett til kompensasjon

 64. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Privat fagskole ble ikke ansett omfattet

 65. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Fosterhjem ble ikke omfattet

 66. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Tjenester med å utføre hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4 annet ledd omfattes ikke

 67. Merverdiavgiftsloven § 2-3, jf. kompensasjonsloven § 4 annet ledd - NAV-kontor

 68. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Private eller ideelle virksomheters oppføring av boliger med helseformål eller sosiale formål

 69. Barnevern og rusomsorg - forståelsen av lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv § 2 bokstav c

 70. Merverdiavgiftskompensasjon for den offentlige tannhelsetjenesten mv.

 71. Merverdiavgiftskompensasjon for den offentlige tannhelsetjenesten mv.

 72. Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. – Vakt/-utrykningskjøretøyer

 73. Kompensasjonsordningen - forespørsel om økonomisk aktivitet

 74. ”Omsorgsboliger” – forståelsen av lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv § 2 bokstav c, jf § 4 tredje ledd

 75. Forståelsen av lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv § 4 annet ledd nr. 3

 76. Kompensasjon for merverdiavgift - kommunale småbåthavner

 77. Endringer i merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven

 78. Kompensasjonsordningen for merverdiavgift - servering

 79. Kompensasjon for merverdiavgift -skade på bil- forsikringsoppgjør

 80. Endringer i merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven

 81. Fortolkingsuttalelser om merverdiavgiftskompensasjon

 82. Merverdiavgiftskompensasjon til kommuner, fylkeskommuner mm - oversendelse av fortolkingsuttalelse fra Finansdepartementet

 83. Innføring av generell kompensasjonsordning for merverdiavgift

 84. Overføring av kompensasjonsordning til FRISAM

 85. Ny lov om kompensasjon av merverdiavgift

 86. Endringer i lov om merverdiavgift Ny lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.

 87. Momskompensasjon til frivillige organisasjonar

 88. Innføring av generell kompensasjonsordning for merverdiavgift

 89. Endringer i lov 17. februar 1995 nr. 9 om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner mv. Endring av forskrift 19. april 1995 nr. 370 om kompensasjon for merverdi-avgift til kommuner og fylkeskommuner mv. (Forskrift nr. 105)

 90. Forskrift om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner ved kjøp av visse tjenester fra registrerte næringsdrivende (nr. 105) - Endringsforskrift

 91. Endring i lov om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner m.v.