Viktig informasjon

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Kompensasjon av merverdiavgift

Siste publiserte rettskilder om Kompensasjon av merverdiavgift

 1. Merverdiavgiftskompensasjonsloven § 4 andre ledd nr 4 - skolekantiner

 2. Spørsmål om borettslags rett til kompensasjon

 3. Kompensasjon og kommunalt samarbeid

 4. Klageavgjørelse - fond for forvaltning av gevinst

 5. Klageavgjørelse - spørsmål om rett til kompensasjon på merverdiavgift på utgifter (revisjon mv.) pådratt i tid etter at virksomheten mistet sin godkjenning som friskole

 6. Spørsmål om rett til kompensasjon for rehabilitering av verneverdig bygg brukt til asylmottak av kommunen

 7. Klageavgjørelse - tilbakeføring av merverdiavgiftskompensasjon

 8. Klageavgjørelse - tilbakeføring av merverdiavgiftskompensasjon

 9. Kompensasjonsloven 4 - flyktningeboliger

 10. Klageavgjørelse - spørsmål om hvor sent en kommunes utgifter kan periodiseres

 11. Klageavgjørelse - lovpålagte helse- og omsorgstjenester

 12. Spørsmål om en privat virksomhets rett til kompensasjon ved salg av omsorgsboliger til kommunen og subsidiært kommunens justeringsrett

 13. Fellesskriv kompensasjon av mva kommuner

 14. Kompensasjon for merverdiavgift - dokumentasjonskrav i forbindelse med kommunesammenslåing

 15. Krav om tilbakebetaling av for mye fakturert og innbetalt merverdiavgift

 16. NAV-kontor - spørsmål om merverdiavgiftskompensasjon på kommunens andel av driftsutgifter

 17. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - undervisning

 18. Merverdiavgiftskompensasjonsloven § 2 annet ledd - borettslag og eierseksjonssameier

 19. Merverdiavgiftskompensasjons-loven - Forståelsen av lovens konkurransebegrensningsregel

 20. Kompensasjon av merverdiavgift - driftskostnader i borettslag

 21. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - dokumentasjon av krav

 22. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - dokumentasjon av krav

 23. Kompensasjon for merverdiavgift - vederlag for sikkerhetstiltak og terrorberedskap i norske havner (ISPS-vederlag)

 24. Kompensasjon for merverdiavgift – revisorattest

 25. Kompensasjonsloven § 2 bokstav c - døgnovernatting

 26. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - omsorgsbolig kombinert med hjemmebaserte tjenester

 27. Kompensasjon for merverdiavgift - havneavgifter

 28. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - HMS-senter

 29. Kompensasjonsloven § 14 - klage over korreksjon av kompensasjonsoppgave

 30. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - kompensasjon for tjenester etter barnevernloven § 4-4 annet ledd – praksisendring

 31. Kompensasjonsloven §§ 10 og 6 fjerde ledd – foreldelse av krav om justering

 32. Kompensasjonsloven §§ 10 tredje ledd og 6 fjerde ledd - foreldelse av kompensasjonskrav – Skattedirektoratets fellesskriv av 15. oktober 2015

 33. Kompensasjonsloven § 4 første ledd og annet ledd nr 3 og 4 - forholdsmessig rett til kompensasjon - Skattedirektoratets fellesskriv av 21. mai 2015

 34. Merverdiavgiftsloven § 3-2 og kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav a og § 4 annet ledd nr 4 - vaksinasjoner og smittevernråd knyttet til utenlandsreiser

 35. KMVA 8169

 36. Idrettsanlegg og kompensasjon

 37. Kompensasjon av merverdiavgift

 38. Boliger særskilt tilrettelagt for helseformål eller sosiale formål

 39. Korrigering av uriktig utbetalt merverdiavgiftskompensasjon

 40. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Spørsmål om rett til kompensasjon - Opplæringskontoret NN

 41. Merverdiavgiftskompensasjon og folkehøgskoler – Skattedirektoratets brev til Finansdepartementet 30. april 2008

 42. Merverdiavgiftskompensasjons-ordningen for kommuner – kontroll av kompensasjonsoppgaver – Finansdepartementets brev til Den norske revisorforeningen 8. mars 2012

 43. Foreldelse av kompensasjonskrav - endring av retningslinjer - fellesskriv

 44. Foreldelse av kompensasjonskrav - endring av retningslinjer

 45. Kompensasjonsloven § 4 tredje ledd, jf kompensasjonsforskriften § 7 - boliger særskilt tilrettelagt for helseformål eller sosiale formål

 46. Kompensasjon for merverdiavgift

 47. Kompensasjon av merverdiavgift - omklassifisering av riksvegnett

 48. Kompensasjon av merverdiavgift - omklassifisering av riksvegnett

 49. Kompensasjon for merverdiavgift ved en kommunes salg av tomt på avfallsdeponi

 50. Kompensasjonsloven §§ 4 og 16 - Miljøopprensning i NN havn

 51. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav d – barnehager og familiebarnehager

 52. Kompensasjon for merverdiavgift - krisesenter og lov om kommunale krisesentertilbud

 53. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav a og b – forurensningsaksjoner

 54. Innsending av kompensasjonsoppgaver - spørsmål om foreldelse etter kompensasjonsloven § 10

 55. Kompensasjon for merverdiavgift – private krisesenter og lov om kommunale krisesentertilbud

 56. Kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 3 - NAV-kontor, kommuner og kompensasjon for merverdiavgift

 57. Spørsmål om tilbakeføring av utbetalt kompensasjon for merverdiavgift - Sakskostnader, advokatutgifter i prosess

 58. Spørsmål om tilbakeføring av kompensasjon - advokatutgifter i prosess

 59. Kompensasjonsloven § 2 - spørsmål om rett til kompensasjon ved oppkreving av bompenger på fylkesveg

 60. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c – private virksomheter som utfører tjenester etter barnevernloven har ikke rett til kompensasjon

 61. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Fosterhjem ble ikke omfattet

 62. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Privat fagskole ble ikke ansett omfattet

 63. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Tjenester med å utføre hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4 annet ledd omfattes ikke

 64. Merverdiavgiftsloven § 2-3, jf. kompensasjonsloven § 4 annet ledd - NAV-kontor

 65. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Private eller ideelle virksomheters oppføring av boliger med helseformål eller sosiale formål

 66. Barnevern og rusomsorg - forståelsen av lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv § 2 bokstav c

 67. Merverdiavgiftskompensasjon for den offentlige tannhelsetjenesten mv.

 68. Merverdiavgiftskompensasjon for den offentlige tannhelsetjenesten mv.

 69. Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. – Vakt/-utrykningskjøretøyer

 70. Kompensasjonsordningen - forespørsel om økonomisk aktivitet

 71. ”Omsorgsboliger” – forståelsen av lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv § 2 bokstav c, jf § 4 tredje ledd

 72. Forståelsen av lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv § 4 annet ledd nr. 3

 73. Kompensasjon for merverdiavgift - kommunale småbåthavner

 74. Endringer i merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven

 75. Kompensasjonsordningen for merverdiavgift - servering

 76. Kompensasjon for merverdiavgift -skade på bil- forsikringsoppgjør

 77. Endringer i merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven

 78. Merverdiavgiftskompensasjon til kommuner, fylkeskommuner mm - oversendelse av fortolkingsuttalelse fra Finansdepartementet

 79. Fortolkingsuttalelser om merverdiavgiftskompensasjon

 80. Innføring av generell kompensasjonsordning for merverdiavgift

 81. Overføring av kompensasjonsordning til FRISAM

 82. Ny lov om kompensasjon av merverdiavgift

 83. Endringer i lov om merverdiavgift Ny lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.

 84. Momskompensasjon til frivillige organisasjonar

 85. Innføring av generell kompensasjonsordning for merverdiavgift

 86. Endringer i lov 17. februar 1995 nr. 9 om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner mv. Endring av forskrift 19. april 1995 nr. 370 om kompensasjon for merverdi-avgift til kommuner og fylkeskommuner mv. (Forskrift nr. 105)

 87. Forskrift om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner ved kjøp av visse tjenester fra registrerte næringsdrivende (nr. 105) - Endringsforskrift

 88. Endring i lov om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner m.v.