Viktig informasjon

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Kompensasjon av merverdiavgift

Siste publiserte rettskilder om Kompensasjon av merverdiavgift

 1. Merverdiavgiftskompensasjonsloven – dokumentasjonskrav for private virksomheter

 2. Merverdiavgiftskompensasjonsloven § 4 andre ledd nr 4 - skolekantiner

 3. Spørsmål om borettslags rett til kompensasjon

 4. Kompensasjon og kommunalt samarbeid

 5. Klageavgjørelse - fond for forvaltning av gevinst

 6. Klageavgjørelse - spørsmål om rett til kompensasjon på merverdiavgift på utgifter (revisjon mv.) pådratt i tid etter at virksomheten mistet sin godkjenning som friskole

 7. Spørsmål om rett til kompensasjon for rehabilitering av verneverdig bygg brukt til asylmottak av kommunen

 8. Klageavgjørelse - tilbakeføring av merverdiavgiftskompensasjon

 9. Klageavgjørelse - tilbakeføring av merverdiavgiftskompensasjon

 10. Kompensasjonsloven 4 - flyktningeboliger

 11. Klageavgjørelse - spørsmål om hvor sent en kommunes utgifter kan periodiseres

 12. Klageavgjørelse - lovpålagte helse- og omsorgstjenester

 13. Spørsmål om en privat virksomhets rett til kompensasjon ved salg av omsorgsboliger til kommunen og subsidiært kommunens justeringsrett

 14. Fellesskriv kompensasjon av mva kommuner

 15. Kompensasjon for merverdiavgift - dokumentasjonskrav i forbindelse med kommunesammenslåing

 16. Krav om tilbakebetaling av for mye fakturert og innbetalt merverdiavgift

 17. NAV-kontor - spørsmål om merverdiavgiftskompensasjon på kommunens andel av driftsutgifter

 18. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - undervisning

 19. Merverdiavgiftskompensasjonsloven § 2 annet ledd - borettslag og eierseksjonssameier

 20. Merverdiavgiftskompensasjons-loven - Forståelsen av lovens konkurransebegrensningsregel

 21. Kompensasjon av merverdiavgift - driftskostnader i borettslag

 22. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - dokumentasjon av krav

 23. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - dokumentasjon av krav

 24. Kompensasjon for merverdiavgift – revisorattest

 25. Kompensasjon for merverdiavgift - vederlag for sikkerhetstiltak og terrorberedskap i norske havner (ISPS-vederlag)

 26. Kompensasjonsloven § 2 bokstav c - døgnovernatting

 27. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - omsorgsbolig kombinert med hjemmebaserte tjenester

 28. Kompensasjon for merverdiavgift - havneavgifter

 29. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - HMS-senter

 30. Kompensasjonsloven § 14 - klage over korreksjon av kompensasjonsoppgave

 31. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - kompensasjon for tjenester etter barnevernloven § 4-4 annet ledd – praksisendring

 32. Kompensasjonsloven §§ 10 og 6 fjerde ledd – foreldelse av krav om justering

 33. Kompensasjonsloven §§ 10 tredje ledd og 6 fjerde ledd - foreldelse av kompensasjonskrav – Skattedirektoratets fellesskriv av 15. oktober 2015

 34. Kompensasjonsloven § 4 første ledd og annet ledd nr 3 og 4 - forholdsmessig rett til kompensasjon - Skattedirektoratets fellesskriv av 21. mai 2015

 35. Merverdiavgiftsloven § 3-2 og kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav a og § 4 annet ledd nr 4 - vaksinasjoner og smittevernråd knyttet til utenlandsreiser

 36. KMVA 8169

 37. Idrettsanlegg og kompensasjon

 38. Kompensasjon av merverdiavgift

 39. Boliger særskilt tilrettelagt for helseformål eller sosiale formål

 40. Korrigering av uriktig utbetalt merverdiavgiftskompensasjon

 41. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Spørsmål om rett til kompensasjon - Opplæringskontoret NN

 42. Merverdiavgiftskompensasjon og folkehøgskoler – Skattedirektoratets brev til Finansdepartementet 30. april 2008

 43. Merverdiavgiftskompensasjons-ordningen for kommuner – kontroll av kompensasjonsoppgaver – Finansdepartementets brev til Den norske revisorforeningen 8. mars 2012

 44. Foreldelse av kompensasjonskrav - endring av retningslinjer

 45. Foreldelse av kompensasjonskrav - endring av retningslinjer - fellesskriv

 46. Kompensasjonsloven § 4 tredje ledd, jf kompensasjonsforskriften § 7 - boliger særskilt tilrettelagt for helseformål eller sosiale formål

 47. Kompensasjon for merverdiavgift

 48. Kompensasjon av merverdiavgift - omklassifisering av riksvegnett

 49. Kompensasjon av merverdiavgift - omklassifisering av riksvegnett

 50. Kompensasjon for merverdiavgift ved en kommunes salg av tomt på avfallsdeponi

 51. Kompensasjonsloven §§ 4 og 16 - Miljøopprensning i NN havn

 52. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav d – barnehager og familiebarnehager

 53. Kompensasjon for merverdiavgift - krisesenter og lov om kommunale krisesentertilbud

 54. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav a og b – forurensningsaksjoner

 55. Innsending av kompensasjonsoppgaver - spørsmål om foreldelse etter kompensasjonsloven § 10

 56. Kompensasjon for merverdiavgift – private krisesenter og lov om kommunale krisesentertilbud

 57. Kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 3 - NAV-kontor, kommuner og kompensasjon for merverdiavgift

 58. Spørsmål om tilbakeføring av utbetalt kompensasjon for merverdiavgift - Sakskostnader, advokatutgifter i prosess

 59. Spørsmål om tilbakeføring av kompensasjon - advokatutgifter i prosess

 60. Kompensasjonsloven § 2 - spørsmål om rett til kompensasjon ved oppkreving av bompenger på fylkesveg

 61. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c – private virksomheter som utfører tjenester etter barnevernloven har ikke rett til kompensasjon

 62. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Privat fagskole ble ikke ansett omfattet

 63. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Fosterhjem ble ikke omfattet

 64. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Tjenester med å utføre hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4 annet ledd omfattes ikke

 65. Merverdiavgiftsloven § 2-3, jf. kompensasjonsloven § 4 annet ledd - NAV-kontor

 66. Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Private eller ideelle virksomheters oppføring av boliger med helseformål eller sosiale formål

 67. Barnevern og rusomsorg - forståelsen av lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv § 2 bokstav c

 68. Merverdiavgiftskompensasjon for den offentlige tannhelsetjenesten mv.

 69. Merverdiavgiftskompensasjon for den offentlige tannhelsetjenesten mv.

 70. Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. – Vakt/-utrykningskjøretøyer

 71. Kompensasjonsordningen - forespørsel om økonomisk aktivitet

 72. ”Omsorgsboliger” – forståelsen av lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv § 2 bokstav c, jf § 4 tredje ledd

 73. Forståelsen av lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv § 4 annet ledd nr. 3

 74. Kompensasjon for merverdiavgift - kommunale småbåthavner

 75. Endringer i merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven

 76. Kompensasjonsordningen for merverdiavgift - servering

 77. Kompensasjon for merverdiavgift -skade på bil- forsikringsoppgjør

 78. Endringer i merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven

 79. Fortolkingsuttalelser om merverdiavgiftskompensasjon

 80. Merverdiavgiftskompensasjon til kommuner, fylkeskommuner mm - oversendelse av fortolkingsuttalelse fra Finansdepartementet

 81. Innføring av generell kompensasjonsordning for merverdiavgift

 82. Overføring av kompensasjonsordning til FRISAM

 83. Ny lov om kompensasjon av merverdiavgift

 84. Endringer i lov om merverdiavgift Ny lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.

 85. Momskompensasjon til frivillige organisasjonar

 86. Innføring av generell kompensasjonsordning for merverdiavgift

 87. Endringer i lov 17. februar 1995 nr. 9 om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner mv. Endring av forskrift 19. april 1995 nr. 370 om kompensasjon for merverdi-avgift til kommuner og fylkeskommuner mv. (Forskrift nr. 105)

 88. Forskrift om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner ved kjøp av visse tjenester fra registrerte næringsdrivende (nr. 105) - Endringsforskrift

 89. Endring i lov om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner m.v.