Skjema RF-1153

Skattlegging av vasskraftverk

RF-1153 skal fyllast ut og leverast som vedlegg til skattemeldinga eller selskapsoppgåve av dei som har vasskraftverk med ei samla påstempla merkeyting på 10 000 kVA eller meir.

Enkeltpersonføretak skal levere ny skattemelding for næringsdrivande

I år får enkeltpersonføretak stort sett skattemeldinga i nytt format og skal levere via rekneskapssystem eller via skatteetaten.no. I den nye skattemeldinga blir alle næringsoppgåver og vedleggsskjema erstatta med ein næringsspesifikasjon.

Rettleiinga på denne sida gjeld derfor berre for dei som framleis ikkje kan levere skattemeldinga si i nytt format.

Dette gjeld i år alle aksjeselskap og andre selskapsformer, som skal levere via rekneskapssystem og i Altinn som før.

I RF-1153 spesifiserer du grunnrenteinntekt, naturressursskatt og eigedomsskattegrunnlag.

Du får hjelp og rettleiing når du loggar inn og fyller ut skattemeldinga di, anten du gjer det i rekneskapssystemet ditt, på skatteetaten.no, eller i Altinn.

I rettleiinga til skjemaet får du hjelp til å fylla ut:

Du må levere  elektronisk. Papirskjemaet kan du bruke til førebuingar og som støtte ved utfylling i Altinn.

Dersom du oppdagar feil eller har motteke nye eller forseinka oppgåver kan du framleis endre og levere på nytt skattemeldinga for 2018, 2019 og 2020. 

Du kan bruke dei eldre utgåvene av vedleggsskjemaet som støtte dersom du treng å endre noko i tidlegare innsende skattemeldingar.

2020

2019