Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Sats for:

Formuesskatt

Formuesskatten er en skatt som fastsettes på grunnlag av din nettoformue. Nettoformuen avgjør hvor mye formuesskatt som skal betales til kommune og stat.


Formuesskatt til kommunen

Skatteklasse  Formue Sats
Skatteklasse 0  0 og over 0,7 % 
Skatteklasse 1 0 - 1 500 000 kroner 0,0 %
Skatteklasse 1 1 500 000 kroner og over 0,7 %

Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som skattlegges under ett for sin samlede formue, er innslagspunktene det dobbelte av hva tabellen viser.

Formuesskatt til staten

Skatteklasse  Formue  Sats
Skatteklasse 0 og 1 0 - 1 500 000 kroner 0,0 %
  1 500 000 kroner og over 0,15 %

Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som skattlegges under ett for sin samlede formue, er innslagspunktene det dobbelte av hva tabellen viser.

footer/desktop/standard