Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Sats for:

Skjermingsrente for aksjer og enkeltpersonforetak

Skjermingsrenten brukes ved beregning av fradrag i skattepliktige aksjeinntekter og inntekter fra ansvarlige selskap, samt personinntekten for næringsdrivende.

Skjermingsrenten blir fastsatt av Skattedirektoratet i januar året etter inntektsåret, dvs. at skjermingsrenten for 2021 først blir fastsatt i januar 2022. Skjermingsrenten fastsettes på bakgrunn av gjennomsnittlig 3-måneders rente på statskasseveksler.


Skjermingsrente for personlige aksjonærer og deltakere i ansvarlig selskap mv.

Utgangspunktet for beregningen av skjermingsrenten er aritmetisk gjennomsnittlig observert rente på statskasseveksler med 3 måneders løpetid, slik den er publisert av Norges Bank. For 2020 var renten 0,29 prosent. Den publiserte renten skal tillegges 0,5 prosentenheter for å fastsette beregningsgrunnlaget, som da blir 0,79 prosent. Beregningsgrunnlaget nedjusteres med satsen for alminnelig inntekt, 22 prosent, og avrundes til nærmeste tiendedels prosentpoeng. Skjermingsrenten for inntektsåret 2020 er etter dette beregnet til 0,6 prosent.

Maksimal skjermingsrente for enkeltpersonforetak

Utgangspunktet for beregning av skjermingsrenten for enkelpersonforetak er aritmetisk gjennomsnittlig observert rente på statskasseveksler med 3 måneders løpetid, slik den er publisert av Norges Bank. For 2020 var den 0,29 prosent. Renten skal tillegges 0,5 prosentenheter. I henhold til FSFIN 12-12-10 første ledd skal renten ikke nedjusteres, men avrundes til nærmeste tiendels prosentpoeng. Maksimal skjermingsrente for enkeltpersonforetak settes for inntektsåret 2020 til 0,8 prosent.