Privat arbeidsgiver

Hva er en privat arbeidsgiver?

En arbeidsgiver er en som yter et vederlag til en person som er engasjert for å utføre arbeid enten i et ansettelsesforhold eller ved enkeltstående oppdrag. Med privat arbeidsgiver menes en som i egenskap av privatperson engasjerer en arbeidstaker.

Det er to unntak fra dette:

  • Du blir ikke arbeidsgiver hvis den du engasjerer utfører oppdraget som ledd i sin egen næringsvirksomhet.
  • Du blir heller ikke arbeidsgiver hvis lønnen eller vederlaget er under visse minstegrenser.

Hvilke plikter har en privat arbeidsgiver?

I skattereglene er det noen plikter en arbeidsgiver skal oppfylle. For privatpersoner som er arbeidsgivere er flere av reglene forenklet. Her kaller vi disse for private arbeidsgivere. Næringsdrivende arbeidsgivere trenger mer informasjon enn det som står i disse artiklene.

Her gjør vi rede for hvordan en privat arbeidsgiver må forholde seg til: