Endre formuesverdien av egen bolig (primærbolig)

Dersom du kan dokumentere at formuesverdien for din primærbolig overstiger 25 prosent av dokumentert markedsverdi opp til 10 millioner kroner og deretter 70 prosent for det som er over 10 millioner kroner, har du krav på å få formuesverdien satt ned.

Du må selv gi opplysninger om boligens dokumenterte markedsverdi i skattemeldingen. 

Grunnlaget for nedsettelsen (takst/verdivurdering o.l.) må skrive seg fra tiden etter 1. juli i det inntektsåret formuesverdien knytter seg til.

Dersom du endrer opplysningene om boligen din i skattemeldingen, vil dette få betydning for formuesverdien på boligen. For eksempel bør opplysninger om p-rom endres ved påbygging, rivning eller brann.

Når det gjelder eiendomsskattesaker og nedsettelse av formuesverdi, kan du lese mer om eiendomsskatt.

  • takst som er gitt av kvalifisert takstmann
  • verdivurdering fra eiendomsmegler som har kjennskap til distriktet
  • observerbar markedsverdi - det den aktuelle boligen/tomten eller tilnærmet lik bolig/tomt i samme område er solgt for. Dokumentasjon på observerbar markedsverdi kan være kjøpekontrakt eller lignende der salgssummen framgår.

  • Ved å endre skattekortet 2024: Om du mener at den estimerte formuesverdien er feil og at dette har betydning for skattetrekket for inntektsåret 2024, kan du endre og bestille nytt skattekort. Oppgi den formuesverdien du mener er riktig. Formuesverdien settes til 25 prosent av dokumentert markedsverdi opp til 10 millioner kroner, og deretter 70 prosent av dokumentert markedsverdi som er over 10 millioner kroner. Merk at den endrede formuesverdien ikke blir overført og preutfylt i din skattemelding. Du må selv sørge for å endre grunnlaget for formuesverdien også i skattemeldingen.

  • Ved å endre i skattemeldingen 2023: Du kan endre grunnlaget for formuesverdien når du leverer skattemeldingen. Du kan endre hvis du mener at grunnlaget for beregningen er feil, det vil si feil opplysninger om boligens p-rom, byggeår mv. Du kan også endre til dokumentert markedsverdi. Formuesverdien er 25 prosent av boligens dokumenterte markedsverdi opp til 10 millioner kroner, og deretter 70 prosent av dokumentert markedsverdi som er over 10 millioner kroner.
  • Endring etter at du har levert skattemeldingen eller mottatt skatteoppgjør: Ønsker du å endre formuesverdien etter at du har levert skattemeldingen eller mottatt skatteoppgjøret, kan du selv endre skattemeldingen og levere på nytt. Det gjelder også om du vil endre for inntektsårene 2021 og 2022.  Adgangen til å endre selv gjelder i tre år etter fristen for levering av skattemeldingen (normalt 30. april) for det inntektsåret du ønsker å endre. Du kan likevel ikke endre selv dersom du har fått varsel fra skattemyndighetene om kontroll av opplysningene om formuesverdien, eller du har fått vedtak om at skattemyndighetene har myndighetsfastsatt formuesverdien. I slike tilfeller må en endring av formuesverdien skje gjennom en klage til skattemyndighetene.
  • Eiendomsskatt: Dersom kommunen anvender Skatteetatens beregnede markedsverdi for bolig (boligverdi) som grunnlag for utskriving av eiendomsskatt, vil endring av formuesverdien som nevnt over få betydning for utskrevet eiendomsskatt.

For å unngå at du må kreve nedsettelse av formuesverdien på nytt hvert år, gis det ved fastsettelsen i de fem påfølgende inntektsår et forholdsmessig fradrag i formuesverdien. Kvadratmetersatsen reduseres da med like mange prosentpoeng som du kunne dokumentere at formuesverdien oversteg maksimalgrensen med.

Eksempel inntektsåret 2023 - primærbolig med beregnet markedsverdi under 10 millioner kroner
Kan du dokumentere at formuesverdien av din primærbolig er for høy, kan den bli satt ned til 25 prosent av markedsverdien. Hvis den beregnede markedsverdien (boligverdi) er 3 000 000 kroner, og dokumentert markedsverdi er 2 300 000 kroner, kan formuesverdien settes ned til 25 prosent av dokumentert markedsverdi, det vil si til 575 000 kroner.

Dette utgjør en reduksjon av kvadratmetersatsen på 23,33 prosent, som skal legges til grunn de neste fem årene.

3 000 000 – 2 300 000 = 700 000
700 000/3 000 000 x 100 = 23,33 prosent