Skattemelding og skatteoppgjør for avdøde

Når en person dør, blir adressen automatisk fjernet i Folkeregisteret. Det blir derfor ikke sendt ut skattemelding eller skatteoppgjør med mindre det er registrert en kontaktperson for avdøde i Folkeregisteret. Kontaktperson blir registrert når skifteform er valgt og meldt til tingretten.

Som gjenlevende ektefelle/partner kan du få tilsendt den avdødes skattemelding og skatteoppgjør uten å legge ved dokumentasjon før og etter skifteform er valgt. Du må opplyse/grunngi hvorfor du har behov for opplysningene. 

Henvendelsen med nødvendig informasjon sendes via kontaktskjema eller per brevpost til:

Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

Arvinger kan få innsyn i avdødes skattemelding eller skatteoppgjør, men bare dersom de har saklige behov for opplysningene. Du må da dokumentere at du er arving. Dette kan du gjøre gjennom å legge frem skifteattest, annen attestasjon fra tingretten, eller kopi av testamentet. I tillegg må du vise frem legitimasjon.

Det kan utstedes en særskilt fullmakt til andre arvinger som kun gir arvingen rett til innsyn i avdødes formues- og gjeldsforhold. Har du kun en slik fullmakt, og ikke en skifteattest, gis du ikke innsyn i avdødes skattemelding/skatteoppgjør.

Opptrer du på vegne av en eller flere av arvingene, må du i tillegg legge frem fullmakt fra arvingene hvis du ikke selv er arving.

Etter at det er valgt skifteform, er det kun personene og organene som representerer boet som får innsyn i avdødes skattemelding og andre fastsettingsopplysninger.

Henvendelsen med nødvendig dokumentasjon gjøres via kontaktskjema eller per post til adresse:

Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

Begravelsesbyrå kan etter fullmakt fra arvingene søke om gravferdsstøtte. Begravelsesbyrået har i slike tilfeller rett til å få utlevert de opplysningene fra avdødes skattemelding som må legges ved søknaden til NAV. Retten til å få opplysningene må dokumenteres med fullmakten. Dere kan bruke vår fullmakt for begravelsesbyråer.

Henvendelsen med nødvendig dokumentasjon gjøres via kontaktskjema eller per post til adresse:

Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

Begravelsesbyrået kan velge å få tilsendt utskriften til Altinn.

Bobestyrer som har fullmakt til å forvalte boet etter den avdøde, kan også få tilsendt eller utlevert skatteoppgjøret til avdøde. Retten til å få opplysningene må dokumenteres ved kopi av fullmakten.

Henvendelsen med nødvendig dokumentasjon gjøres via kontaktskjema eller per post til adresse:

Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

Fullmektig

Enhver som har rett til å få utlevert dokumenter eller andre opplysninger vedr. avdøde etter det ovennevnte, har rett til å la seg bistå eller representere av fullmektig. Fullmektig kan være privatpersoner, begravelsesbyråer, advokater etc. Alle unntatt advokat, revisor el. må fremlegge en fullmakt. Fullmaktens omfang og varighet må vurderes i det enkelte tilfellet.

Henvendelsen med nødvendig informasjon sendes via kontaktskjema eller per post til adresse:

Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

Levering av skattemelding

Skattemeldingen for personen som er død, kan ikke sendes elektronisk. Skattemeldingen må sendes per post til:

Skatteetaten
Postboks 430, Alnabru
0614 Oslo

Dersom det ikke skal gjøres endringer i skattemeldingen, trenger ikke skattemeldingen leveres. De grunnlag som fremgår av den preutfylte skattemeldingen vil da bli lagt til grunn ved skatteoppgjøret.

Endre eller legge til arvings eller bostyrers konto (dødsbokonto)

Du som arving kan selv logge deg inn og benytte skjema RF-1520 for å  endre eller legge til arvings eller bostyrers konto (dødsbokonto), for å registrere hvor tilgodebeløpet skal utbetales til.

Forhåndsfastsetting

Krever du forhåndsfastsetting for et dødsbo eller konkursbo som skatter som personlig skattyter, skal du levere skattemelding for forhåndsfastsetting.

I de tilfeller næringsdrivende/daglig leder har delegert roller videre eller har registrert regnskapsfører i Enhetsregisteret, kan regnskapsfører hente og levere skattemeldingen elektronisk på vegne av avdøde. Dette forutsetter at delegeringen ble gjort før den næringsdrivende døde, og at regnskapsfører både har innsendingsrett i Altinn, og fått delegert rollen som gir fullmakt til å signere skattemeldingen i Altinn.

I øvrige tilfeller kan skattemeldingen leveres på papir. 

Dersom du har behov for å få tilsendt skattemeldingen for personlig næringsdrivende som er død før leveringsfristen, og du ikke har tilgang til denne i Altinn, kan du sende en henvendelse vedlagt skifteattest og eventuell fullmakt.

Henvendelsen med nødvendig dokumentasjon gjøres via kontaktskjema eller per post til adresse:

Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

Innlevering av skattemelding for næringsdrivende som er død kan ikke sendes elektronisk, men må sendes per post til:

Skatteetaten
Postboks 430, Alnabru
0614 Oslo

Det kan i noen tilfeller ta litt tid før man får tilsendt etterspurt skattemelding. Vil du få behov for utsatt leveringsfrist, kan du søke om det.