Skattemelding og skatteoppgjør for avdøde

Når en person dør, blir adressen automatisk fjernet i Folkeregisteret. Det blir derfor ikke sendt ut skattemelding/skatteoppgjør. Ønsker man skattemeldingen/skatteoppgjøret til avdøde tilsendt, må postadresse til gjenlevende ektefelle eller arvinger, meldes til Folkeregisteret. Se endring av kontaktopplysninger nederst på siden.

Som gjenlevende ektefelle/partner kan du imidlertid få tilsendt den avdødes skattemelding ved å ringe eller skrive til oss

Ønsker du å få tilsendt avdødes skatteoppgjør, kan du ta kontakt med skatteoppkrever.

Dersom du ikke har overtatt boet i uskifte, må du dokumentere et saklig behov for innsyn i opplysningene.

Utlevering til andre arvinger

Andre arvinger kan også få innsyn i avdødes skattemelding eller skatteoppgjør, men bare dersom de har saklige behov for opplysningene. Du må da dokumentere at du er arving. Dette kan du gjøre gjennom å legge frem skifteattest, annen attestasjon fra tingretten, eller kopi av testamentet. I tillegg må du vise frem legitimasjon.

Du kan velge å møte opp personlig. Da må du bestille tid på skattekontoret. Har du ikke mulighet til å møte opp personlig må du legge ved denne dokumentasjonen i et brev som du sender til:

Opptrer du på vegne av en eller flere av arvingene, må du i tillegg legge frem fullmakt fra arvingene hvis du ikke selv er arving.

Etter at det er valgt skifteform, er det kun personene og organene som representerer boet som får innsyn i avdødes skattemelding og andre fastsettingsopplysninger.

Utlevering til begravelsesbyrå

Begravelsesbyrå kan etter fullmakt fra arvingene søke om gravferdsstøtte. Begravelsesbyrået har i slike tilfeller rett til å få utlevert de opplysningene fra avdødes skattemelding/skatteoppgjør som må legges ved søknaden til NAV. Retten til å få opplysningene må dokumenteres ved kopi av fullmakten

Utlevering til bobestyrer

Bobestyrer som har fullmakt til å forvalte boet etter den avdøde, kan også få tilsendt eller utlevert skatteoppgjøret til avdøde.

Fullmektig

Alle som har rettigheter etter skatteforvaltningsloven har rett til å la seg bistå av fullmektig. Fullmektig kan være privatpersoner, begravelsesbyråer, advokater etc. Alle unntatt advokat, revisor el. må fremlegge en fullmakt. Fullmaktens omfang og varighet må vurderes i det enkelte tilfellet.

Levering av skattemeldingen

Skattemeldingen for personen som er død, kan ikke sendes elektronisk, men må sendes per vanlig post til:

Skatteetaten
Postboks 430, Alnabru
0614 Oslo

Dersom det ikke skal gjøres endringer i skattemeldingen, kan leveringsfritak benyttes. 

I de tilfeller næringsdrivende/daglig leder har delegert roller videre eller har registrert regnskapsfører i Enhetsregisteret, kan regnskapsfører hente og levere skattemeldingen elektronisk på vegne av avdøde. Dette forutsetter at delegeringen ble gjort før den næringsdrivende døde, og at regnskapsfører både har innsendingsrett i Altinn, og fått delegert rollen som gir fullmakt til å signere skattemeldingen i Altinn. I øvrige tilfeller kan skattemeldingen leveres på papir.

Kontaktopplysninger

Dersom det er registrert en c/o adresse på den avdøde, blir skattemeldingen sendt dit. For å endre eller slette c/o-adressen, kan du fylle ut og sende inn følgende skjema:

Melding om ny eller endret postadresse

Kontaktperson for dødsbo vil være den som Tingretten har registrert som skifteattestmottaker. Endring av kontaktopplysninger for dødsbo krever signert fullmakt fra alle arvingene og kopi av legitimasjon.

footer/desktop/standard