Formue i utlandet

Er du skattemessig bosatt i Norge, er du skattepliktig til Norge for all formue uansett om den befinner seg i Norge eller i utlandet. Bestemmelser i skatteavtaler med andre land kan føre til at den norske beskatningen begrenses. I grunnlaget for formue inngår for eksempel bankinnskudd, aksjer, bil og fast eiendom. Les mer om skatt på formue

Dersom du kun er begrenset skattepliktig til Norge, er du ikke skattepliktig til Norge for formue som befinner seg i utlandet.

Er du skattemessig bosatt eller begrenset skattepliktig til Norge? Dette får betydning for hva du må skatte av til Norge

Du er skattepliktig for bankinnskudd du har i utlandet. Du skal oppgi beløpet i norske kroner. Du må derfor regne om den utenlandske valutaen til norske kroner. Dette skal du føre i skattemeldingen din

Hvis du har utenlandske aksjer, andeler i verdipapirfond, utestående krav, obligasjoner, kapitalforsikring eller andre finansprodukter, skal du oppgi formuesverdien av disse per 31. desember. Dette skal du føre i skattemeldingen din. 

Dersom du har betalt skatt i utlandet på den samme formuen som er skattepliktig i Norge, kan du kreve fradrag på norsk skatt for den utenlandske skatten. Dette gjør du i skattemeldingen din. Du må kunne dokumentere at du har betalt skatt i utlandet.

Dersom du er bosatt i et annet land med familien din og pendler til Norge for å arbeide, er du kanskje ikke skattepliktig for formuen du har i utlandet.

Du er skattemessig bosatt i Norge etter norsk lov, men det kan hende at du anses som bosatt i det andre landet etter skatteavtalen som gjelder mellom Norge og bostedslandet. Skatteavtalen kan da begrense Norges rett til å skattlegge formuen din i utlandet.

Du må selv kreve å bli ansett som bosatt i det andre landet etter skatteavtalen. Da må du legge fram en bostedsbekreftelse fra skattemyndighetene i det andre landet.