Dette må du skatte av i Norge

Dersom du er skattemessig bosatt i Norge er du i utgangspunktet skattepliktig for alle inntekter og all formue du har i Norge og i utlandet. Dersom du ikke er skattemessig bosatt, vil du kun være begrenset skattepliktig for visse typer inntekter og formue med tilknytning til Norge.

Inntekts- og formuesskatt er de direkte skattene. I tillegg har vi merverdiavgiften, som er en indirekte skatt.

Inntektsskatt

Som skattemessig bosatt i Norge betaler du skatt av inntektene du har opptjent i løpet av et kalenderår. Du er skattepliktig for lønn og andre inntekter, som for eksempel renteinntekter, inntekter fra utleie av eiendom og inntekter fra aksjer.

Inntektsskatten er på 22 prosent. Skatten beregnes av alminnelig inntekt, som er din samlede inntekt etter at fradragene du har krav på er trukket fra. Hvor mye du skal betale i skatt, vil avhenge av hvor stor inntekt du har hatt. De som har liten inntekt betaler forholdsmessig mindre skatt enn de som har høy inntekt.

Trinnskatten beregnes av personinntekten din og kommer i tillegg til inntektsskatten på 22 prosent. Personinntekten er lønnen din og tilsvarende inntekter som erstatter lønn, for eksempel sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og pensjon. Trinnskatten blir beregnet av brutto inntekt. Det vil si at fradrag du har krav på ikke blir trukket fra før trinnskatten blir beregnet.

I Norge kalles den offentlige sosialforsikringen for folketrygden. Dette omfatter blant annet ytelser fra NAV og helsetjenester. For å ha rett til ytelser etter Folketrygdloven, er det et vilkår at du er medlem i folketrygden. Dersom du er medlem av folketrygden i Norge, skal du betale trygdeavgift.

Dersom du ikke er medlem av folketrygden i Norge, kan du få fritak fra å betale trygdeavgift.

Trygdeavgiften beregnes av personinntekten din. Den blir beregnet av brutto inntekt før fradragene du har krav på blir trukket fra.

Du skal ikke betale trygdeavgift hvis inntekten din er under kr 69 650. 

Formuesskatt 

I Norge betaler vi skatt av den formuen vi har per 31. desember i et kalenderår. Dette kan for eksempel være bankinnskudd, aksjer, bil og fast eiendom. Du må betale formuesskatt både til kommune og stat.

Formuesskatten beregnes av nettoformuen din. Nettoformue er formuen du har etter at fradragsberettiget gjeld er trukket fra.

Hvor mye formuesskatt du skal betale, avhenger av hvor stor formuen din er. Se i tabellene og velg år.