Viktig informasjon

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Generelt

Siste publiserte rettskilder om Generelt

 1. Opphør av virksomhet

 2. Tilordning av inntekter, salg av fast eiendom, gevinstbeskatning, fradrag

 3. Fradragsrett for erstatningsansvar ved manglende betalt forskuddstrekk og fradrag juridiske kostnader

 4. Fradrag – person - utgifter til juridisk bistand

 5. Spørsmål om vilkår for ileggelse av tilleggsskatt er oppfylt og særlig spørsmål om det foreligger unnskyldelige forhold

 6. Begrenset skattepliktig for pensjon kreve å bli lignet som bosatt etter EØS-reglene

 7. Etterberegning av utgående- og inngående merverdiavgift og økning av skattepliktig inntekt. Uttak. Uteholdt omsetning. Rehabiliteringskostnader og leieinntekter.

 8. Spørsmål om endring av ligning og ileggelse av tilleggsskatt som følge av uriktig oppføring av fradrag i skattepliktiges selvangivelse

 9. Spørsmål om skattepliktige kan få overført fremførbart underskudd fra fraseparert ektefelle

 10. Ileggelse av tilleggsskatt på bakgrunn av uberettigede krav på fradrag

 11. Ileggelse av tilleggsskatt på uberettigede krav på fradrag

 12. Ileggelse av tilleggsskatt på uberettigede krav på fradrag

 13. Skatteplikt for gevinst vunnet i poker. Virksomhet eller tilfeldig inntekt

 14. Etterberegning av inngående merverdiavgift og ileggelse av tilleggsavgift

 15. Illeggelse av tvangsmulkt som følge av at a-melding ikke var levert innen fristen

 16. Beregning av skatt på aksjeutbytte for skattepliktig som er bosatt i Norge etter internrett samtidig som vedkommende anses bosatt i Tyskland etter skatteavtale

 17. Tilleggsavgift på bakgrunn av dobbel fradragsføring av merverdiavgift. Manuell korrigering av omsetningsoppgave. Spørsmål om tilleggsavgift burde vært ilagt med et konkret beløp istedenfor prosent

 18. Spørsmål om næringsvirksomhet og fradragsrett for underskudd

 19. Fradrag for kostnader pådratt ved svindel - oppfølgingsspørsmål

 20. Fradrag for kostnader pådratt ved svindel

 21. En presisering om Samdal-dommen

 22. Spørsmål om samtidig riving og oppføring av bygning, samt pålegg om utbedring av infrastruktur (skatteloven § 9-2 første ledd og § 6-1)