Sats for:

Minstefradrag

Minstefradraget er et standardfradrag som automatisk trekkes fra lønn, pensjon og liknende inntekt.

Hvis dine faktiske kostnader knyttet til arbeid og liknende er høyere enn minstefradraget, kan du kreve fradrag for disse i skattemeldingen din (selvangivelsen), i stedet for minstefradraget.

Eksempler på slike kostnader er underskudd på mottatt bilgodtgjørelse, kost på tjenestereiser uten overnatting, hjemmekontor, faglitteratur, videreutdannelse, verktøyhold, arbeidsklær og frivillig ulykkes- og sykeforsikring.

Minstefradraget beregnes automatisk. Du behøver derfor ikke selv korrigere fradraget dersom du endrer beregningsgrunnlaget for fradraget, for eksempel når du må oppgi lønnsinntekt som ikke er forhåndsutfylt.


Lønnsinntekt  
Sats 46 %
Øvre grense * 106 750 kr
Nedre grense (særskilt fradrag i arbeidsinntekt)** 31 800 kr

 

Pensjonsinntekt  
Sats  37 %
Øvre grense  88 700 kr
Nedre grense  4 000 kr

 

For personer som har vært bosatt i Norge bare deler av året, eller er skattepliktig etter sktl. § 2-3 første ledd bokstav d, h og annet ledd, skal øvre grense og særskilt nedre grense (kroner 31 800) for minstefradrag avkortes tilsvarende det antall hele eller påbegynte måneder vedkommende har vært bosatt i Norge. Minstegrensen på kroner 4 000 avkortes ikke. Er inntekten under kroner 4 000, gis minstefradag med samme beløp som inntekten.

For personer som er bosatt i utlandet og som er skattepliktig til Norge for vederlag (inklusiv pensjon), honorar og lignende ytelser som direktør, styremedlem eller lignende i norsk selskap, skal minstefradraget settes til kroner 4 000. Er inntekten under kroner 4 000, gis minstefradrag med samme beløp som inntekten.


* Summen av minstefradraget i lønnsinntekt og minstefradraget i pensjonsinntekt begrenses oppad til øvre grense i minstefradraget i lønnsinntekt, det vil si 106 750 kroner for 2021.

** Skattyter som kun har lønnsinntekt, får det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og det særskilte fradraget i arbeidsinntekt.