Sats for:

Minstefradrag

Minstefradraget er et standardfradrag som automatisk trekkes fra lønn, pensjon og liknende inntekt.

Hvis dine faktiske kostnader knyttet til arbeid og liknende er høyere enn minstefradraget, kan du kreve fradrag for disse i post 3.2.2 i skattemeldingen (selvangivelsen), i stedet for minstefradraget.

Eksempler på slike kostnader er underskudd på mottatt bilgodtgjørelse, kost på tjenestereiser uten overnatting, hjemmekontor, faglitteratur, videreutdannelse, verktøyhold, arbeidsklær og frivillig ulykkes- og sykeforsikring.

Minstefradraget beregnes automatisk. Du behøver derfor ikke selv korrigere fradraget dersom du endrer beregningsgrunnlaget for fradraget, for eksempel når du må oppgi lønnsinntekt som ikke er forhåndsutfylt.


Lønn  
Sats 45 %
Øvre grense arbeidsinntekt* 97 610  kr
Nedre grense arbeidsinntekt** 4 000 kr

 

Pensjon  
Sats *** 31 %
Øvre grense *** 83 000 kr
Nedre grense pensjonsinntekt 4 000 kr

 

* Summen av minstefradraget i lønnsinntekt og minstefradraget i pensjonsinntekt begrenses oppad til øvre grense i minstefradraget i lønnsinntekt, det vil si 97 610 kroner for 2018.

** Skattyter som kun har lønnsinntekt, får det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og det særskilte fradraget i arbeidsinntekt.

** Nedre grense på 4 000 kroner i visse tilfeller:

  • Personer bosatt i utlandet som er direktør, styremedlem eller lignende i norsk selskap og som er skattepliktig etter sktl. § 2-3 første ledd bokstav e eller f.
  • Personer som har vært bosatt i Norge bare deler av året, eller er skattepliktig etter sktl. § 2-3 første ledd bokstav d,h og annet ledd.

*** Satsene for pensjon ble økt i juni 2017, men gjelder for hele 2017. Pensjonister med pensjon før juni 2017 kan endre skattekortet og oppnå virkning av økt minstefradrag i skattetrekket med en gang. (De har tidligere fått skattekort for 2017 basert på lavere satser, hhv. 29 prosent og 75 000 kroner).

footer/desktop/standard