Billedkunstnere med egen bedrift

Er du næringsdrivende billedkunster må du skatte av inntekter du har, og du får fradrag for kostnader knyttet til kunstnervirksomheten. 

Gjelder det meg?

Dette gjelder deg som er billedkunstner og som regnes som næringsdrivende. 

Du må ha egen bedrift som for eksempel enkeltpersonforetak eller aksjeselskap.  

Dette omfattes av billedkunst

Billedkunst omfatter blant annet kunstformer som malerkunst, tegnekunst, grafikk, skulptur, billedvev, fotografi, video, datakunst, installasjoner og grafitti.

Arkitektur, litteratur, musikk, dans, dramatikk og håndverksfag som design og kunsthåndverk omfattes ikke. 

Dette må du gjøre 

Skattekort og forskuddsskatt 

Sjekk skattekortet ditt, og husk å betale forskuddsskatt. Du skal betale forskuddsskatt av forventet overskudd. 

Regnskap

Du må føre regnskap. Legg inn inntekter og kostnader du har i bedriften løpende gjennom året.  

Inntekter og utgifter  

Næringsdrivende billedkunstnere som selger egenproduserte kunstverk, skal føre inntekter og utgifter i regnskapet.  

Du skal følge kontantprinsippet, som vil si at inntekter av solgte kunstverk skal tas med i regnskapet det året verket er solgt.  

På samme måte skal utgifter føres i regnskapet det året de er betalt. 

Varelager 

Du skal ikke føre ferdige kunstverk som varelager i regnskapet, siden kontantprinsippet gjelder.  

Kostnadene som går med til å produsere kunstverkene skal tas med i regnskapet samme år som de betales. 

Skattemelding 

Du må levere skattemelding med næringsspesifikasjon senest 31. mai. 

Regnskapet legger grunnlaget for utfylling av næringsspesifikasjonen. Du må oppgi alle inntekter og kostnader du har i næringsvirksomheten. 

Salgsinntekter på under 50 000 kroner

Har du salgsinntekter på under 50 000 kroner får du en enklere næringsspesifikasjon som er tilpasset deg. 

 

Hvis du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal du levere mva-melding. Du skal også levere mva-melding for perioder du ikke har solgt noe.

Ikke merverdiavgiftplikt ved salg av egen kunst 

Du skal ikke betale merverdiavgift når du selger kunstverk du selv har laget. Det samme gjelder når du selger opphavsretten til egne kunstverk.   

Eksempler på egne originale kunstverk: 

  • malerier, tegninger, kollasjer  
  • grafiske arbeider som stikk, trykk og litografi som er signerte og nummererte i et begrenset antall til 300 stykk 
  • skulpturer, relieffer og installasjoner 
  • digitale kunstverk 
  • billedtepper, billedvev og annen tekstilkunst  
  • kunstneriske fotografier (Bilder fra ordinær fotografvirksomhet er ikke sett på som kunstneriske fotografier). 

Hvis du bare selger egen kunst, skal du ikke registrere virksomheten din i Merverdiavgiftsregisteret. Da er det heller ikke fradrag for merverdiavgift på varer og tjenester du kjøper for å lage kunsten. 

Mer informasjon om merverdiavgift: Slik fungerer mva – Skatteetaten.

Merverdiavgift på brukskunst og kunsthåndverk  

Som brukskunst og kunsthåndverk regnes typiske bruksting som for eksempel klær, boller, fat, lamper og smykker. Salg av slike varer er avgiftspliktig.

Hvis du selger brukskunst og kunsthåndverk for mer enn 50 000 kroner i løpet av en periode på tolv måneder skal du derfor registrere deg i Merverdiavgiftsregisteret

Du får fradrag for merverdiavgift på innkjøp du har til brukskunst og kunsthåndverk når du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. 

Merverdiavgift ved salg av andre typer varer og tjenester 

Hvis du selger andre typer varer eller tjenester i tillegg til kunstnervirksomheten, kan du være pliktig til å registrere deg i Merverdiavgiftsregisteret for denne delen av virksomheten. Da skal du beregne og betale merverdiavgift. Salget må være på mer enn 50 000 kroner i en periode på tolv måneder.  

Lager du for eksempel bilderammer for andre kunstnere eller kunder, er dette salg som er merverdiavgiftspliktig og som du skal betale merverdiavgift av. Det samme gjelder hvis du selger malerutstyr.  

Bruker du de samme varene til din egen kunst må du beregne merverdiavgift på det du bruker selv, som om varene var solgt til andre.  

Du får fradrag for merverdiavgift på innkjøp du har til denne del av virksomheten.   

Selger du malekurs, skal du ikke beregne og betale merverdiavgift på kursavgiften. Kursvirksomhet er undervisning, som er unntatt fra merverdiavgiftsplikt. 

Er du usikker på om du skal registrere deg i Merverdiavgiftsregisteret for hele eller deler av inntekten i bedriften sin, kan du ta kontakt med Skatteetaten. 

Er du merverdiavgiftspliktig og registrert i Merverdiavgiftsregisteret for slikt salg, får du fradrag for hele eller deler av merverdiavgiften du betaler på innkjøp du har i denne delen av virksomheten. 

Har du utgifter på innkjøp som bare er knyttet til inntekter som du skal beregne og betale merverdiavgift på, får du fradrag for hele beløpet du betaler i merverdiavgift på innkjøpene.  

Hvis innkjøpene er knyttet til både merverdiavgiftspliktig og ikke-merverdiavgiftspliktig inntekt, får du kun fradrag for den delen av betalt merverdiavgift som er knyttet til inntekter du skal betale merverdiavgift på. 

Fordelingen skal være i forhold til hvor stor del du faktisk har brukt innkjøpene i den merverdiavgiftpliktige og den ikke-merverdiavgiftspliktige delen av virksomheten.  

Er det vanskelig å fordele merverdiavgift på innkjøp etter faktisk bruk, kan du fordele den etter størrelsen på merverdiavgiftspliktig omsetning og ikke-merverdiavgiftspliktig omsetning.  

Les mer om fradrag og fordeling av merverdiavgift. Her er det også gode eksempler på hvordan du skal fordele.

 

 

Salgsinntekter 

Eksempler på salgsinntekter: Salg fra atelier, utstillinger, formidlingssalg og utstillingsvederlag. Det må også regnes med inntekter fra kunstoppdrag og inntekter fra oppdrag som kunstkonsulent.

Har du gitt kunstverk i gave til for eksempel familie eller til veldedig formål, skal salgsverdien av kunstverket tas med som salgsinntekt.  

Salg av brukt utstyr som ikke saldoavskrives, som for eksempel brukt fotoutstyr, skal også tas med som salgsinntekt. 

Andre inntekter 

Eksempler på andre inntekter: Stipend, priser, reisetilskudd og konkurransepremier.  

Stipend som er mottatt for å dekke spesifiserte kostnader, skal tas med som inntekt bare for den delen som overstiger kostnaden det er ment å dekke.  


Kostnader 

Varekostnader til materiell for å lage kunstverker, andre driftskostnader som utgifter til blant annet atelier, telefon, internett og kontorrekvisita.  

Bruker du et rom i egen boligen til atelier, kan du få fradrag etter reglene for hjemmekontor 

Eiendeler i bedriften 

Har du eiendeler som brukes i bedriften som for eksempel eget atelier eller verksted, kan du får fradrag for avskrivinger.  

Mer om aktuelle fradrag: Kontor, bil og utstyr - Skatteetaten 

Spesielt for deg som

For billedkunstnere som har mottatt arbeidsstipend eller garantilønn fra staten vil beløpet automatisk komme i den personlige skattemeldingen. Det skal ikke føres i næringsspesifikasjonen.

Hovedregelen er at kunstnerstipender er skattepliktige når de er tilknyttet den kunstneriske virksomheten. 

Du kan spare skatt ved å kreve utjevning av personinntekten når du selger egen kunst.

Behovet for utjevning kan oppstå når årets personinntekt er vesentlig større enn gjennomsnittlig personinntekt for de to siste årene. En del av økningen i samlet personinntekt må skyldes salg av egne kunstverk. I tillegg må inntektene fra av salg av egne kunstverk være en vesentlig del av årets samlede personinntekt.   

Eksempel der utjevning kan være aktuelt: 

Du jobber i to år med å produsere kunstverk til en større utstilling i år tre. Utstillingen går bra og du selger godt. Inntekten din i år tre, er vesentlig høyere enn de to foregående årene.

Du må ha et vedlegg til skattemeldingen for å utjevne skatt 

I vedlegget må du skrive at du ønsker fordele personinntekten med like store beløp hvert år etter reglene for salg av kunst (åndsverk).   

Du skriver dette som et enkelt dokument, og legger det som vedlegg i skattemeldingen.

Blir skatten på personinntekt lavere vil Skatteetaten omberegne skatten for de tre siste årene. Reduksjonen i årets skatt vil gi noe økt skatt de to foregående årene.  

Driver du aksjeselskap istedenfor enkeltpersonforetak vil du ikke få nytte av spesielle regler for kunstnere.

Den vesentligste forskjellen for kunstnere er at unntaket for merverdiavgift for salg av egne kunstverk ikke gjelder for aksjeselskap

Dokumentasjon

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge den fram hvis vi spør.