Rettledning for utfylling og innlevering av opplysninger om Aksjesparekonto

Revidert oktober 2022.

1. Kort om tredjepartsordningen Aksjesparekonto

Denne rettledningen angir

 • hvem som skal levere opplysninger
 • hvilke opplysninger som skal gis
 • andre krav og opplysninger om rapporteringen

Rettledningen er skrevet for opplysningspliktige som skal levere tredjepartsopplysninger for aksjesparekonto.

Informasjon om aksjesparekonto som ikke berører levering av tredjepartsopplysninger kan finnes her.

Rettledningen inneholder praktiske, juridiske og datatekniske opplysninger vedrørende beskatning og rapportering av aksjesparekonto. Rettledningen med tilhørende formatbeskrivelser (se "Beskrivelse av filformatet") skal gjelde for inntektsåret 2021 og senere år, inntil ny rettledning eller formatbeskrivelse blir utarbeidet.

1.1 Særskilt rapportering for 2022 

Oppjusteringsfaktor for skattepliktig gevinst/tap og utbytte er i statsbudsjettet foreslått økt til 1,72 for aksjeinntekter/tap innvunnet fra og med 6. oktober 2022. Effektiv skattesats vil da øke fra 35,2 % til 37, 84 % for slike inntekter/tap fra og med denne datoen. Det er derfor i formatet opprettet egne felt for rapportering av skattepliktige beløp innvunnet fra og med 6. oktober. Disse beløpene vil inngå i grunnlag for økt oppjusteringssats som gjelder fra og med 6. oktober (oppjusteringen skjer i skatteetatens systemer). Skattepliktig beløp, akkumulert fra 6. oktober til og med 31. desember, skal rapporteres i tillegg til ordinær rapportering av totalbeløp for 2022. Vi viser til årets formatbeskrivelse og eksempelfil.

2. Hvem skal levere opplysninger

Opplysningsplikten til denne tredjepartsordningen er hjemlet etter Skatteforvaltningsloven 7-3 med tilhørende forskrift.

Merk: Det er anledning til å rapportere opplysninger for internasjonal utveksling via denne tredjepartsordningen.

Ingen dispensasjonsadgang ved opplysningsplikt

Skatteetaten kan ikke gi den enkelte opplysningspliktige dispensasjon fra opplysningsplikten. Tredjepartsopplysninger som ikke er levert innen fristen kan som hovedregel ilegges tvangsmulkt.

Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver

Opplysningspliktige som ikke har levert oppgaver innen fristen, kan ilegges tvangsmulkt, jf. skatteforvaltningsloven § 14-1

Opplysninger anses ikke levert når de:

 • er helt uteblitt
 • er sendt eller levert til lokalt skattekontor
 • mangler 11-sifret fødselsnummer eller D-nummer for personlige skattepliktige
 • mangler 9-sifret organisasjonsnummer
 • mangler fullt navn, adresse og landkode til personer som ikke er tildelt fødsels- eller organisasjonsnummer
 • er levert på en måte som ikke følger Skatteetatens bestemmelser

Vedtak om tvangsmulkt sendes ut noen dager etter ordinær frist med orientering om at mulkt vil løpe fra en bestemt fremtidig dato hvis opplysningene ikke blir levert. Tvangsmulkten utgjør 1 rettsgebyr per dag opplysningene uteblir og opp til 50 rettsgebyr.

Du unngår tvangsmulkt ved å levere opplysningene innen den nye fristen som er gitt i vedtaket. Da starter ikke den varslede tvangsmulkten å løpe.

Oppdatering av kontaktopplysninger

Skatteetatens oppgavegiverregister henter opplysningspliktiges organisasjonsnavn og adresse automatisk fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Det er derfor viktig at disse opplysningene til enhver tid er oppdatert. Dette gjøres ved å fylle ut samordnet registermelding.

Skatteetaten sender ut informasjonsbrev og vedtak mm. til opplysningspliktige elektronisk i Altinn. Det er derfor svært viktig at den/de som skal motta varsel om nye meldinger på vegne av opplysningspliktig, har registrert sin e-postadresse og mobilnummer for SMS i Altinn. Dette gjøres ved å fylle ut "Din kontaktinformasjon for virksomheten" og "Varslingsadresser for virksomheten" under virksomhetens "profil" i Altinn.

Endringer i Skatteetatens oppgavegiverregister om kontaktinformasjon, dvs. navn og telefon-/mobilnummer og e-postadresse til kontaktperson i forbindelse med innsending av tredjepartsopplysninger, kvitteringer og feilmeldinger, må meldes til Skatteetaten på Altinn-skjema: RF-1312 Nye opplysninger til oppgavegiverregisteret – tredjepartsopplysninger.

3. Utvalgte tema

3.1 Særlig om rapportering av formue

Fra og med inntektsåret 2017 ble det innført formuesrabatt på aksjer og verdipapirfond (aksjedel). Rabatten for 2021 er på 45%. Dette gjelder også for aksjer og aksjefondsandeler som står på ASK. Det er markedsverdi som skal rapporteres til Skatteetaten, og det er markedsverdien som vil vises i skattemeldingen til kunden. Skatteetaten beregner så rabatten slik at 55% av verdien inngår i selve skatteoppgjøret. Rabatten vil fremgå av eget vedlegg til skattemeldingen.

Eksempel:

På ASK har investor aksjer, aksjefond og kontanter ved utgangen av inntektsåret.

Markedsverdi aksjer:                 100

Markedsverdi aksjefond:           120

Kontanter:                                    30

I skattemeldingen står beløpene slik:

4.1.8.4 Formue aksjesparekonto - aksjedel kr 220

4.1.8.5 Formue aksjesparekonto - kontanter kr  30

3.2 Overføring av aksjesparekonto fra en tilbyder til en annen

Ved overføring mellom opplysningspliktige i løpet av året skal rapportering skje slik:

Opplysningspliktig A har konto A frem til 01.11.2021, da konto flyttes til opplysningspliktig B. Opplysningspliktig A rapporterer transaksjoner i form av innskudd, ubenyttet skjerming, anvendt skjerming, skattemessig gevinst, uttak, realisasjonsvederlag på konto, samt formuesverdi 0, inngangsverdi 0 og antall 0 per finansprodukt og merker eventuelt kontoen med internasjonal rapportering til Skatteetaten. Konto skal ikke merkes som avsluttet ved flytting, men merkes med verdien "True" i feltet for flytting. Ved flytting må opplysningspliktig A gi informasjon om alle bevegelser av skattemessig betydning (f.eks. laveste innskuddssaldo, ubenyttet skjerming eller uttak fra kontoen) på konto før flyttedato til opplysningspliktig B.

Opplysningspliktig B rapporterer konto som ved ordinær rapportering uten flytt. Opplysningspliktig B rapporterer alle hendelser og verdier på konto etter overtakelse. Det vil si innskudd, uttak, ubenyttet skjerming, anvendt skjerming, realisasjonsvederlag, samt formuesverdier, inngangsverdi og antall per finansprodukter. Skattemeldingen vil dermed kunne være pre-utfylt med tredjepartsopplysninger fra to opplysningspliktige for inntektsåret 2021:

Opplysningspliktig A: Rapporterer eventuelt skattemessig gevinst i perioden før flytting til skattemeldingen.

Opplysningspliktig B: Rapporterer formuesverdier og eventuelt skattemessig gevinst/tap i perioden etter flytting til skattemeldingen.

3.3 Uttak fra kontoen

Overføring av aksje, egenkapitalbevis, kontanter eller aksjefondsandeler fra aksjesparekontoen til kontohaver anses som uttak fra kontoen, jf. sktl. § 10-21 sjette ledd femte punktum. Uttaket settes til verdien av aksjen, egenkapitalbeviset eller aksjefondsandelen på overføringstidspunktet. Uttak som overstiger innskuddet tillagt skjerming anses som skattepliktig inntekt, jf. sktl. § 10-21 fjerde ledd annet punktum. Ved uttak fra kontoen, anses innskudd på kontoen for å være tatt ut først, jf. sktl. § 10-21 fjerde ledd første punktum. Fradrag for eventuelt tap kan først kreves ved opphør av kontoen, se pkt. 10 i samme paragraf. I så fall må kontoen merkes som avsluttet ved innrapporteringen.

Skattepliktig uttak etter fradrag for skjerming blir ved skatteberegningen automatisk multiplisert med en fastsatt faktor som er 1,44 for 2021. Effektiv skattesats på skattepliktig uttak er 31,68 %. Uttaksverdien for aksjen, egenkapitalbeviset eller andelen utgjør ny inngangsverdi for aksjen, egenkapitalbeviset eller andelen utenfor ordningen. Ved opphør av aksjesparekontoen skattlegges innestående på kontoen fratrukket innskudd og ubenyttet skjermingsfradrag som uttak fra kontoen, jf. sktl. § 10-21 syvende ledd. Er innestående på kontoen lavere enn innskudd på kontoen, anses differansen som tap ved avvikling av aksjesparekontoen. Effektiv skattesats på tapet er 31,68 %. Aksjerelatert formue på kontoen formuesbeskattes på samme måte som aksjer, egenkapitalbevis og andeler som eies utenfor ordningen, og gis verdsettelsesrabatt. Kontanter på kontoen formuesbeskattes på samme måte som bankinnskudd og inngår ikke i aksjerabatten.

3.4 Skjermingsfradrag

Det beregnes skjerming på grunnlag av kontohavers innskudd av kontanter, aksjer, egenkapitalbevis og andeler på kontoen. Skjermingsgrunnlaget fastsettes til den laveste innskuddssaldoen på kontoen i løpet av inntektsåret, tillagt ubenyttet skjerming fra tidligere år, jf. sktl. § 10-21 femte ledd femte punktum. Skjermingen knytter seg til kontoen som sådan, og ikke til de enkelte aksjer mv. innenfor ordningen. Skjermingen tilordnes kontohaver den 31. desember i inntektsåret, jf. sktl. § 10-21 femte ledd siste punktum. Skjermingsfradraget fastsettes ved å multiplisere skjermingsgrunnlaget med skjermingsrenten, se sktl. § 10-12 annet ledd. Se eksempel på utregning under "Mer om aksjesparekonto - Skjermingsgrunnlaget settes til det laveste innskuddsbeløpet på kontoen i løpet av året " her. Det er Skattedirektoratet som fastsetter skjermingsrenten etter delegasjon fra Finansdepartementet, jf. FSFIN § 10-12-1 første ledd. Direktoratet beregner og kunngjør renten for det enkelte inntektsår i januar året etter inntektsåret, jf. FSFIN § 10-12-1 annet ledd. Skjermingsrenten kunngjøres på www.skatteetaten.no/aksjer. Skjermingsfradraget kan ikke overstige skattepliktig uttak fra ordningen og utdeling av skattepliktig utbytte fra aksjer og fondsandeler på kontoen, jf. sktl. § 10-21 femte ledd første og annet punktum. Ubenyttet skjerming legges til skjermingsgrunnlaget og kan fremføres til fradrag i senere års uttak og utbytter, jf. sktl. § 10-21 femte ledd tredje punktum.

3.5 Overføring av verdipapirer mellom egne konti

ASK-eiere som har flere aksjesparekonti kan overføre verdipapirer mellom egne konti uten beskatning. Dette gjelder både overføringer mellom kontoer hos samme tilbyder og hos forskjellige tilbydere. Ved overføring av aksjer, egenkapitalbevis, andeler i aksjefond og kontanter mellom egne aksjesparekontoer, overføres samtidig en andel av kontohavers innskudd og ubenyttet skjerming fra tidligere år på den avgivende kontoen til den mottakende kontoen. Innskudd og ubenyttet skjerming overføres i samme forhold som overføring av verdier fra den avgivende kontoen, se sktl. § 10-21 syvende ledd. Det skal ikke rapporteres "True" i feltet for flytting ved slik del-flytt.

Eksempel på del-overføring/splitt av aksjesparekonto:

I eksempelet ønsker skattyter å ha verdipapir A og Verdipapir B på to forskjellige ASK-kontoer.

Aksjesparekonto A:

Innskudd        10 000

Ubenyttet skjerming fra tidligere år 500

Beholdning:

Verdipapir A              6 000

Verdipapir B               14 000

Samlet verdier på konto A ved overføringstidspunkt           20 000

Aksjesparekonto A1:

Innskudd 7 000

Ubenyttet skjerming fra tidligere år: 350

Verdipapir B: 14 000

Aksjesparekonto A2:

Innskudd        3 000

Ubenyttet skjerming fra tidligere år: 150

Verdipapir A: 6 000

Årets skjerming beregnes separat for A1 og A2 etter gjeldende regler.

Kontoen skal ikke rapporteres som avsluttet ved overføring/splitt se overskrift "3.11 Avslutning av konti".

3.6 Utbytte

Utbytte på aksjer, egenkapitalbevis og andeler i aksjefond som står inne på aksjesparekonto er med virkning fra og med inntektsåret 2019 skattefritt, på samme måte som realisasjonsgevinster, se sktl. § 10-21 tredje ledd nytt annet punktum. Skattlegging skjer ved evt uttak og først når uttaksverdien overstiger innskutt beløp på ASK. Utbytte skal ikke regnes som innskutt kapital.

3.7 Arv/dødsfall

Aksjesparekontoen kan ved død overtas av arvingen med skattemessig kontinuitet. Gjenlevende ektefelle kan også med skattemessig kontinuitet bli sittende med aksjesparekontoen i uskifte. Fra og med inntektsåret 2019 kan det ved utlodning fra dødsbo overføres aksjer, egenkapitalbevis og aksjefondsandeler fra avdødes aksjesparekontoer til arvingers aksjesparekontoer uten beskatning, se sktl. § 10-21 nytt syvende ledd fjerde punktum. Overføring må skje med kontinuitet. Innskudd og ubenyttet skjerming må overføres i samme forhold som overføring av verdier mellom kontoene, jf. § 10-21 syvende ledd tredje punktum. Se eksempel i avsnitt 3.5. Kontoen som overføres med kontinuitet ved arv eller dødsfall skal ikke rapporteres som avsluttet.

3.8 Gave

En aksjesparekonto kan gis som gave dersom dette gjøres med skattemessig kontinuitet. Hele aksjesparekontoen må overføres. Kontoen som overføres med kontinuitet ved gave skal ikke rapporteres som avsluttet.

3.9 Skilsmisse

Ved skilsmisse kan ektefellene bestemme at aksjesparekontoen skal overføres til den annen ektefelle enn den er registrert på. Overføringen må da skje med skattemessig kontinuitet. Fra og med inntektsåret 2019 kan det ved skilsmisse overføres aksjer, egenkapitalbevis og aksjefondsandeler mellom ektefellenes aksjesparekontoer uten skattlegging, på samme måte og på samme vilkår som mellom aksjesparekontoer tilhørende samme innehaver, se sktl. § 10-21 nytt syvende ledd fjerde punktum. Innskudd og ubenyttet skjerming må overføres i samme forhold som overføring av verdier mellom kontoene, jf. sktl. § 10-21 syvende tredje punktum. Se eksempel i avsnitt 3.5. Kontoen som overføres med kontinuitet ved skilsmisse skal ikke rapporteres som avsluttet.

3.10 (NY) Flytting

For 2021 er det etablert ett nytt felt for å markere når aksjesparekonto er flyttet til en annen tilbyder. Feltet vil være boolsk, altså med tillatte verdier "true" eller "false". Normalverdi for feltet vil være "false" (ikke flyttet) og er frivillig i formatet.

3.11 Avslutning av konti

Konti skal merkes som avsluttet når kontoen avvikles. Det er skattemessig realisasjon av konto og det skal foretas et gevinst/taps-oppgjør. Merk at feltet for avslutning er gjort obligatorisk fra og med inntektsåret 2020. Det er kun for konti som faktisk er avviklet som skal merkes som avsluttet (ikke ved flytting eller splitting). Dersom kontoen ikke merkes som avsluttet vil et eventuelt tap for kontohaver ikke bli forhåndsutfylt i skattemeldingen. Konto som overføres med kontinuitet ved gave eller dødsfall skal således ikke rapporteres som avsluttet (feltet merkes "False"). Dette kan sidestilles med å flytte konto fra en tilbyder til en annen. Kontoer som flyttes i sin helhet skal merkes særskilt som flyttet se avsnitt 3.10 . Kontoer som er merket avsluttet eller flyttet i sin helhet skal ikke rapporteres i etterfølgende inntektsår.

4. Spesifikasjon av utvalgte felter i formatet

4.1 Inngangsverdi:

Den summen som kan tas ut skattefritt ved utgangen av inntektsåret.

4.2 (NY) Innskudd:

Feltet innskudd utgjør alle innskudd i løpet av kalenderåret, altså sum innskutt kapital i løpet av året (brutto). (Tidligere skulle feltet rapporteres netto, med sum innskutt kapital minus uttak i samme periode). Inngangsverdi (markedsverdi på overføringstidspunktet) på overførte aksjer inngår som en del av det som skal rapporteres som innskudd her.

4.3 Uttak:

Her skal det rapporteres sum uttak fra konto i løpet av inntektsåret.

4.4 Ubenyttet skjerming:

Her føres ubenyttet skjerming fra tidligere år. Fremførbar skjerming rapporteres ikke.

4.5 Skattepliktig gevinst/tap

Her føres skattepliktig uttak/gevinst der uttaksverdien overstiger akkumulert inngangsverdi inkl. skjerming på aksjesparekonto. Tap skal kun forekomme når konto avsluttes. Tap vil forekomme når innestående på kontoen er lavere enn innskudd på kontoen  Konto merkes da som avsluttet se avsnitt 3.11.

4.6 (NY) Forvaltningskostnad

Her innrapporteres fradragsberettigede kostnader som har direkte tilknytning til skattepliktige inntekter. Her kan man rapportere kostnader (kontantstrømmer) som går direkte mellom tilbyder og investor via en bankkonto som ikke hører inn under ASK eller belaste aksjesparekontoen direkte via kontantbeholdningen eller ved innløsning av andeler/aksjer. Kostnader som belastes aksjesparekontoen direkte behandles på lik linje med annet uttak. Kostnader som er innbakt indirekte, f.eks. som nedsettelse av verdi av verdipapirfond skal ikke fradragsføres her.

4.7 (NY) Returprovisjon

Her innrapporteres beløp/verdi som utbetales direkte til investor. Dette beløpet er skattepliktig som kapitalinntekt. Beløp kan betales til konto på utsiden av aksjesparekonto eller direkte til aksjesparekonto. Dersom returprovisjon utbetales til konto utenfor aksjesparekontoen skal beløp rapporteres i feltet "returprovisjon" uten at dette får konsekvenser for andre felt på aksjesparekontoen. Velger man å utbetale returprovisjon til aksjesparekonto skal man rapportere beløp i feltet "returprovisjon" og feltet innskudd og inngangsverdi økes tilsvarende utbetalt returprovisjon. Beløpet vil være forhåndsutfylt som kapitalinntekt  på investors skattemelding. Dette gjelder uavhengig av om returprovisjon utbetales som kontanter eller andeler i verdipapir i eller utenfor aksjesparekontoen.

4.8 Avsluttet

Her merkes konto som avsluttet dersom konto er avsluttet og tømt. Ved flytting av aksjesparekonto til annen tilbyder skal ikke konto merkes som avsluttet.
Merk: Feltet er gjort obligatorisk fra og med inntektsåret 2020.

4.9 Brexit

31.januar 2020 forlot Storbritannia EU (Brexit). Fra og med 01.01.2021 kan ingen kjøpe NYE britiske aksjer/aksjefond, eller motta britiske utbytteaksjer inn på Aksjesparekonto. Dersom britiske aksjer/aksjefond er kjøpt, eller britiske aksjer er gitt i utbytte i 2021 må disse tas ut av aksjesparekontoen umiddelbart. Ved uttaket av eiendelene fra kontoen, benyttes verdien av eiendelen på kjøpstidspunktet/utbyttetidspunktet. Uttaket reduserer innskutt kapital, og skattlegges i den utstrekning det overstiger innskutt kapital tillagt skjerming.

5. Internasjonal rapportering – CRS/FATCA-opplysninger

Kontohavere som er identifisert etter reglene beskrevet i "Rettledning om undersøkelse av hvor kontohavere er skattemessig bosatt mv. – OECD's Common Reporting Standard (CRS) – Avtale med USA om gjennomføring av FATCA", skal rapporteres til Skatteetaten og merkes for utveksling. Les mer utførlig om opplysninger som skal rapporteres i

6. Når skal du rapportere

Tredjepartsopplysninger skal sendes via Altinn på internett til Skatteetaten innen 10. februar året etter inntektsåret.

Tredjepartsopplysninger kan leveres via Altinn fra 2. januar året etter inntektsåret.

For å unngå at oppgaver mangler på skattemeldingen, er det meget viktig at fristen overholdes. Endrings- eller erstatningsoppgaver som sendes inn etter 1. mars vil ikke automatisk komme med i skattemeldingen før skattepliktige leverer denne.

Fra og med 2020 vil skattemeldinger bli oppdatert med nye opplysninger frem til 30. april ved endrings- og erstatningsoppgaver, så lenge skattyter ikke allerede har sendt inn skattemeldingen sin. Skattytere som har levert skattemelding, og skattytere med skattemelding på gammelt format vil ikke få oppdatert utkast til skattemelding, og må oppdatere skattemeldingen manuelt og sende inn på nytt. Etter 30. april vil erstatnings- og endringsoppgaver ikke medføre nye skattemeldingsutkast. Alle endringer må gjøres manuelt. Opplysningspliktige som må korrigere oppgaver etter 1. mars, må kontakte Skatteetaten for å avtale ny leveranse via e-post: [email protected].

20. oktober er siste frist for innsending av endrings- eller erstatningsoppgaver.

6.1 Hvordan skal du rapportere

Leveranser består av en eller flere oppgaver. Oppgaver skilles fra hverandre ved hjelp av feltene "inntektsår", "opplysningspliktig", "oppgaveeier" og "kontonummer". Disse identifikatorene utgjør til sammen oppgavens unike identifikator

 • Opplysningspliktig
 • Opplysningspliktige identifiseres ved organisasjonsnummer
 • Oppgaveeier (Den som står som eier av kontoen)
 • Oppgaveeier identifiseres ved fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer
 • Dersom oppgaveeier ikke har fødselsnummer eller organisasjonsnummer skal opplysningspliktige angi en unik verdi for kontoeier i feltet for Alternativ identifikator. Verdien brukes som del av unik nøkkel på oppgaven, og er grunnlag for endring/sletting av innsendte opplysninger.
 • Kontonummer
 • Nummer som identifiserer konto
 • Internasjonal rapportering

Oppgaveeier identifiseres ved fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer.

Internasjonale oppgaveeiere identifiseres med TIN-nummer.

6.2 Innsending i Altinn

Tredjepartsopplysninger leveres via Altinn ved å benytte Altinn-skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg. Når du åpner skjema ”RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg”, velger du oppgavetype: ”Aksjesparekonto” som oppgavetype i hovedskjema. Deretter går du til fanen: ”Oversikt – skjema og vedlegg”. Der kan du laste opp en XML-fil (se "Beskrivelse av filformatet") med oppgaver for Aksjesparekonto, og sende inn. Hvis opplysningspliktig ikke har tredjepartsopplysninger å levere, skal "ingen oppgaver å levere" benyttes.

6.3 Beskrivelse av filformatet

Formatbeskrivelsen viser hvordan en XML-fil for rapportering av tredjepartsopplysninger for aksjesparekonto skal bygges opp. Dokumentene finner du ved å følge denne lenken:

Formater og tekniske spesifikasjoner - Aksjesparekonto. Formatbeskrivelsen skal benyttes av opplysningspliktige/innsendere som skal rapportere tredjepartsopplysninger via Altinn-skjemaet RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

7. Rette feil

7.1 Korrigere oppgaver med feil

En tidligere innsendt oppgave korrigeres ved å sende inn en ny oppgave med de korrekte verdiene. Den nye oppgaven vil da erstatte den tidligere innsendte oppgaven. Ved korreksjon eller sletting av en tidligere rapportert oppgave er kravet at den nye oppgaven har samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven. Grunnen til dette er at Skatteetatens systemer skal oppfatte dette som en korreksjon, og ikke som en ny oppgave. For aksjesparekonto er det oppgaveeiers kontonummer, fødselsnummer, d-nummer, sammen med inntektsår og opplysningspliktig som er unik identifikator (se "Unik identifikasjon av oppgave"). Når korrigert oppgave med korrekte verdier mottas av Skatteetaten, vil oppgaven erstatte tidligere innsendt oppgave.

7.2 Korrigere en oppgave med feil i identifikator

Dersom det er feil i et eller flere av identifikatorfeltene i en tidligere innsendt oppgave, må denne oppgaven eksplisitt slettes. Det vil si at det da skal sendes inn en oppgave med korrekte verdier og en sletteoppgave for å slette den oppgaven som var feil. Sletteoppgaven må ha de samme identifikatorfeltene som oppgaven med feil identifikator.

7.3 Slette en oppgave med feil

Sletting av en tidligere innsendt oppgave gjøres ved å rapportere en <sletteoppgave> med samme unike identifikator som oppgaven som skal slettes.

8 Temahenvisning i skattemeldingen

Tredjepartsopplysningene benyttes til forhåndsutfylling av skattemeldingen til personlige aksjonærer. I tabellen nedenfor er det henvisninger til hvor man finner opplysninger fra tredjepartsordningen i skattemeldingen.  

Tema

Undertema

Tekst

Finans

Aksjesparekonto

Utbytte aksjesparekonto

Finans

Aksjesparekonto

Gevinst salg aksjesparekonto

Finans

Aksjesparekonto

Tap salg aksjesparekonto

Finans

Aksjesparekonto

Formue aksjesparekonto - aksjedel

Finans

Aksjesparekonto

Formue aksjesparekonto - kontanter

 

Du finner mer informasjon om levering av skattemeldingen her. 

 

Kontaktinformasjon for leveransen

Ved innsending må du oppgi kontaktinformasjon for leveransen, dvs. navn og telefonnummer for kontaktperson for den spesifikke leveransen. Du bør i tillegg oppgi en e-postadresse og et mobilnummer hvor varsel (SMS) om meldinger (kvitteringer/feilmeldinger) kan sendes.

Tilbakemelding fra Skatteetaten

Den opplysningspliktige får en tilbakemelding i innboksen i Altinn når Skatteetaten har behandlet opplysningene. Har du oppgitt mobilnummer eller e-post i innsendingen, får du varsel på SMS/e-post når tilbakemeldingen har kommet.

Det er viktig at du kontrollerer tilbakemeldingen ved mottak, slik at eventuelle feil i de innleverte oppgavene kan rettes opp snarest mulig. Har du ikke mottatt tilbakemeldingen innen et par dager, må du kontakte oss på e-post: [email protected]

Feil på innsendte leveranser

Leveranser som er avvist vil vises på tilbakemelding og feilliste. Avviste leveranser kan skyldes at det er for mange feil eller avvik på innsendte oppgaver eller at oppgitt leveransetype på leveransen er feil eller mangler. Det er derfor viktig at du setter deg inn i hvordan korreksjoner rapporteres. Ta kontakt for å avklare fremgangsmåte for å korrigere feil hvis du er usikker.

Annullering av leveranser

Dersom du har behov for å annullere en leveranse, må Skatteetaten kontaktes.

Testing

For å avdekke mulige feil slik at selve rapporteringen blir mest mulig korrekt, anbefaler Skatteetaten at opplysningspliktig sender inn testoppgaver. Les mer om innsending av testoppgaver her.

Roller og rettigheter i Altinn

Når du skal sende inn tredjepartsopplysninger via Altinn, må du ha en Altinn-rolle på vegne av virksomheten du skal rapportere for. For å logge inn på Altinn må du ha et norsk fødselsnummer eller D-nummer.

For å fylle ut skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.

Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet, Utfyller/Innsender eller Regnskapsfører med signeringsrett.

Om selskapet er revisorpliktig kreves rollen Revisorrettighet eller Ansvarlig revisor.

Dersom du ikke har noen av disse rollene, må du få en annen person i virksomheten til å delegere den til deg. I Altinn kan man administrere roller og rettigheter ut over de delegeringer som allerede er gjennomført via Enhetsregisteret.

Dersom du ikke har et norsk fødselsnummer eller D-nummer, kan virksomhetssertifikat brukes. For å bruke virksomhetssertifikat kreves det et norsk organisasjonsnummer.

Ta kontakt med Altinn brukerstøtte dersom du har problemer med roller, rettigheter eller pålogging.

Innhenting av fødsels- og organisasjonsnummer

Dersom du som opplysningspliktig har behov for å innhente fødselsnummer eller D-nummer fra andre enn eier, må du sende en skriftlig og begrunnet søknad til skattekontoret. Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 4 opplysninger per uke.

Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene. Omfatter forespørselen mer enn 4 personer, skal den sendes til:

Skatteetaten
Postboks 9200Grønland
0134 Oslo

Du kan også bruke vårt kontaktskjema.

Organisasjonsnummer kan innhentes hos:

Brønnøysundregistrene
Enhetsregisteret
Postboks 900
8910 Brønnøysund

www.brreg.no

Skatteetaten minner om at registrering av opplysninger om eier kan utløse meldeplikt til Datatilsynet.

Tildeling av D-nummer

Tildeling av D-nummer er regulert i forskrift 14. juli 2017 nr. 1201 til folkeregisterloven. Det fremgår av forskriften hvem som fysisk kan tildeles et D-nummer og hvem som kan rekvirere D-nummer, se § 2-2-3 og § 2-2-4.

Skattepliktige som ikke har/kan få fødselsnummer skal ha D-nummer. De skattepliktige kan henvende seg til spesifikke skattekontor for tildeling av D-nummer. For mer informasjon om fremgangsmåten for å rekvirere D-nummer, se her.

Årsoppgave til skattepliktig

Den skattepliktige skal ha kopi av de opplysningene som er sendt til Skatteetaten innen 15. februar året etter inntektsåret. Det skal alltid fremgå av årsoppgaven at opplysningene også er sendt skattemyndighetene.

Det er ikke gitt spesielle formkrav til årsoppgaven, men den skal inneholde de samme opplysninger om identifikasjon og oppgitte beløp som er gitt til Skatteetaten.

Tredjepartsopplysningene brukes i produksjon av skattemeldingen. Skatteetaten har laget en ny versjon av skattemeldingen, som mange skattepliktige får. I den nye skattemeldingen er poster erstattet med temaer.

Årsoppgaven skal inneholde:

 • navn og fødselsnummer/organisasjonsnummer på skattepliktig
 • navn og organisasjonsnummer på den opplysningspliktige
 • oversikt over rapporterte opplysninger om skattepliktig
 • melding om at opplysningene også er sendt til Skatteetaten
 • temahenvisning til skattemeldingen