Global skattereform

OECD og G20-landa har i lang tid samarbeidd om ei løysing for handtering av utfordringane knytte til auka digitalisering i økonomien.

Global skattereform skal mellom anna sikre at store internasjonale konsern blir skattlagde med ein minimumssats uavhengig av kvar dei driv aktivitet. Det blir innført rapporteringsplikt for selskapa det gjeld. Dette skjer truleg frå 2026. 

I oktober 2021 vart det oppnådd politisk semje om endringar i det internasjonale rammeverket for skattlegging av store fleirnasjonale konsern.

Det nye regelverket har til hensikt å motarbeide følgjande utfordringar i dagens skattleggingssystem:

 • regelverk som ikkje er tilpassa nye og meir digitaliserte forretningsmodellar ​
 • rammeverk som gjer skatteplanlegging mogleg​
 • usunn konkurranse gjennom tilbod av skatteinsentiv

Kort om regelverket

Global skattereform, også referert til som Unified Approach, består av to hovuddelar, omtalte som pilarar:

Pilar 1 – fordeling av selskapsoverskott

Pilar 1 består av to delar, der Amount A regulerer fordelinga av skattleggingsretten til selskapsoverskott mellom land. Dette inneber ei omfordeling av skattleggingsretten til selskapsoverskott i store fleirnasjonale konsern, slik at marknadsstatane sine skattegrunnlag blir noko auka. Regelverket gjeld for konsern med global omsetning på 20 milliardar euro og ein lønnsemdsgrad over 10 prosent.

Amount B omfattar standardisering og forenkling for fastsetjing av armlengds vederlag for enkelte konserninterne transaksjonar knytte til distribusjon og marknadsføring.

Pilar 2 – minimumskattlegging

Innføring av suppleringsskatt

Norge har med virkning for inntektsåret 2024 innført suppleringsskatteloven.

Loven skal sikre at store konsern skattlegges med en minimumssats på 15 % uavhengig av hvor de driver sin aktivitet.

Informasjon om suppleringsskatteloven for berørte konsern

Pilar 2 består av GloBE rules og ei særskild kjeldeskattlegging for å motverke utholing av skattegrunnlaget i utviklingsland (Subject to Tax Rule).

GloBE rules regulerer global minimumskattlegging for store fleirnasjonale konsern. Reglane skal sikre at konserna det gjeld blir skattlagde med ein effektiv skattesats på minst 15 prosent, ved å berekne ein suppleringsskatt som svarer til differansen mellom den berekna effektive skattesatsen og 15 prosent. ​

Berekna suppleringsskatt er basert på tre ulike regelsett:

 • Regel om nasjonal suppleringsskatt.
 • Regel om skatteinkludering (Income Inclusion Rule (IIR)) går ut på at berekna suppleringsskatt blir skattlagd i konsernet med utgangspunkt i ei "top-down"-tilnærming, basert på eigarstrukturen i det lågt skattlagde selskapet.
 • Regel om skattefordeling (Undertaxed Profit Rule (UTPR)) sikrar ei minimumskattlegging på 15 prosent der suppleringsskatten ikkje blir skattlagd etter hovudregelen.

Regelverket gjeld for konsern med global omsetning på 750 millionar euro.

Internasjonale prosessar og lovarbeidet i Noreg

Ein internasjonal konvensjon for regulering av fordeling av selskapsoverskott under Amount A av Pilar 1 er under utarbeiding av OECDs Inclusive Framework. Det er forventa at konvensjonen blir ferdigstilt og opna for signering av statar i løpet av andre halvdelen av 2023. Implementering av regelverket i norsk rett avheng av den vidare framdrifta og utviklinga internasjonalt. Det er derfor førebels ikkje klart kva tid regelverket knytt til Pilar 1 Amount A blir sett i verk i Noreg. 

Ei global minimumskattlegging etter Pilar 2 føreset at det enkelte landet utformar regelverk som er i tråd med dei avtalte løysingane. For å sikre einsarta reglar er det utforma internasjonale modellreglar. 

Finansdepartementet publiserte utkast til norske reglar for innføring av reglar om minimumskattlegging 6. juni 2023. I utkastet blir det foreslått reglar om skatteinkludering (IIR) og nasjonal suppleringsskatt. Departementet tar sikte på å komme tilbake til forslag om implementering av reglar for skattefordeling (UTPR) på eit seinare tidspunkt. I høyringa legg Finansdepartementet opp til at regelverket for suppleringsskatt vil bli innført med verknad frå inntektsåret 2024.

Les høyringsnotatet og høyringssvara på regjeringen.no.

I OECD er det oppnådd semje om utforminga av Subject to Tax Rule (STTR) under Pilar 2 og rammeverket for implementeringa. STTR gjer det mogleg for utviklingsland å oppdatere bilaterale skatteavtalar for å kunne påleggje kjeldeskatt på enkelte konserninterne inntekter som er gjenstand for låg skattlegging i ein annan jurisdiksjon.

Følg oppdateringar frå OECD på oecd.org.

Rapportering

Rapporteringsplikt

Konserna det gjeld skal innrapportere på følgjande vis: 

Skattemelding for suppleringsskatt

 • Regelverket om suppleringsskatt vil etter høyringsnotatet bli handtert som eit eige skatteregime med ei eiga særskild skattemelding.
 • Konserneiningar som blir omfatta av regelverket for suppleringsskatt skal ikkje rapportere skattepliktige beløp i ordinær skattemelding, men i ny skattemelding for suppleringsskatt.

Særskilt informasjonsmelding (Globe Information Return)

 • Konsernselskap som er omfatta av regelverket vil vere pliktige til å levere ei særskild informasjonsmelding, omtalt som Globe Information Return(PDF).
 • Informasjonsmeldinga dannar grunnlaget for berekningar knytte til regelverket og medfører ei omfattande rapporteringsplikt.
 • Det pågår eit omfattande internasjonalt arbeid for å innføre mekanismar og system for korrekt og einsarta innrapportering. 

Rapporteringsfrist

I utkastet til regelverket er rapporteringsfristen sett til 18 månader frå utgangen av det første rekneskapsåret konsernet fell innanfor bruksområdet for reglane for suppleringsskatt, og deretter 15 månader. 

Den estimerte tidslinja gjer at første forventa innrapportering for Pilar 2 skjer i juni 2026.